El Prat necessita créixer per donar resposta a les necessitats d’habitatge i d’activitat econòmica i ho ha de fer preservant el territori, amb una planificació sostenible, a la mida de les persones, respectuosa amb el medi ambient i integrant els nous desenvolupaments urbanístics en el nostre model de ciutat compacta. La sostenibilitat ha de ser un compromís amb el present i el futur del Prat.

Objectius:
 • Propiciar un creixement harmònic, racional i equilibrat de la ciutat, relacionant el nucli urbà i el seu entorn.
 • Conjugar desenvolupament econòmic i d’infraestructures amb la sostenibilitat territorial i mediambiental.
 • Consolidar el nostre model de ciutat compacta, inclusiva, integradora i sostenible.
 • Preservar el patrimoni natural i mitigar els efectes del canvi climàtic.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció climàtica), 14 (vida submarina) i 15 (aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

 Avançarem en el desenvolupament de la segona fase de l’Eixample Sud, entre el barri de la Barceloneta i el nou accés del polígon Pratenc, urbanitzant carrers i espais verds, abans de la construcció dels nous habitatges.

Estat de l'acció

Contacte amb el Consorci i la Junta de Compensació de l’àmbit. Tramitació administrativa finalitzada. Obres en execució, previsió de finalització al segon semestre de 2023. 

Descripció

Impulsarem els acords necessaris amb la Generalitat de Catalunya per a la reurbanització a la ronda Sud, davant del parc Nou, per impulsar la construcció en la zona.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

Propostes en estudi.

Descripció

 Iniciarem el desenvolupament, en una primera fase, de l’àrea que ocupaven les antigues instal·lacions de La Seda i La Paperera.

Estat de l'acció

S’ha aprovat inicialment el document de planejament. Actualment s’estan estudiant les al·legacions per tal d’incorporar al pla les millores pertinents fruit de les peticions rebudes.

Descripció

 

Farem un pla de polígons per a la dinamització i la millora de la qualitat de la urbanització industrial, els serveis digitals i mediambientals, juntament amb un pla per a l’habilitació de sòl industrial.

Estat de l'acció

En relació al pla per a l’habilitació de sòl industrial s’ha realitzat un estudi urbanístic dels polígons industrials i àmbits econòmics del Prat de Llobregat per tal de tenir una diagnosi de la situació urbanística actual. Paral·lelament, s’està treballant en una modificació de Pla General Metropolità a l’àmbit de Fondo d’en Peixo per tal d’actualitzar els usos i les activitats admeses.

Descripció

 Impulsarem el desenvolupament del sector econòmic al polígon Enkalene.

Estat de l'acció

S’han realitzat diverses reunions amb els propietaris dels sòls i promotors per tal d’estudiar la viabilitat del desenvolupament del sector.

Descripció

Romandrem vigilants davant els plans urbanístics previstos per AENA, acordant les condicions que garanteixin un desenvolupament sostenible, equilibrat i que redundi en benefici de la ciutadania del Prat.

Estat de l'acció

Davant de les propostes presentades per AENA l’Ajuntament defensa en tot moment l’equilibri entre el desenvolupament dels sòls aeroportuaris i la preservació dels entorns naturals protegits, així com la bona integració amb la ciutat existent. S’han realitzat reunions,  informes i propostes amb AENA.

Descripció

Engegarem les reformes urbanes necessàries per reforçar grans eixos verds que connectin millor la trama urbana amb l’entorn agrícola periurbà, fluvial i natural de la nostra ciutat.

Estat de l'acció

En relació al planejament urbanístic que ha de reforçar els grans eixos verds, urbanisme i medi ambient estan treballant conjuntament amb l’AMB per tal d’incorporar al Pla Director Urbanístic Metropolità totes aquelles mesures que asseguraran una millor connexió de la trama urbana amb l’entorn agrícola periurbà, fluvial i natural de la nostra ciutat.

Objectius:
 • Disposar d’uns espais i equipaments públics accessibles i de qualitat.
 • Incorporar innovacions tecnològiques als equipaments i espais públics per aconseguir una gestió més eficient.
 • Modernitzar l’espai públic urbà amb criteris de sostenibilitat i inclusió.
 • Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i equipaments públics per contribuir a la reducció d’emissions de C02.
 • Incorporar l’enfocament de ciutat activa en les actuacions a l’espai públic per facilitar l’activitat física i la creació d’espais de socialització.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 7 (energia neta i assequible), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

 Reformarem la plaça de l’Estany de Sant Maurici.

