La nostra ciutat és una ciutat diversa i plural, on conviuen persones de totes les identitats sexuals i de gènere, procedències, edats, cultures i creences. Per això volem que tothom tingui els mateixos drets i deures i sobretot que pugui gaudir d'una ciutat acollidora i cívica. Per això, les següents propostes i accions volen treballar les iniciatives que fomentin actituds i comportaments igualitaris, com els feminismes, per potenciar la convivència, el sentiment de compromís i de memòria històrica amb les lluites del nostre passat.

Objectius:

§  Desplegar els recursos i serveis per a la formació, prevenció i l’atenció de l’abordatge de les violències masclistes.

§  Incorporar la visió de gènere a tota l’actuació municipal.

§  Aplicar a nivell municipal la llei 11/2014 contra LGTBIfòbia.

§  Donar suport a les entitats i col·lectius formals i informals LGTBI+ per treballar juntament pel desplegament i el disseny de les polítiques LGTBI+ al Prat.

§  Enfortir la participació i implicació de la ciutadania en la lluita contra les violències masclistes i les discriminacions per raó de diversitat sexual, afectiva o de  gènere.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de les desigualtats) i 16 (pau, justícia i institucions fortes) recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Crearem una taula institucional per formalitzar un Acord de Ciutat Violència Zero, tot convidant a totes les institucions que gestionen els serveis implicats, generant un compromís social i col·lectiu que enforteixi tota la ciutadania  en la lluita contra les violències masclistes.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Desplegarem el Pla Integral contra les violències masclistes d’acord amb el calendari establert, desenvolupant  les diferents línies estratègiques i accions corresponents.

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla

Aprovació del Pla i posada en marxa. Treballant per la implementació de totes les accions.

Descripció

Reforçarem el dispositiu existent, establint trimestralment  espais de coordinacions de les  agents i dels serveis d’atenció a dones adolescents i joves per compartir la mirada i el treball compartit dut a terme.

Veure més
Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Abordarem de forma transversal, continuada i progressiva la prevenció de les violències masclistes i del treball per la igualtat, amb la participació  de l’alumnat, professorat i famílies als diferents centres educatius.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Organitzarem actes i activitats vinculades a les diferents dates commemoratives, que impliquen la mobilització i participació de la ciutadania compromesa com a element de visualització i reivindicació davant les situacions relatives a aquestes dates.  

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Farem un desplegament del Pla Local LGTBI+ per la diversitat sexual i de gènere d’acord amb el calendari de treball previst en el propi Pla, i posarem en marxa  les diferents línies estratègiques i accions corresponents.

Veure més
Estat de l'acció

Aprovació del Pla i inici del seu desenvolupament

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Continuarem oferint espais de formació, debat i assessorament adreçats a les entitats i ciutadania en general que serveixen per a la sensibilització i empoderament de les dones. Oferirem formació en perspectiva de gènere i prevenció a les entitats de la ciutat,  en especial, a aquelles que reben subvencions municipals.

Veure més
Estat de l'acció

Programa de formació en funcionament.

Descripció

Promourem l’apoderament de les dones  a través del reconeixement  i la visibilitat de referents positius  i d’activitats artístiques, incorporant la representativitat de dones culturalment diverses als diferents espais de decisió municipal ( consells municipals, consells escolars, taules, etc) i visibilitzar-les com a referents positius.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Continuarem impulsant el servei com l’espai d’informació i assessorament sobre el fet LGTBI+  que ofereix atenció, orientació i assessorament (psicològic i jurídic)  a persones que pateixen discriminació per raó d’orientació o d’identitat sexual.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Continuarem impulsant el servei com a espai d’acollida, informació, acompanyament i atenció. Continuarem oferint acollida, informació, suport psicològic  i assessorament jurídic , adreçat a totes les dones del municipi. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem el treball grupal  amb homes que han exercit la violència masclista des dels serveis dels quals són usuaris.

Estat de l'acció

Planificació de la realització de la formació o la campanya

Descripció

Seguirem potenciant el Consell com a espai de participació i intercanvi. Es duran a terme com a mínim tres trobades anuals del Consell, tot treballant per a la incorporació de noves figures a títol individual o col·lectiu. 

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Objectius:

§  Continuar desplegant el pla director de Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans.

§  Contribuir al desplegament de polítiques, infraestructures, capacitats i serveis que vetllin per la protecció efectiva dels drets humans, l’equitat, l’interès i els béns comuns.

§  Enfortir el teixit institucional i ciutadà que dona suport i possibilita el desplegament de la política municipal de cooperació.

§  Enfortir els centres docents amb formació i sensibilització.

