La salut és el bé més preuat per al conjunt de la ciutadania. La defensa d’uns serveis sanitaris universals de qualitat és la màxima prioritat de l’Ajuntament. La pandèmia de la COVID-19 ha posat de relleu alguns dèficits de l’actual sistema, fruit de les retallades dels darrers anys que cal revertir, i és per això que prioritzarem les polítiques de salut pública i exigirem a la Generalitat de Catalunya que doti els recursos necessaris per garantir l’atenció sanitària de la ciutadania.

El Prat, des del seu compromís per la salut, aposta per una ciutat activa, que ha de portar a terme accions des de diferents fronts, com la promoció de l’activitat física i l’esport, l’alimentació saludable, l’espai urbà, l’educació o el transport, per promoure estils de vida actius i saludables que potenciïn la qualitat de vida de la ciutadania, el benestar físic i emocional i les relacions socials.

Hem de garantir l’oferta d’oportunitats adequades perquè les opcions més saludables estiguin a l’abast de tothom, per reduir les desigualtats i per generar una societat més justa i de persones més felices.

Objectius:
  • Facilitar que totes les veïnes i veïns puguin mantenir i millorar la seva salut física, el seubenestar emocional i una bona qualitat de vida.
  • Desplegar el Pla local de salut i l’Estratègia de salut mental comunitària, per incorporar la de la salut a totes les polítiques municipals.
  • Promoure hàbits i estils de vida saludables a través de l’educació per a la salut i facilitant recursos accessibles a tota la població.
  • Impulsar un model de salut comunitària que impliqui els professionals, les institucions, el teixit social i la ciutadania.
  • Millorar els serveis d’assistència sanitària exigint a la Generalitat la dotació dels recursos necessaris.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), recollit en  l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Incrementarem el nombre d’activitats de salut comunitària, conjuntament amb els centres d’atenció primària, sumant els esforços dels professionals i del teixit social comunitari. Implicarem en la preservació de la salut comunitària col·lectius diversos, com per exemple el jovent o la gent gran, des de la corresponsabilitat.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Nou servei Cal Pep

Descripció

Ampliarem el servei d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat i donarem suport a les persones en situacions de crisi emocional, inclosos adolescents i joves, tot promovent el benestar emocional especialment en contextos que el poden amenaçar, com situacions de crisi sanitària, social i econòmica.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Activa't per la salut mental, Espai situa't, Assessoria joves

Descripció

Desenvoluparem un programa estable d’accions d’educació per a la salut, adreçat a tot tipus de col·lectius, en el marc de l’Aula de Salut. Continuarem desenvolupant programes d’educació per a la salut als centres educatius.

Veure més
Estat de l'acció
Mesura de resultats

Campanya en funcionament

Descripció

Reforçarem els programes d’educació afectiva i sexual per afavorir la vivència d’una sexualitat positiva i responsable, així com els programes de prevenció i abordatge de les conductes addictives.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

De la mà de Joventut amb l'entitat Candela estem fent una prova pilot d'un servei d'assessoria complmentari al SISA

Descripció

Elaborarem un pla d’acció, adreçat a adolescents i joves, coordinadament amb Joventut i vinculat a l’estratègia de salut mental.

Estat de l'acció
Estudi previ
Descripció

Crearem un mapa d’actius comunitaris de salut (activitats físiques, culturals, relacionals, etc.) i un sistema per prescriure’ls a través dels professionals sanitaris, des dels serveis socials i d’altres serveis assistencials.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Pendent posada en marxa endarrerida per covid

Descripció

Desenvoluparem programes d’intervenció transversals de forma coordinada amb diferents àmbits comunitaris (família, escola, centres de salut, serveis socials, entitats...), que abordin situacions complexes de salut física i mental, com malalties cròniques, l’obesitat, l’estrès emocional, conductes additives, trastorns de conducta, etc.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Programes adolescents en crisi CSMIJ

Descripció

Posarem en marxa l’Observatori local, lligat al Consell Municipal de Salut, per fer un seguiment dels recursos i l’accessibilitat de la ciutadania als serveis sanitaris, tant d’atenció primària com d’atenció especialitzada i hospitalària.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat

Formalització del grup de treball en el Consell de Salut de l'11/11/2020

Descripció

Reforçarem els programes de vigilància alimentària als establiments públics i els de vigilància mediambiental per reduir els riscos per a la salut.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Nous programes post covid

Descripció

Continuarem instal·lant desfibril·ladors en equipaments públics i fent formacions periòdiques als centres educatius i a les entitats, tant sobre l’ús d’aquests aparells com en primers auxilis i reanimació cardiopulmonar (RCP).

Veure més
Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra

Instal·lats tots els desfibril·ladors programats. Pendent revisió programa.

Objectius:
  • Desplegar el Pla local de l’activitat física i l’esport per promoure i facilitar la pràctica d’activitat física i esportiva saludable  per a tothom.
  • Mantenir i millorar la xarxa d’equipaments i espais esportius.
  • Fomentar l’esport en  edat escolar  i la seva dimensió educativa i de transmissió de valors.
  • Promoure la igualtat efectiva en l’accés a la pràctica d’activitat física i esportiva i revertir situacions de discriminació.
  • Reforçar i potenciar la col·laboració entre els agents esportius.

Els objectius d’aquest àmbit i les actuacions descrites han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible 3 (salut i benestar), 4 (educació de qualitat), 5 (igualtat de gènere), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 17 (aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Elaborarem un pla d’equipaments esportius en què s’inclourà la construcció de noves instal·lacions, la millora i ampliació dels CEM i dels equipaments esportius dels centres educatius, amb una perspectiva de planificació a curt i llarg termini, tenint en compte els propers desenvolupaments urbanístics.

Estat de l'acció

Estudi previ Pla local de l'Esport - Atlas

Descripció

Construirem una nova graderia al camp de futbol del CEM Sagnier.

Estat de l'acció
Descripció

Farem una reforma integral del CEM Estruch que inclourà, entre d'altres, la cobertura de pistes exteriors.

Estat de l'acció

Obres en execució. 

Descripció

Canviarem la gespa artificial del camp de futbol del CEM Julio Méndez.

Estat de l'acció
Descripció

Elaborarem un projecte per construir un nou pavelló.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Millorarem els terrenys de joc, la il·luminació i el mobiliari esportiu de les pistes poliesportives dels centres educatius.

Estat de l'acció

S'han executat les pistes de l'escola Josep Tarradellas i l'escola Sant Jaume. 

Descripció

Remodelarem la pista poliesportiva de La Granja amb una nova pista multiesportiva, una de tennis taula i altres elements per fer activitat física.

Estat de l'acció
Pendent

Projecte anul·lat

Descripció

Construirem una nova pista de patinatge de velocitat al recinte del parc Nou,  amb mides reglamentàries de 400 m de corda.

Estat de l'acció
Publicació del pla

Obres en execució. 

Descripció

Incorporarem a les actuacions a l’espai púbic elements i facilitats per fer activitat física, tant en el medi urbà com en els espais naturals.

Estat de l'acció
Inici dels treballs

Obres calistenia i parkour iniciades

Descripció

Promourem la pràctica d’activitat física i esport en coordinació amb els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials i altres serveis assistencials.

Estat de l'acció

Pendent inici post covid

Descripció

Incrementarem els ajuts individuals per a activitats esportives extraescolars per garantir que cap infant o jove del Prat quedi exclòs de la pràctica esportiva per motius econòmics.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
caracter_esportiu_2x2.png
Descripció

Continuarem desenvolupant el programa d'educació en valors Caràcter esportiu, per erradicar la violència i promoure la igualtat de gènere i la integració, i per millorar les competències emocionals dels nostres infants i joves.

Estat de l'acció

Campanya Caracter esportiu

Descripció

Implantarem un certificat de qualitat per millorar els serveis i la gestió dels clubs i entitats esportives que tenen  escoles esportives adreçades a infants i joves.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Desenvoluparem noves activitats físiques atractives i innovadores, dirigides a adolescents i joves, en la línia del Club Esport Jove.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desenvoluparem programes d'activitat física i esport dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat amb mecanismes d'acompanyament i seguiment conjuntament amb els serveis d'atenció social.

Estat de l'acció
Descripció

Crearem una plataforma digital amb serveis adreçats a millorar la gestió i la coordinació dels agents esportius locals.

Estat de l'acció
Posada en marxa
Descripció

Obrirem un servei de suport tècnic a les entitats esportives per avançar cap a la seva viabilitat econòmica, fomentar la professionalització tècnica i millorar la gestió administrativa.

 

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització