L’Àrea de Desenvolupament Econòmic té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans del Prat a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, per donar resposta a les diferents necessitats de les persones i agents en el seu territori i des d’una perspectiva plural. 

El nostre objectiu és consolidar un model just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació a la ciutat, sota els valors de la igualtat, la cooperació, la sostenibilitat i basats en l’esperit de servei públic i ètica professional i personal de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic.

Objectius:
 • Enfortir les polítiques actives d’ocupació mitjançant programes formatius i laborals segons els nous reptes del mercat de treball, com a garantia per al progrés, la innovació i l’ocupació de qualitat.
 • Promoure la formació al llarg de la vida (estudiants, treballadors i treballadores en actiu i persones desocupades) amb un enfocament estratègic davant dels canvis continus del món laboral i les necessitats del teixit productiu.
 • Millorar les oportunitats d’ocupació dels col·lectius en risc d’exclusió.
 • Identificar i executar projectes que millorin l’ocupació per sectors d’activitat, tipus d’acció o territorialització, en coordinació amb els diferents agents de la ciutat.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar les polítiques de foment de l’ocupació a la ciutat en coordinació amb altres administracions, així com agents econòmics i socials, a través del Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 5 (igualtat de gènere) i 8 (treball digne i creixement econòmic) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Desenvoluparem un pla d’actuació anual, en col·laboració amb els agents socials i econòmics del municipi, amb mesures adreçades a millorar la qualitat, la igualtat i l’estabilitat en el mercat de treball de la ciutat.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Aprovació del pla

Davant la crisi de la covid es posa en marxa un gran acord per a la reactivació social i econòmica de la ciutat, amb 73 mesures en l'àmbit de la defensa de la cohesió social, la reactivació econòmica, l'impuls d'una ciutat sostenible en un territori equilibrat i el foment de la innovació i va ser aprovat el juliol del 2020 per la Taula de Reconstrucció. Aquest ens, impulsat pel govern local, aplega els principals agents polítics, socials, sindicals i empresarials de la ciutat del Prat.  A l'eix 2 de l'Acord es contemplen les mesures per  millorar la qualitat, la igualtat i l’estabilitat en el mercat de treball de la ciutat, entre d'altres.

Descripció

Actualitzarem els criteris d’acceptació d’ofertes gestionades per la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació per promoure l’aplicació d’un salari mínim de referència de 1000 €, import que serà revisable en funció de l’evolució del mercat de treball i el marc normatiu.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Entrada en vigor del Reial Decret 99/2023, de 14 febrer de 2023, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional en 1.080 euros mes.

Posada en marxa del Programa d'acompanyament i assessorament a empreses per avaluar la implicació en el desenvolupament sostenible i els ODS de l'Agenda 2030 Mesura alló que importa que comporta que les empreses facin una autodiagnosi de la seva política salarial, entre d'altres aspectes  de caire social i ambiental, transparència i responsabilitat.

 

 

 

Descripció

Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics -com la indústria 4.0, la sostenibilitat, l’economia circular i la creativa- així com en els sectors identificats amb més oportunitats d’ocupació -  per a persones en situació d’atur, treballadors i treballadores en actiu i persones emprenedores. També reforçarem els programes destinats a millorar les competències digitals, així com l'aprenentatge de l’anglès.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Consolidadació  d'accions formatives en llegua anglesa, Logística i Logística 4.0,  competències digitals (per a la ciutadania i el teixit empresarial i comercila  de la ciutat) i programes formatius vinculats a la sostenibilitat i l'economia circular. 

Descripció

Fomentarem la implicació i col·laboració de les empreses amb els centres de formació professional per al desenvolupament de projectes d’ FP Dual com a mecanisme d’inserció laboral, especialment en sectors estratègics per al nostre territori.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reforçarem els programes d’inserció laboral per a col·lectius en risc d’exclusió, en col·laboració amb les entitats socials. De manera especial, els programes per a persones en situació de vulnerabilitat, persones amb diversitat funcional i en situacions de fragilitat emocional.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Fomentarem la implantació de plans d’igualtat a les empreses de la ciutat, també en aquelles on no hi ha obligatorietat legal de fer-ho, mitjançant un servei d’assessorament i suport a través de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE).

Veure més Documentació Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Posada en marxa i execució del projecte "Al Prat Igualem"  línia de treball pròpia de l’Oficina de Polígons d’Activitat Econòmica lligada a l’impuls de plans d’igualtat dirigit a tot el teixit empresarial del territori.

Descripció

Impulsarem la intermediació laboral amb la finalitat d’ajustar el servei a la situació actual, incidint en la identificació d’empreses i sectors productius tractors i generadors d’ocupació a la comarca, el disseny de plataformes exprés per a l’ocupació i la inserció laboral i la relació sòlida i permanent amb les empreses.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem plans d’ocupació d’urgència social (POUS), desenvoluparem el projecte JO PUC i impulsarem plans d’ocupació, per tal d’atendre les persones afectades per l’atur creixent i facilitar la seva inserció laboral, amb perspectiva de gènere i atenent la realitat específica de joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga i molt llarga durada, persones amb discapacitat i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Desenvolupament de programes adreçats  diferents col·lectius especialment vulnerables:  Formació i Treball ; Treball als Barris; Programes de contractació directa; Programa Jo Puc; Plans d’ocupació d’urgència social; Plans d’ocupació (Diputació i AMB); Programa Ubica’t; Enfeinat; Dispositiu de suport SLO; Programa Formació Professional Ocupacional Dual.

Descripció

Consolidarem la figura del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els instituts i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves, un col·lectiu que s’està veient de manera més intensa per l’increment de l’atur.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Activarem la formació on line amb caràcter obert per tothom i gratuïta a través de la col·laboració público-privada i amb l’objectiu de fomentar i ampliar els coneixements, tant per a persones en situació d’atur, com treballadors en actiu, pimes, emprenedors i comerços.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Durant l'any 2020 es va posar en marxa un ampli programa de formació virtual amb caràcter gratuït per a persones en situació d’atur, persones treballadores, autònoms i PIMEs de comerços i serveis a través de la col·laboració amb altres ens i entitats que s'ha mantigut. Des d'Àrea s'han generat plataformes en línia per a la  impartició de diverses accions formatives pròpies per tal de fomentar la participació, en especial, de les empreses i persones treballadores en actiu. 

 

Descripció

Posarem en marxa una línia d’ajuts a empreses que contractin alumnes provinents de l’FP Dual amb l’objectiu d’establir un pont entre el món educatiu i el teixit empresarial del municipi.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Crear un entorn favorable per retenir i atraure empreses, especialment aquelles amb projectes de valor afegit i generadores d’ocupació de qualitat.
 • Fomentar el talent i la innovació donant suport a les persones emprenedores per contribuir a la creació de llocs de treball de qualitat.
 • Acompanyar el teixit empresarial i emprenedor per millorar la seva competitivitat en l’evolució cap a la indústria del futur: digitalització, sostenibilitat i eficiència.
 • Apostar per la diversificació de l’activitat econòmica a través de nous sectors estratègics, entre d'altres, com l’economia circular i l’economia creativa.
 • Millorar els coneixements i competències de la ciutadania i les empreses, per contribuir a reduir la fractura digital i impulsant la innovació com a element de competitivitat.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 5 (igualtat de gènere), 7 (energia neta i assequible), 8 (treball digne i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació i infraestructures) i 12 (consum i producció responsables) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Impulsarem i reforçarem el servei de finestreta única empresarial com a punt d’informació, assessorament i realització de tràmits de les empreses i persones emprenedores, per tal de facilitar-ne la gestió i agilitzar la relació entre la comunitat empresarial i l’Ajuntament.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reforçarem els serveis d’acompanyament per a projectes de nova emprenedoria i d’autoocupació, treballant de manera especial en el suport a la consolidació de negocis i activitats i la gestió del talent. Reforçarem l’acompanyament en la constitució d’empreses, la transmissió empresarial, el finançament, la informació i l’acompanyament en tràmits municipals, la gestió del talent i la cerca de localitzacions a la nostra ciutat. Apostarem per la generació de projectes d’economia social i cooperativa, especialment en l’àmbit dels serveis a les persones i de l’economia circular.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

A partir de la col·laboració publicoprivada, dissenyarem una oferta de programes d’acompanyament i formació per a la implementació de projectes vinculats a la logística intel·ligent i la indústria 4.0, per incentivar el coneixement, la capacitació de les persones treballadores, l'adaptació de tecnologies per part de les empreses i la incorporació de perfils tècnics especialitzats.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem un programa de suport per a la transició digital i energètica de les pimes, en col·laboració amb altres administracions i organitzacions supralocals.

Veure més Documentació Documentació
Estat de l'acció
Mesura de resultats

L'Oficina de Polígons d'Activiata Econòmica té entre les seves línies d'acutació l'mpuls a la transició energèrtica (en col·laboració amb la Casa de l'Energia) i a través de la interlocució amb les empreses per tal de generar un espai d'assessorament del teixit econòmic per a la implementació de sistemes sostenibles de generació d'energia i de mobilitat sostenible.

 

Descripció

Impulsarem un programa pilot amb diverses línies de treball: el disseny de la governança dels polígons del Prat, les millores en la urbanització, la connectivitat i els serveis, i l’execució de projectes innovadors en matèria d’eficiència energètica i mobilitat sostenible.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

A partir del mapa de polígons de la ciutat, identificarem les potencialitats de les zones d’activitat econòmica en termes de generació d’inversions sostenibles i creadores de llocs de treball de qualitat. Col·laborarem amb l’AMB per tal de presentar l’oferta disponible a operadors nacionals i internacionals.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem un programa de suport integral a la creació, localització, creixement i consolidació de projectes d’economia creativa a la ciutat.

Estat de l'acció
Estudi previ

S’ha realitzat un estudi diagnosi sobre el sector de l’economia creativa, però la priorització d'altres projectes davant la situació derivada de la COVID 19 ha fet que no s'hagi avançat en aquest projecte

Descripció

Crearem el programa a partir del desplegament de plans d’igualtat integrals a les empreses i altres projectes pilot (noves organitzacions del temps de treball, economia de les cures, lideratge femení, Observatori de la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral...).

Veure més Documentació Documentació
Estat de l'acció
Mesura de resultats

Posada en marxa i execució del projecte ‘Al Prat Igualem’,  línia de treball pròpia de l’Oficina de Polígons d’Activitat Econòmica per impulsar accions de sensibilització i desplegament de les polítiques d'equitat de gènere al teixit empresarial, amb l'objectiu de facilitat l'acompanyament a les empreses per a la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent així l'igualtat d'oportunitats en el treball.

Descripció

En el marc del Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica, constituirem un espai de treball per generar sinergies entre els agents econòmics i socials i l’administració, orientat a l’impuls d’iniciatives i projectes a favor de la competitivitat empresarial i la millora de l’ocupació del Prat.

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Efectuarem millores en les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica per modernitzar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats dels serveis a la ciutadania i a les empreses en els àmbits de l’ocupació, la formació, l’activitat econòmica, el comerç i el turisme.

Estat de l'acció
Pendent

S'han fet algunes millores a l'equipament, però no s'ha pogut avançar en la modernització i adaptació del Centre de Promoció.

Descripció

Estem impulsant un bo per aixecar la persiana de 250 euros i una ajuda de fins a 100 euros per mantenir el negoci obert per a activitats que havien hagut de tancar durant la crisi. Impulsem un suport econòmic per a l’inici d’una nova activitat per a persones físiques en situació d’atur, un protocol per a PIMES per a facilitar el seu accés a la contractació pública local i una campanya de promoció per al foment del consum i la compra de proximitat en el sector d’oci local - restauració i comerç- en condicions de confiança, seguretat alimentària i sanitària.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Execució del programa d'ajuts amb 1.132 empreses amb més de 700.000 euros atorgats. 

Descripció

Desenvoluparem mesures adreçades a donar suport al manteniment de llocs de treball, orientació i acompanyament a les persones i establir incentius per a les empreses adreçats al foment de l’ocupació. En aquest sentit, atorgarem ajuts econòmics d’entre 1.000 i 5.000 euros (segons tipus de contracte i col·lectiu contractat i fomentant la contractació indefinida) a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem una oficina tècnica per a la reactivació dels polígons d’activitat econòmica del territori amb la finalitat de dissenyar i consolidar un sistema de governança en xarxa per a impulsar, atraure i identificar nous sistemes productius tractors d’ocupació sostenible i de qualitat.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Treballar per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat sota els valors de la justícia, la solidaritat, la innovació social, la igualtat i la sostenibilitat.
 • Fomentar la creació d’empreses i l’ocupació a partir dels valors de l’economia social i cooperativa.
 • Promoure una economia “verda”, innovadora i sostenible en tots els sectors empresarials.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 1 (fi de la pobresa), 5 (igualtat de gènere), 8 (treball digne i creixement econòmic) i 9 (indústria, innovació i infraestructures) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Crearem un òrgan de participació per enfortir les interaccions entre el sector i millorar la coordinació de les polítiques municipals de foment i suport a l’economia social i cooperativa.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Desplegarem un nou disseny d’itineraris adreçats al foment del cooperativisme com a projecte empresarial amb la participació de les incubadores locals especialitzades en economia social i cooperativa i els serveis de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Acompanyarem aquelles empreses cooperatives que per la seva vinculació especial al territori necessitin una assistència tècnica especial vinculada a la seva consolidació econòmica, financera i comercial.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posicionarem el Prat com a municipi cooperatiu referent incorporant la ciutat als programes europeus de foment de l’economia social.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Elaborarem un mapa d’actors i projectes socials de la ciutat, destinat a generar sinergies entre entitats socials i solidàries i les empreses del municipi.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Crearem un espai de diàleg i reflexió per a la supervisió i avaluació de la contractació pública municipal, amb la participació d’entitats socials i econòmiques.

Estat de l'acció
Convocatòria de la primera reunió de l'òrgan
Descripció

Elaborarem un full de ruta adreçat a una estratègia d'ecologia industrial, basada en el residu zero i el baix consum energètic, amb l'horitzó de 2030, per impulsar la competitivitat de les empreses del municipi i atraure noves inversions sostenibles.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Consolidarem i ampliarem els programes de suport i assessorament de projectes d’economia circular com a servei de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Promoure una corresponsabilitat compartida amb els agents representatius del sector i l’Ajuntament, susceptible d’avançar en la construcció conjunta del model comercial de la ciutat.
 • Posicionar els barris i els eixos comercials de la ciutat com a motors de satisfacció dels usos ciutadans i, entre aquests, els usos de la compra combinada amb l’oci i altres usos socials.
 • Facilitar instruments adreçats a millorar la competitivitat comercial per fer front als reptes del comerç en un món globalitzat i digital.
 • Acompanyar la transformació del model associatiu de les entitats comercials perquè d’elles depèn l’existència d’un lideratge transformador, innovador i competitiu.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 2 (fam zero) i 8 (treball digne i creixement econòmic) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Crearem l’Oficina Tècnica de Comerç adreçada a desplegar el Pla estratègic de comerç 2019-2025, centrat essencialment en ajudar al comerç local a encarar els nous reptes que li planteja una realitat complexa i en continua transformació. L’oficina retrà comptes al teixit comercial de la ciutat.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un mapa de zones en risc de desertificació comercial i promourem accions pal·liatives per a l’activació dels locals buits, amb la finalitat de dinamitzar el territori en concertació publicoprivada.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Crearem un programa d’acompanyament per a la professionalització de les associacions de comerciants per avançar cap a l’excel·lència d’un model associatiu representatiu del teixit comercial de la ciutat.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem una cartera de serveis integral de formació, acompanyament tècnic i suport econòmic per a la modernització, la professionalització i per a l’increment de la solidesa dels negocis comercials.

Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un nou projecte per a aquest equipament comercial adaptat a les noves realitats i hàbits de consum de la ciutadania. Treballarem un nou model de gestió, per incrementarl’oferta comercial, nous serveis i instal·lacions actualitzades.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem a disposició dels establiments comercials, restauració i serveis una sèrie de recursos per facilitar la implementació de les mesures adequades en matèria de prevenció i seguretat davant la Covid 19, a partir del subministrament d’Epis, de la formació grupal en línia i l’assessorament individual, tot potenciant l’acord de compra amb proveïdors locals.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Reforçar les bases productives de la ciutat, fomentant els recursos turístics endògens, facilitant les inversions i els projectes empresarials turístics innovadors i responsables, i potenciant l’ocupació de qualitat.
 • Incorporar el turisme i l’economia del visitant en les estratègies de desenvolupament econòmic local, per fomentar un model d’activitat econòmica que enforteixi el teixit productiu del territori i garanteixi la sostenibilitat de les activitats.

 

 • Enfortir els vincles de les activitats de promoció de la ciutat amb els agents socials i la ciutadania per engegar projectes col·lectius que vetllin per la identitat de la ciutat.
 • Promoure i potenciar la preservació de la Raça Prat i la Carxofa Prat per assegurar-ne la continuïtat de la seva producció com a element de valor afegit a la nostra gastronomia.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites  han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible 12 (consum i producció responsables) recollit en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

A partir del catàleg de recursos endògens i identitaris del municipi, elaborarem un pla de treball que definirà el model turístic local i les línies de treball adreçades a la promoció externa de la ciutat, en equilibri amb els usos ciutadans i amb respecte als recursos naturals.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Desplegarem el Pla estratègic de la Fira Avícola i crearem un sistema de monitoratge i avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte de la Fira, que ens permeti consolidar-la com a referent territorial en la promoció dels productes autòctons i identitaris, i de la gastronomia de proximitat.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Elaborarem un Pla de millora de la restauració local a partir del segell “El Prat,degusta’l”, amb recursos formatius, tècnics i econòmics, que permetin consolidar una xarxa d’establiments gastronòmics singulars i compromesos amb els productes de proximitat.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un projecte integral per a l’edifici de la Granja La Ricarda que contempli un espai firal per a la dinamització econòmica, espais vinculats a la gastronomia i la nova Oficina de Turisme.

Estat de l'acció
Redacció del pla