§  Alleugerar el patiment humà i l’impacte en situacions d’emergència humanitària.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 5 (Igualtat de gènere), 6 (Aigua neta i sanejament), 9 (Industria, innovació i infraestructures), 10 (Reducció de les desigualtats), 12 (Consum responsable i producció), 13 (Acció climàtica), 16 ((Pau, justícia i institucions fortes) i 17 (Aliances pels objectius),recollits en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Prioritzarem els projectes que tinguin una clara voluntat transformadora, amb enfocament de drets humans i amb països prioritaris segons el pla director, especialment a El Salvador, Cuba, Sàhara Occidental, Marroc, Palestina i l’àrea de la Mediterrània.

Estat de l'acció

Programa en funcionament

Descripció

Continuarem contribuint a reduir els impactes provocats per desastres naturals i situacions  de vulnerabilitat a través de subvencions  d’emergències i d’ajut humanitari del Fons Català de Cooperació.

Veure més
Estat de l'acció

Programa en funcionament

Descripció

Continuarem treballant per generar una ciutadania critica e implicada en matèria de sensibilització pels drets humans i per la pau. Desplegarem una estratègia comunicativa que incorpori el teixit associatiu i els centres educatius.

Veure més
Estat de l'acció

Programa en desenvolupament

Descripció

Continuarem treballant per fer del Prat  una ciutat defensora dels drets humans organitzant activitats i xerrades, tot implicant als instituts de la ciutat , així com al teixit associatiu i ciutadania compromesa.

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Donarem suport econòmic i polític a la creació de vies segures a la mediterrània en col·laboració d’entitats i d’altres actors que garanteixen el transit de les persones en condicions  dignes.

Veure més
Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Definirem un pla de treball a la ciutat de sensibilització envers la justícia global i els drets humans, incorporant un conjunt d’activitats de caràcter anual que incloguin les iniciatives de les entitats i associacions i de l’Ajuntament , a més,  de les accions als centres eductius i als espais de lleure.

Veure més
Estat de l'acció

En desenvolupament el curs 2020 - 2021

Descripció

Posarem en marxa el programa, amb col·laboració de l’Oficina del Pla Jove i del Punt de Voluntariat, juntament  amb entitats i espais de lleure i joventut per promocionar la participació en accions de cooperació internacional.

Veure més
Estat de l'acció
Estudi previ
Descripció

Continuarem donant suport al teixit social i a les ONG del Prat, a partir de l'espai de participació i canalització d'accions que és la Taula, amb un mínim de dues trobades l’any i amb l’organització conjunta del Prat Solidari.

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Objectius:
  • Impulsar el reconeixement i reparació de les persones que van ser víctimes de la Guerra Civil  i de la dictadura franquista, aquelles que van patir l’exili republicà, així com de la resta de víctimes pratenques del feixisme europeu.
  • Promoure la investigació i el coneixement de la història de les classes populars i el de les dones de la ciutat: del seu paper en les lluites per la defensa de drets i llibertats per la classe obrera durant la transició democràtica i per la igualtat entre homes i dones.
  • Promoure entre la ciutadania els valors democràtics, de llibertat, igualtat i fraternitat.
  • Preservar i difondre el patrimoni històric i cultural de la ciutat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16 (justícia i institucions fortes), recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Actualitzarem el reglament de la Comissió de Nomenclàtor per adaptar-lo als preceptes que marca la Llei de Memòria Històrica, promovent els valors democràtics i aquells col·lectius més invisibilitzats.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Impulsarem la recuperació i senyalització, així com preservarem i millorarem la conservació dels espais de memòria amb valor democràtic perquè esdevinguin part del patrimoni de la ciutat.

Estat de l'acció
Procediment de contractació: adjudicació
Descripció

Treballarem conjuntament amb altres administracions i entitats memorialístiques per  reparar i reconèixer els greuges patits per les persones víctimes del feixisme a la nostra ciutat. També impulsarem commemoracions institucionals i ciutadanes.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Continuarem generant una programació estable en matèria de memòria democràtica, de difusió històrica i de valors per a la comunitat educativa i la ciutadania.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem un espai de trobada entre els diferents agents de ciutats interessats en la promoció de la memòria per participar de les propostes que s’hi esdevinguin.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Objectius:

§  Fomentar la cultura cívica a través d’activitats, campanyes i accions concretes.

§  Desenvolupar el capital social mitjançant la promoció del teixit associatiu.

§  Fomentar la corresponsabilitat en l’ús  de l’espai públic.

§  Dotar dels recursos necessaris per a la gestió positiva del conflicte.

§  Fomentar el diàleg, el coneixement i l’intercanvi entre la ciutadania.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 16 (Pau, justícia i institucions fortes) i 17 (aliances pels objectius), recollits en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Continuarem impulsant tots dos serveis per afavorir la convivència a la ciutat,d’una manera pacífica, imparcial i dialogada.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desplegarem progressivament agents per a la convivència per millorar les relacions de les persones a tota la ciutat. Aquests  professionals treballen a l’espai públic per informar, escoltar, recollir propostes i portar a terme la dinamització comunitària a favor de la bona convivència.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un catàleg amb recursos per contribuir a la bona convivència a les comunitats. Planificarem trimestralment espais de diàleg i assessorament en relació a temàtiques tractades al servei de bon veïnatge i que es considerin d’interès comunitari.

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats

Inici de secció formativa en format radiofònic a Planeta Prat d'El Prat Ràdio i treball de continguts per elaboració d'una guia

Descripció

Continuarem potenciant la compensació a les infraccions de les ordenances mitjançant treballs o accions socials comunitàries, ampliant aquesta acció reparadora a d’altres tipologies d’infracció.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Realitzarem periòdicament campanyes de promoció de la convivència i el civisme. Aquestes campanyes s’establiran trimestralment,en funció dels indicadors obtinguts a l’observatori de la convivència de la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció
Definició de campanya
Descripció

Realitzarem actuacions per millorar el respecte per l’entorn i el civisme en les relacions interpersonals i per tant dels animals de companyia, És per això que es portaran a  terme accions en els  diferents  parcs i jardins  de la ciutat , i s’oferiran  determinats espais “lliures de corretja”.

Veure més
Estat de l'acció

S’han dut a terme accions de sensibilització als 13 correcans de la ciutat

Descripció

Mantindrem l’elaboració dels indicadors de convivència comuna eina complementària en la millora continuada de la convivència i el civisme, de recollida anual que ens permetrà obtenir dades quantitatives en relació a la convivència a la ciutat, tot detectant les necessitats i prioritats de treball.

Veure més
Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Realitzarem enquestes ciutadanes en relació a la percepció de la convivència a la ciutat. Les enquestes ciutadanes ens permetran complementar les dades dels indicadors , en relació a la percepció de la ciutadania envers la convivència a la ciutat. 

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Elaborarem el Pla local de seguretat com a instrument, que permeti definir les línies mestres i ordenar  temporalment les actuacions a emprendre per millorar la convivència i la seguretat del municipi. S’inclouran  els paràmetres de mesura que permetin avaluar l’eficàcia del pla.

Estat de l'acció
Publicació del pla
Objectius:

§  Promoure el reconeixement social de la diversitat cultural i la convivència.

§  Fomentar la integració social i laboral de les persones immigrades.

§  Treballar per la tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia.

§  Treballar per una ciutat acollidora.

§  Enfortir la participació dels diferents agents i entitats que treballen per la diversitat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (Educació de qualitat), 5 (Igualtat de gènere), 8 (Treball decent i creixement econòmic), 10 (Reducció de les desigualtats) i 17 (Aliances pels objectius), recollits en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Potenciarem el servei d’acollida des d’on es facilitarà  informació, formació i orientació per adquirir coneixements bàsics que facilitin viure i treballar a Catalunya, a través de mòduls d’aprenentatge de les llengües, coneixements laborals i de la societat catalana. En el cas del refugiats s’oferirà un servei d’acompanyament i d’inserció laboral.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Continuarem promovent activitats de sensibilització i interculturalitat adreçades als centre educatius per tal de sensibilitzar i formar la ciutadania del futur. Es duran a terme tallers antirumors adreçats a entitats i xerrades i tallers adreçats a la ciutadania en general.

Veure més
Estat de l'acció
Publicació del pla
Descripció

Mantindrem la promoció de la igualtat i convivència a través del projecte en el marc  del servei d’acollida. Reforçarem la dinamització de les dones, en especial magribines, per facilitar-ne l’accés a la societat i afavorir els processos d’inclusió social i comunitària.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Elaborarem un nou pla d’interculturalitat i ciutadania a partir d’una  diagnosi, la definició d’uns principis rectors, establiment de línies estratègiques i propostes d’acció,  calendari i avaluació, tot elaborat amb metodologia participativa.

Veure més
Estat de l'acció
Introducció en comissions específiques de treball
Descripció

Establirem circuits en  el treball transversal i de coordinació entre els diferents àmbits municipals, institucionals i associatius per optimitzar els serveis i recursos adreçats al col·lectiu migrant.

Veure més
Estat de l'acció

Desenvolupament d'accions transversals

Descripció

Augmentarem la significació, representativitat i incidència de la Taula com a òrgan per conèixer, assessorar, compartir i elaborar iniciatives sobre el fet migratori. S’organitzaran com a mínim dos trobades al any de la taula i s’organitzarà de forma conjunta les activitats que com a Taula es considerin necessàries.

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Garantirem la presència i visibilització de la diversitat cultural a la Festa Major, la Mostra d’Entitats, espais de difusió municipals, així com presència periòdica a la ràdio i a la revista municipal.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Seguirem apostant per la participació en els espais intermunicipals d’acollida per tal de sumar-hi esforços.

Estat de l'acció
Convocatòria de la primera reunió de l'òrgan