Esteu aquí

Factura electrònica

La Factura electrònica és una eina per millorar la competitivitat de les empreses i les seves relacions amb les administracions públiques, com a proveïdors de productes i serveis.

 

Factura electrònica

Qui hi està obligat?

A partir del 15 de gener de 2015 s'estableix l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica per als proveïdors d'aquesta corporació, d'acord amb el que estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Per tant, hi estaran obligats:

 1. societats anònimes
 2. societats de responsabilitat limitada
 3. persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola
 4. establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària
 5. unions temporals d'empreses
 6. agrupacions d'interès econòmic, agrupacions d'interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulació hipotecària o fons de garantia d'inversions.

Qui no hi està obligat?

Les persones físiques (empresaris i professionals), amb independència de la quantia de la factura.

A partir de quan és obligatori?

A partir del 15 de gener de 2015

A partir d'aquesta data no s'admetran factures en paper dels ens obligats a emetre factures electròniques.

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

Les factures electròniques només poden ser emeses en format facturae, d'acord amb la Llei 25/2013 i les seves disposicions de desenvolupament. Per a més informació, podeu consultar l'enllaç següent: http://www.facturae.gob.es

Requeriments de les factures:

Les factures han de tenir com a mínim el contingut establert a l'article 6 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel RD1619/2012, de 30 de novembre.

En cas que se'n disposi, caldrà indicar-hi el número d'expedient i el codi del departament gestor de la despesa. El podeu consultar a la pestanya de Codificació d'unitats administratives en aquesta mateixa plana.

Els NIF de proveïdor i client hauran d'anar precedits del codi del país: ES.

- L'obligació d'incloure en les factures els òrgans administratius que intervenen en la tramitació, és solament per a les que tenen format electrònic?

No, tant en les factures electròniques com en les presentades en format en paper, s'han d'identificar els òrgans administratius implicats en la tramitació de la factura, codificats d'acord amb el directori DIR3 d'unitats administratives que gestiona la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.  En concret, serà necessari que en cada factura figurin les unitats següents: oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora, codificades d'acord amb el directori DIR3 d'unitats administratives. 

- Com puc conèixer els òrgans administratius implicats en la tramitació d'una factura?

La informació sobre les unitats administratives concretes que el proveïdor ha d'incloure en cada factura (relació d'Oficina Comptable – Òrgan Gestor – Unitat Tramitadora), vindrà recollida en els plecs de clàusules administratives del contracte a què es refereix la despesa de la factura o, en cas que es tracti d'una despesa que no necessiti plec, aquesta informació l'haurà de subministrar al proveïdor, la unitat tramitadora que va efectuar l'encàrrec o comanda.

Sistema de consulta de l'estat de tramitació de factures

1. Per a les factures electròniques, el servei e.FACT emetrà un missatge de confirmació de la tramesa automàtic. Aquest missatge serà un comprovant de presentació, però no pas de l'entrada al Registre de Factures.
La manca d'aquest missatge o l'emissió d'un missatge indicatiu d'error o deficiència en la transmissió, indica que la factura no ha estat tramesa al Registre de Factures i, per tant, no serà possible l'enregistrament. 

2. Un cop registrades, es canviarà l'estat de les factures per aquell que els correspongui al servei e.FACT.
Una factura electrònica podrà trobar-se en qualsevol dels estats següents:

 • Tramesa: la factura s’ha enviat correctament.
 • Lliurada: la factura ha entrat en els sistemes de recepció informàtica de l'Ajuntament.
 • Registrada: la factura ha estat enregistrada al Registre de Factures. Aquest estat reflectirà la data, l'hora i el número de registre oficial d’entrada de la factura electrònica. El número de registre que s’indiqui en aquest estat és el número de registre oficial i tindrà el valor de rebut de presentació als efectes d’allò disposat a l’article 70.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. No obstant això, si aquesta data (la de la factura Registrada) es correspon amb un dia inhàbil d’acord amb el calendari oficial vigent, la factura electrònica s’entendrà enregistrada a primera hora del dia hàbil següent a l'efecte de còmput de terminis de pagament.
 • Conformada: la factura ha estat comptabilitzada per l'Ajuntament.
 • Pagada: ja s'ha cursat l’ordre de pagament de l’import de la factura.
 • Rebutjada: la factura no ha estat admesa, ja sigui per incompliment d’algun requisit formal o bé per manca de conformitat del centre gestor. 


3. L'estat de les factures enviades en paper es podrà consultar a la Carpeta Ciutadana que es troba a la Seu Electrònica de l'Ajuntament i el de les factures electròniques a la bústia de lliurament de factures.

 

Més Informació

1. Marc jurídic. Al portal Facturae podeu consultar la normativa de facturaciò electrònica

2. Servei de consultes a empreses AOC: “Portal de suport e-FACT a empreses” i telèfon 900 90 50 90 / 931 223 223 (trucades des de l'exterior)

Factures electròniques en format estructurat

Quan disposeu del fitxer en format facturae (.xml / .xsig) podeu fer arribar la factura a l'Ajuntament a través de la bústia de lliurament de factures.

 

Factures en paper

Les factures que no s'hagin de presentar obligatòriament en format electrònic estructurat i en el cas que el proveïdor no opti voluntàriament per aquest format, s'hauran de presentar per mitjans electrònics a  l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

Com fer els tràmits a elprat.cat?

Per fer tràmits via electrònica amb l'Ajuntament del Prat cal clicar a l'apartat Seu Electrònica del menú superior del web municipal elprat.cat. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació on line, fer-la des d'allà. Si no està activada cal baixar-se formularis en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de l'apartat Sol·licitud general. 

En aquest vídeo podeu veure, pas per pas, com fer una tramitació a la seu electrònica. 

Tant en les factures electròniques com en les presentades en format en paper, s'han d'identificar els òrgans administratius implicats en la tramitació de la factura, codificats d'acord amb el directori DIR3 d'unitats administratives que gestiona la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.

Cal que en cada factura figurin les unitats següents: oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora, codificades d'acord amb el directori DIR3 d'unitats administratives. 

Oficina comptable - L01081691

Òrgan gestor - L01081691

Unitat tramitadora

GE0016044- OFICINA D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

GE0018959 - PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE                                    

GE0018960-  DIR ALCALDIA, INNOVACIÓ, AGENDA 2030 I NEXT GENERATION  

GE0015739 - INTERVENCIÓ SOBRE EDIFICACIONS I ÚS DEL SÒL I SUBSÒL

GE0015125 - INTERVENCIÓ I CONTROL INTERN        

GE0002243 - INTERVENCIO D'ACTIVITATS I SERVEIS      

GE0002244 - ALCALDIA                                

GE0002245 - MANTENIMENT I SERVEIS URBANS            

GE0002246 - CONTRACTACIÓ                  

GE0002247 - ACTIVITAT ECONÒMICA                      

GE0002249 - CULTURA                                 

GE0002250 - EDUCACIÓ                                

GE0002251 - UNITAT D'INFRAESTRUCTURES, XARXES I SERVEIS

GE0002252 - ESPORTS                                 

GE0002253 - GESTIÓ TRIBUTARIA                       

GE0002254 - LOGÍSTICA                               

GE0002255 - MEDI AMBIENT                            

GE0002325 - MOBILITAT I TRANSPORT                   

GE0002256 - OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

GE0002257 - ORGANITZACIÓ                            

GE0002272 - PROTECCIÓ CIVIL                         

GE0002259 - RECURSOS HUMANS                         

GE0002260 - CIUTADANIA

GE0002261 - POLICIA LOCAL                           

GE0002262 - GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ            

GE0002263 - PLA D'ACTUACIÓ SANT COSME                 

GE0002264 - SALUT PÚBLICA I CONSUM                  

GE0002265 - SECRETARIA                              

GE0002266 - SERVEIS SOCIALS                         

GE0002267 - SISTEMES I TIC                          

GE0002248 - OCUPACIÓ I ECONOMIA SOCIAL                      

GE0002268 - TRESORERIA                              

GE0002270 - ESPAI PÚBLIC I PROJECTES URBANS         

GE0002269 - DESENVOLUPAMENT URBÀ I TERRITORI        

GE0002271 - VIA PÚBLICA                             

GE0011553 - PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

GE0012484- JOVENTUT

GE0016719 - COMERÇ I TURISME

GE0016759  - HABITATGE

GE0018139  - ASSESSORIA JURÍDICA

GE0023239 - JURIDICOADMINISTRATIVA

GE0023240 - PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Instruccions sobre el funcionament del registre de factures, aprovat a les Bases d'execució del Pressupost General 2020.

Instruccions sobre el funcionament del registre de factures, aprovat a les Bases d'execució del Pressupost General 2020. (pdf - 175168 bytes)

Contacte

comptabilitat@elprat.cat

Indiqueu el vostre nom i cognoms, NIF, telèfon i correu electrònic.

Telèfon: 93 379 00 50