La inclusió social i l’equitat han estat i han de continuar sent un pilar de les polítiques municipals. Davant l’increment de les desigualtats i les noves formes d’exclusió social, volem liderar respostes de transformació social amb capacitat d’innovar, de garantir serveis públics de qualitat i universals, i d’implicar el conjunt del teixit social de la ciutat; i alhora volem emprendre mesures decidides davant l’emergència social causada per dinàmiques econòmiques i retallades de drets.

Per combatre les desigualtats cal poder acompanyar la ciutadania del Prat per fer efectius els drets a una protecció social, a l’habitatge, a una alimentació adequada i a la cobertura de les necessitats bàsiques o a envellir amb dignitat. Volem una ciutat inclusiva, pensada per a tothom, pensada per a les diverses capacitats i necessitats de la ciutadania del Prat. Volem portar a terme unes polítiques que promoguin l’autonomia personal i en què ningú es quedi enrere.

Avui l’habitatge és un factor de desigualtat creixent i per això volem que el municipi promogui la seva funció social davant els cada vegada més nombrosos fenòmens especulatius arreu del país. Alhora, cal ser conscients que totes les persones necessitem ser cuidades i que la ciutat s’ha de preparar per al canvi demogràfic. Per això és imprescindible posar en valor les cures com a element clau per al sosteniment de la vida. Volem una ciutat cuidadora i això ens exigeix desenvolupar polítiques de cura dels infants, promoure l’envelliment actiu, reconèixer la diversitat i afavorir la vida independent.

L’acció social ha de ser motor de vincles relacionals i veïnals, perquè és un aspecte clau per al benestar emocional de la ciutadania i per a una ciutat cohesionada i feliç. Volem implicar el conjunt de la ciutadania en la lluita contra l’aïllament i la solitud, volem una ciutat on els nostres veïns i veïnes ens importin, una ciutat que es cuidi.

Objectius:
 • Orientar la intervenció social a promoure l’autonomia personal i a acompanyar l’apoderament  i la corresponsabilitat de les persones.

 • Afavorir la coordinació i la transversalitat en la intervenció social i avançar en la integració dels serveis socials amb els sistemes de salut i educació. 

 • Apostar per la innovació social, l’intercanvi de coneixement i la qualitat en l’atenció social. 

 • Impulsar la coproducció de polítiques socials amb el teixit associatiu i el conjunt de la ciutadania.

 • Difondre a la ciutat els serveis d’atenció social per al conjunt de la ciutadania, com un dret universal més, i desburocratitzar-ne l’accés.

 • Implementar l’Acord per la reconsgtrucció assegurant la mirada inclusiva en el conjunt de polítiques municipals.

 • Fer una aposta per la innovació social en el desenvolupament de les polítiques de serveis a les persones.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 1 (fi de la pobresa), 2 (fam zero), 3 (salut i benestar), 8 (treball decent i creixement econòmic) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Acompanyarem els equips amb formació i supervisió per adaptar els EBAS als nous reptes socials i perquè s’incrementin els projectes d’intervenció grupal i comunitària, l’atenció centrada en la persona, la flexibilitat i l’estabilitat dels equips. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Condicionarem els centres per garantir l’accessibilitat, l’acollida, la visibilitat i perquè siguin espais “amables” per al conjunt de la ciutadania i de totes les edats. 

Veure més
Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Descripció

Volem que els centres de Serveis Socials (EBAS) comparteixin espais i programes amb els centres cívics de la ciutat com a espais inclusius de referència. Traslladarem l’EBAS Marina al Centre Cívic Jardins de la Pau i treballarem per a una nova ubicació de l’EBAS Sant Cosme. 

Veure més
Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Descripció

Enfortirem el Consell Municipal de Serveis Socials per tal que tingui una incidència més concreta en les polítiques d’acció social de la ciutat i impulsarem la coproducció de polítiques socials amb el teixit social i el conjunt de la ciutadania, vinculant-ho al desenvolupament del Pla local d’acció comunitària inclusiva i a l’Acord de Ciutat, per crear xarxes d’acció compartida entre el municipi i les entitats. 

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Desburocratitzarem l’accés als serveis i crearem una oficina que agrupi les diferents prestacions socials municipals, que redueixi les tasques de gestió dels EBAS i que agilitzi l’atenció a la ciutadania reformant la Unitat de Primera Atenció. 

Veure més
Estat de l'acció

Millora de processos, definició tasques, servei tràmits.

Descripció

Promourem, en l’àmbit local, espais de coneixement, estratègies i metodologies comunes entre les diferents xarxes de protecció social de gent gran, joves, infància, dones o altres col·lectius vulnerables d'especial protecció.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Desenvoluparem un sistema d’informació social de la ciutat, aprofitarem el conjunt de dades que produïm des dels serveis i elaborarem un sistema d’indicadors de seguiment del treball dels serveis socials. 

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Promourem la integració dels sistemes de dades entre els serveis socials municipals i l’ICS, per garantir l’accés a la informació compartida per part dels i les professionals. 

Estat de l'acció
Convocatòria de la primera reunió de l'òrgan
Descripció

Afavorirem compartir coneixement i experiències entre les EBAS i promourem la innovació entre els diferents equips d’intervenció del Servei d’Acció Social. 

Estat de l'acció
Convocatòria de la formació / llençament de campanya
Descripció

Elaborarem un reglament dels serveis d’acció social per garantir la qualitat i la transparència, i per evitar arbitrarietats en la prestació

Estat de l'acció
Introducció en comissions específiques de treball
Descripció

Impulsarem mecanismes de seguiment de la contractació per millorar la qualitat de les condicions de treball i per incorporar-hi les clàusules socials. 

Veure més
Estat de l'acció
Entrada en vigor
Objectius:
 • Lluitar contra les desigualtats a la ciutat i transformar els sistemes d’ajuts per garantir un acompanyament no assistencialista.

 • Treballar perquè el conjunt de la ciutadania tingui accés a una alimentació saludable.

 • Lluitar contra la pobresa energètica i garantir el compliment de la Llei 24/2015.

 • Treballar contra l’exclusió residencial al conjunt de la ciutat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 1 (fi de la pobresa), 2 (fam zero), 8 (treball decent), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Hem ampliat la capacitat del punt solidari i hem acondicionat una nau per obrir una nova botiga solidària que substituirà el 2021 el punt solidari desplegant un model de distribució alimentària menys assistencialista i que fomenti l’acció comunitària i la corresponsabilitat de les persones que hi participen i es farà en col·laboració amb l’economia social i el comerç de la ciutat

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Normalitzarem i ampliarem la targeta moneder com a eina principal de suport econòmic a les famílies i per avançar en la compactació de les prestacions econòmiques. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Treballarem amb l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic les mesures necessàries per fer efectiu el compliment de la Llei 24/2015 i per garantir els subministraments a les famílies vulnerables. També farem intervencions de microrehabilitació als domicilis que pateixen pobresa energètica. 

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Promourem l’accés a la RGC i a l’Ingrés Mínim Vital acompanyarem activament i si s’escau, jurídicament, les persones per fer efectiva la percepció de la prestacióles prestacions. Treballarem per la signatura de convenis amb les respectives administracions per tal  de compartir les dades i la informació i agilitzar els tràmits per les famílies des de la proximitat dels serveis socials municipals.

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Impulsarem un acord amb l’AMB per a un criteri comú d’empadronament de les persones en situació de vulnerabilitat, per garantir els drets socials bàsics.

Implementarem el protocol d’empadronament aprovat pel ple municipal, per garantir drets fonamentals i accés a serveis a totes les persones que viuen a la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Consolidarem el servei laboral especialitzat “Jo puc!” d’orientació, acompanyament i suport a la inserció, dirigit a persones en situació d'atur, amb dificultats d'inserció i en risc d’exclusió, ateses pels serveis bàsics d'atenció social. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un protocol d’actuació amb el conjunt de serveis municipals davant la detecció de casos de sensellarisme i per prevenir l’aporofòbia. Reforçarem l’equip de treball de carrer i els serveis d’higiene i acompanyament de l’equip de proximitat. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Ampliarem el projecte de llar compartida per a persones vulnerables i elaborarem un projecte pilot per implementar el programa “Primer la llar” per a situacions de sensellarisme de llarga durada. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Fer ús dels mecanismes legals existents per afrontar el compliment efectiu del dret a l’habitatge. 

 • Impulsar el màxim nombre de mesures que permetin posar en el mercat habitatges a preu assequible, de promoció pública i privada concertada, especialment en règim de lloguer.  

 • Incrementar la disponibilitat d’habitatge de lloguer per oferir-lo als ciutadans i ciutadanes en risc d’exclusió residencial. 

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 11 (ciutats i comunitats sostenibles), recollit en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Concertarem amb agents locals socials la construcció de 96 habitatges de lloguer a un preu per sota del mercat al solar municipal situat a l’avinguda Onze de Setembre. 

Veure més
Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

S'ha concedit un dret de superfície del solar municipal situat a l'avinguda d'Onze de Setembre a favor de la Cooperativa Obrera de Viviendas i s'ha concedit llicència d'obres per l'inici de la construcció de 101 habitatges públics de lloguer a un preu per sota del mercat. 

Descripció

Promourem un edifici d’uns 70 habitatges de lloguer a la zona del Prat Sud, destinats a col·lectius específics. 

Veure més
Estat de l'acció

S'ha redactat el projecte tècnic per a la construcció d'habitatges dotacionals a l'Eixample Sud. 

Descripció

Ampliarem els serveis, programes i ajuts que gestiona Prat Espais per tal d’incentivar els propietaris a mobilitzar els habitatges buits i aconseguir lloguers socials i assequibles. Impulsarem ajuts a la rehabilitació, adequació i manteniment, bonificacions de taxes i impostos municipals, foment de la Borsa de lloguer i del Programa de cessió social d’habitatge. 

Veure més
Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Implementarem mesures locals que complementin les polítiques existents de millora de l’eficiència energètica, rehabilitació i manteniment d’edificis residencials i adequació interior d’habitatges. Incorporarem a Prat Espais el servei de rehabilitació, disseny i gestió d’ajuts a comunitats de propietaris i a residents. Mitjançant la Casa de l’Energia, establirem estratègies d’informació a la ciutadania i de col·laboració amb d’altres administracions per cercar ajuts.

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Afrontarem la problemàtica concreta d’accés a l’habitatge mitjançant l’ampliació de recursos del Fons municipal d’ajuda al lloguer, en especial els ajuts al pagament del lloguer i de captació i renovació per a la Borsa. 

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Redactarem i aprovarem el Pla d’habitatge com a eina essencial per planificar i executar les polítiques d’habitatge. 

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Impulsarem estratègies amb altres administracions competents en la matèria presents al municipi, com, per exemple, l’Institut Català del Sòl (INCASOL), amb l’objectiu de proveir de més habitatge públic i lloguer assequible a la nostra ciutat.

Estat de l'acció
Creació oficial de l'òrgan
Objectius:
 • Reduir la pobresa infantil.

 • Avançar en la igualtat d’oportunitats educatives i d’accés al lleure.

 • Donar veu als infants en l’elaboració de les polítiques municipals.

 • Treballar per una criança responsable amb les famílies del Prat i fomentar hàbits saludables.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 1 (fi de la pobresa), 3 (salut i benestar), 4 (educació de qualitat), 5 (igualtat de gènere) i 10 (reducció de desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Elaborarem el Pla d’infància i posarem en marxa la Taula Local d’Infància per impulsar accions compartides amb les entitats que treballen amb infants i joves. 

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Col·laborarem i codissenyarem amb Educació, Esports, Cultura i Joventut una oferta de lleure socioeducatiu i esportiu inclusiva, per tal d’arribar al conjunt de la ciutadania. Garantirem suports complementaris de menjador escolar i per a activitats extraescolars i d’estiu

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Desenvoluparem un nou servei de caire preventiu que ofereix a les famílies una atenció integral per reforçar el benestar personal, familiar i social. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Transformarem el centre obert en un nou servei dirigit als infants de 0 a 18 anys en situació de major vulnerabilitat i les seves famílies desenvolupin un treball terapèutic i socioeducatiu per superar dificultats relacionals i  l’exercici d’una parentalitat positiva en famílies de risc. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Participarem activament des dels serveis socials al projecte Medi obert, amb adolescents i joves, i potenciarem els serveis d’acompanyament i atenció en situacions de fragilitat. 

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Garantirem suports complementaris de menjador escolar i per activitats extraescolars i d’estiu alhora
que reforçarem el suport a les famílies amb infants mitjançant targetes moneder i altres programes de
garantia alimentària. Treballarem amb les famílies vulnerables la millora d’hàbits alimentaris en el suport a la criança.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Millorar el diagnòstic de necessitats davant el canvi demogràfic per a un disseny millor dels serveis i equipaments de la ciutat. 

 • Prevenir la solitud no volguda i lluitar contra l’aïllament.

 • Afavorir l’envelliment actiu reconeixent l’aportació de l’experiència i el coneixement de les persones grans a la ciutat i promovent espais intergeneracionals. 

 • Continuar amb el desplegament del Pla local de la gent gran 2018-2023.

 • Fomentar i estimular l’autonomia personal i funcional per afavorir la residència en el domicili habitual el major temps possible.

 • Condicionar determinats espais als centre cívics municipals per adequar-los a activitats per a la gent gran.

 • Afavorir l’accés de les persones grans a serveis i activitats de promoció de vida saludable i activa.

 • Posar en valor els treballs de cura i donar suport a les persones cuidadores.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 5 (igualtat de gènere) i 10 (reducció de desigualtatss), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Elaborarem un mapa d’envelliment, solitud i necessitats de cura a la ciutat del Prat, per tal de planificar serveis i equipaments de proximitat. 

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Elaborarem un pla de xoc contra la solitud i implementarem a tota la ciutat el programa Antenes i altres accions per combatre l’aïllament, com l’ampliació del servei d’àpats a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda. Promourem habitatge compartit per a persones grans que viuen soles. 

Veure més
Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Construirem una nova residència assistida per a persones grans al Prat, per tal que la Generalitat garanteixi la posada en funcionament de noves places públiques en col·laboració amb la Generalitat. 

Veure més
Estat de l'acció
Inici dels treballs
Descripció

Realitzarem anualment adaptacions funcionals a la llar de persones grans detectades pels serveis socials o els serveis domiciliaris que ho necessitin per mantenir les persones el màxim de temps possible als seus domicilis amb qualitat de vida i autonomia. Promoure habitatges amb serveis per persones grans al Pla d’habitatge de la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció
Inici dels treballs
Descripció

Impulsarem un servei d’acció social que aglutini tota la informació de serveis a persones amb necessitats de cura i crearem noves accions d’ajuda als familiars cuidadors. 

Estat de l'acció
Dotació de recursos per a posada en marxa
Descripció

Oferirem estades temporals de persones amb dependència a serveis residencials per afavorir el descans de les persones cuidadores. 

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Promourem programes lúdics, saludables, culturals i d’oci amb una perspectiva relacional i de promoció de la gent gran. Incrementarem l’oferta d’activitats esportives suaus com ioga, natació, passejades i balls. 

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats

S'han incorporat cursos de ioga i activitat física suau, però es vol incrementar en els propers anys

Descripció

Treballarem per millorar la qualitat dels espais de gent gran i habilitarem nous espais, o els ampliarem, per a les activitats de ball.

Veure més
Estat de l'acció
Descripció

Elaborarem tallers i formació per a reduir el biaix tecnològic i fomentar l’ús de les noves tecnologies a la gent gran.

Veure més
Estat de l'acció

Programa de formació en funcionament

Descripció

Implementarem un protocol de lluita contra els maltractaments a la gent gran i farem una campanya per prevenir el maltractament i fomentar del bon tracte a les persones grans: “Tracta’m bé”

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats

Estan en marxa diferents projectes i començant la planificació de nous

Descripció

Millorarem el Serveis d’atenció domiciliària, diversificant-lo i promovent equips de proximitat, potenciant illes socials de cures amb equips de professionals qualificats que garanteixin qualitat i estabilitat del serveis i que treballin de manera integrada amb els serveis socials i amb l’entorn comunitari. Un SAD que afavoreixi la col·laboració amb els serveis de salut.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Formacions, zonificació

Objectius:
 • Impulsar el treball preventiu per reduir els riscos de trastorn mental.

 • Reduir els riscos psicosocials en els professionals. 

 • Treballar per a l’autonomia personal i la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental.

 • Reforçar els recursos per tal que els serveis siguin inclusius des de la perspectiva de la salut mental.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar) i 10 (reducció de desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Ampliarem el servei prelaboral per promoure la inserció laboral de les persones amb trastorns mentals.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desplegarem l’estratègia de salut mental comunitària i garantirem que la ciutat compti amb recursos d’inclusió en el lleure, esports, culturai educatius per a persones amb transtorn mental oferint un nou espai adequat a l’ampliació d’usuaris al servei prelaboral i un espai adient al Club Social.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Oferirem un nou espai relacional per millorar el benestar emocional de les persones usuàriess del servei prelaboral.

Estat de l'acció
Definició del servei, recurs o mitjà
Descripció

Reforçarem el servei de proximitat per a persones adultes vinculat a l’SPAI i millorarem instal·lacions i serveis.

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Incorporarem la figura del psicòleg als equips de Serveis Socials i impulsarem el treball grupal de suport emocional a famílies.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Objectius:
 • Afavorir la incorporació a la formació i al món laboral de les persones amb capacitats diverses.

 • Millorar l'oferta actual d'habitatges assistits.

 • Impulsar l’accessibilitat universal i el dret a la mobilitat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar) i 10 (reducció de desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Establirem un programa de treball conjunt amb federacions i entitats especialitzades per a la formació i la inserció de persones amb capacitats diverses.

Veure més
Estat de l'acció

Programa de formació en marxa, però treballant per la seva millora

Descripció

Continuarem treballant en programes i accions lúdiques saludables, culturals i d’oci, amb una perspectiva inclusiva.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció

Programa d'oci inclusiu en funcionament, treballant per la seva millora

Descripció

Actualitzarem i implementarem progressivament el Pla d'accessibilitat en la línia de l’accessibilitat universal, reduint les barreres físiques, comunicatives i sensorials a la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció

Pla en desenvolupament

Descripció

Continuarem donant suport a la Fundació Rubricatus tant en la seva vessant de serveis empresarials (catering, hostaleria, jardineria, restauració, manipulats, repartiment postal...) com en la de serveis a les persones. 

Veure més
Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat