Imatge gràfica del Pla Local per la Diverstitat Sexual, Afectiva i de Gènere, 2019

Durant el 2019, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el programa municipal de Feminisme i LGTBI inicia el procés d'elaboració del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere. El Pla ha de ser un document estratègic que faci de guia a les polítiques municipals de diversitat per als propers anys, amb una visió integral. 

El Pla per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere té un objectiu doble:  d’una banda, ser un marc de referència per als diferents departaments municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a l'hora d'implementar polítiques públiques incloent-hi la perspectiva de la diversitat; de l’altra, servir per definir actuacions que cal desenvolupar a curt i mitjà termini en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere.

L'elaboració del Pla per la Divesitat Sexual, Afectiva i de Gènere es  realitza partint d'una diagnosi que contempla la realitat del col·lectiu LGBTI del municipi i l'avaluació de les polítiques realitzades fins al moment. A continuació, es realiza la fase de propostes que vol recollir les diferents accions que s'hauran de desenvolupar en els propers anys.

En aquests moments el document està en fase de revisió i validació des de les diferents instàncies municipals. Si com a persones, entitats del col·lectiu i/o interessades, voleu disposar de més informació, us podeu adreçar via mail a lgbti@elprat.cat, al telèfon 93 379 00 50 (ext. 5600. El programa de Feminisme i LGTBI és el referent municipal, i es troba ubicat a les Cases d'en Puig.Serveis de Ciutadania.

El pla d’acció s’estructura a partir de 7 línies estratègiques que concorden amb les establertes a la fase de diagnosi:

  1. Compromís amb la igualtat i la diversitat sexual i de gènere
  2. Acció contra les violències i Lgtbifòbia
  3. Coeducació i transmissió de valors igualitaris
  4. Salut i drets sexuals i reproductius
  5. Promoció dels drets laborals de les persones LGTBI
  6. Cultura, mitjans de comunicació i esports
  7. Participació i visibilització de les persones LGTBI

L'aprovació del document es preveu al darrer trimestre del 2020.