Estat de l'acció

Obres en execució 

Descripció

Remodelarem la plaça Disset de Setembre i la farem més accessible.

Estat de l'acció

Obres en execució

Descripció

Continuarem desenvolupant millores a l’espai públic d’acord amb el Pla municipal d’accessibilitat.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

S'ha aprovat el Pla d'accessibilitat i s'han executat les obres previstes. 

Descripció

 

Ampliarem les voreres del carrer Serra del Cadí.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Reurbanitzarem i peatonalitzarem l’Avinguda del Canal, entre el carrer Barcelona i el carrer Santiago Rusiñol. L’Avinguda del Canal esdevindrà un eix verd i connector amb els espais protegits i el Parc Agrari. Es definirà un projecte de continuïtat pel carrer del Coronel Sanfeliu per a poder connectar amb la Ricarda i els Espais Naturals.

Estat de l'acció

Obres en execució

Descripció

 

Reurbanitzarem la plaça de l’Església.

Estat de l'acció

Obres en execució.

Descripció

 

Reurbanitzarem el carrer Sant Pere.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

Obres en marxa, iniciades el 25 de maig de 2021

Descripció

Iniciarem un projecte de  rehabilitació del Cementeri Vell.

Estat de l'acció

S'ha elaborat un pla director per a la rehabilitació del cementiri vell i s'ha elaborat un projecte per la rehabilitació de la primera agrupació de nintxols. 

Descripció

 

Incorporarem innovacions tecnològiques als equipaments i els espais públics per millorar l'eficiència de la gestió de la ciutat, amb tecnologia de telegestió i intel·ligència artificial.

Estat de l'acció
Posada en marxa

Posem en marxa el monitoratge de qualitat de l'aire, el mapa energètic de la ciutat, etc. 

Descripció

Actualitzarem el catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Estat de l'acció

S’està treballant en l'elaboració d'un inventari del patrimoni arquitectònic de la ciutat. 

Descripció

Introduirem sistemes de control de qualitat dels serveis de neteja viària i d'edificis públics, per garantir una adequada prestació del servei per part de les empreses concessionàries.

Estat de l'acció

El servei de control de qualitat de neteja viària ja està implementat i el servei de control d'edificis ja està dissenyat i s'implementarà properament. 

Descripció

Continuarem millorant l'enllumenat a travès de la implantació del Pla director de la xarxa d'enllumenat públic, per garantir un adequat confort per a la ciutadania i que alhora sigui sostenible energèticament.

Estat de l'acció
Descripció

 

Definirem la planificació del verd urbà amb les espècies vegetals, l'arbrat i la jardineria més adequada i sostenible per a la nostra ciutat, en el marc de l'estratègica local per a la conservació i la recuperació de la biodiversitat.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

 

Incorporarem a les actuacions a l’espai públic elements i facilitats per fer activitat física tant en el medi urbà com en els espais naturals.

Estat de l'acció
Inici dels treballs
Descripció

Implicarem la ciutadania en el control de la qualitat dels espais públics desenvolupant processos participatius vinculats als projectes de millora urbana als barris i farem campanyes per fomentar l’ús responsable del patrimoni col·lectiu.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Descripció

Reurbanitzarem i peatonalitzarem alguns carrers de la ciutat, per donar prioritat als vianants, com per exemple, el carrer Sant Pere, Viladecans, Sant Boi i algun tram dels carrers Castella i Frederic Soler. Així mateix estudiarem noves intervencions als carrers Enric Borràs, Joan Maragall o Primer de Maig. Farem projectes participatius vinculats als projectes de millora urbana als barris i farem campanyes per fomentar l’ús responsable del patrimoni col·lectiu.

Estat de l'acció

Obres en execució. 

Objectius:
 • Millorar la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat per a tothom.
 • Promoure el transport públic, l’ús racional dels vehicles privats, el foment dels vehicles de baixes emissions i el canvi d’hàbits a alternatives de mobilitat no contaminants.
 • Afavorir l’ús de la bicicleta i la mobilitat a peu, mantenint i millorant les infraestructures, destinant-hi més superfície d’espai públic, de forma coordinada amb els municipis de l’Àrea Metropolitana per millorar les xarxes comunes i de millor qualitat.
 • Reivindicar millors connexions de transport amb la resta de l’Àrea Metropolitana: rodalies, metro i autobús.
 • Apostar per un model d’aparcament públic subterrani que compatibilitzi les necessitats dels residents amb la demanda de rotació.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 7 (energia neta i assequible), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Establirem un servei de bus a la platja els caps de setmana de tot l’any. Analitzarem opcions per millorar la connexió amb l’Hospital de Bellvitge. Millorarem el transport públic a les diferents zones d’activitat econòmica. Exigirem que s’aturi al Prat tots els trens de les línies de rodalies que hi passen. Reivindicarem la connexió de l’L1 amb l’L9 a la parada de metro El Prat-Estació, prevista al Pla Director d’infraestructures Metropolitanes.

Estat de l'acció
Redacció del pla

L'autobús que enllaça el nucli urbà amb la platja durant tot l'any els caps de setmana està sol·licitat a l'AMB i pendent de la licitació del servei. La línia que ha d'enllaçar la ciutat amb l'Hospital de Bellvitge es posarà en marxa durant el primer trimestre de 2023. Per últim, es va modificar el recorregut del PR4 i s'ha licitat el nou servei que introduirà millores en el seu horari i recorregut. 

Descripció

 

Analitzarem les diverses opcions per millorar la connexió amb l’Hospital de Bellvitge.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

 

Millorarem el transport públic a les diferents zones d’activitat econòmica.

Estat de l'acció

Es va modificar el recorregut del PR4 i s'ha licitat el nou servei que introduirà millores en el seu horari i recorregut. 

Descripció

Farem campanyes de promoció i estímul de l’ús de la bicicleta millorant la senyalització urbana, incrementant el nombre de places de bicibox i altres aparcaments segurs per a bicicletes, i estudiarem la introducció d’un sistema públic d’ús de bicicleta. Així mateix, treballarem de manera coordinada amb els municipis de l’àrea metropolitana per millorar les xarxes de comunicació a peu i en bicicleta.

Estat de l'acció

Hem ampliat la xarxa de carril bici a les zones d'activitat econòmica i nucli urbà (al Mas Blau-aeroport i rondes).  Hem ampliat la xarxa pedalable amb marques vials a les calçades. Posem en marxa el servei de bicicleta pública elèctrica compartida AMBici.  

Descripció

 

Incrementarem les places de Bicibox i altres opcions d’aparcament segur per a bicicletes.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

Incrementem en 223 les places d'aparcament segur a la ciutat. 

Descripció

Instal·larem punts de recàrrega elèctrica en aparcaments públics i “fotolineres” amb energia solar i donarem ajuts a les comunitats de propietaris per instal·lar punts de recàrrega elèctrica als pàrquings privats.

Estat de l'acció

Des de mobilitat s'instal·laran electrolineres.

Descripció

 

Donarem ajuts a les comunitats de propietaris per instal·lar punts de recàrrega elèctrica als pàrquings privats.

Estat de l'acció

Hem acompanyat la ciutadania amb la informació necessària per l'accés a les ajudes per la instal·lació de punts de recàrrega a les seves comunitats. 

Descripció

 

Incorporarem el model  de ciutat activa en totes les actuacions urbanístiques, mantenint i millorant les infraestructures per afavorir l'ús de la bicicleta i destinant més superfície en l'espai públic per als vianants.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

 

Ampliarem l’àmbit urbà de Zona 30 per millorar l’equilibri entre vianants, bicicletes i vehicles, per reduir la contaminació i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Estat de l'acció

El Prat serà ciutat 30

Descripció

 

Seguirem apostant per compatibilitzar les necessitats dels residents amb la demanda de rotació d'aparcament.

Estat de l'acció
Descripció

Implementarem un model de vehicle compartit per empreses i ciutadania, que per una banda permeti descarbonitzar la mobilitat al treball i per altra oferir diferents serveis a la ciutadania.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització