Esteu aquí

Protecció Civil

Telèfons d’emergències

Què és la Protecció Civil?

La Protecció civil comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.

  L'acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques:

  • La previsió dels riscs greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i llur localització en el territori.
  • La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscs com a llur detecció immediata, mitjançant la vigilància.
  • La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
  • La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
  • El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat.
  • La preparació adequada de les persones que pertanyen als grups d'intervenció.
  • La informació i la formació de les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats públiques.
  Plans d'emergència

  La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaboració d’un pla de protecció civil.

  El plans de protecció civil són eines o instruments que concreten quines actuacions han de fer els serveis d’emergència per tal de protegir la població, els béns i el medi ambient en situació de greu risc col·lectiu o calamitat pública. També inclouen les mesures d’autoprotecció que ha d’aplicar la població exposada.

  Tipus de plans:

  • Plans especials
  • Plans territorials
  • Plans d'autoprotecció

   

  Quins plans d'emergència té l'Ajuntament del Prat de Llobregat?


  • Pla bàsic d'emergència Municipal
  • Pla d'actuació municipal per risc d'inundacions
  • Pla d'actuació municipal per risc d'incendi forestal
  • Pla d'actuació municipal per risc químic
  • Pla d'actuació municipal per risc de nevades
  • Pla específic municipal Festa Major
  • Pla específic municipal Fira Avícola
  • Pla d'autoprotecció Cavalcada de Reis
  • Pla d'autoprotecció Carnestoltes
  • Pla d'autoprotecció Pratifolk
  • Pla d'autoprotecció Cantata alumnes 6è de educació primària
  • Pla d'autoprotecció Cèntric espai cultural
  • Plans d'emergència instal·lacions i dependències municipals

   

  Un simulacre consisteix a posar a prova l’activació, en condicions fictícies, d’un pla de protecció civil, ja sigui un pla d’autoprotecció d’una activitat o instal·lació, un pla d’emergències municipal, un pla d’emergències autonòmic o un conjunt d’aquests, per tal d’avaluar-ne l’operativitat.

  El servei de Protecció Civil planifica i organitza la realització de simulacres dels diferents equipaments i activitats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i col·labora amb els centres educatius de la ciutat en els dos simulacres que han de realitzar en cada curs escolar.

  Tots els simulacres que comportin accions que puguin provocar trucades al 112, al CECAT o al CRA-Policia Local, s’han de comunicar a l’Administració competent, a través del registre corresponent, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils.

  La comunicació d'un simulacre a l'Ajuntament del Prat de Llobregat es pot fer mitjançant un tràmit presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a l'oficina virtual del web municipal.

  Les dades a facilitar són: les dades de l'empresa, de a instal·lació i/o activitat (nom o raó social de l'empresa i de la instal·lació, adreça, persona de contacte, telèfon i correu electrònic de contacte) i les dades del simulacre (data i horari, objectius, escenari, punt de reunió/confinament, nombre de persones que hi participen).

  Onada de calor

  Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures públiques per a afrontar-los.

  Les persones que es poden veure afectades per situacions de risc greu han de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència.

  En aquest sentit, els ciutadans i empreses del municipi poden sol·licitar consultar els diferents plans d'emergència municipals, així com demanar informació dels plans territorials i especials de la Generalitat de Catalunya.

  La informació als ciutadans i empreses es realitza fonamentalment mitjançant campanyes d'informació davant riscos estacionals i específics.

   

  Campanyes de sensibilització

  Tipus de campanyes de sensibilització:

  • Estacionals: per a riscos de recurrència temporal
  • Sectorials: per a riscos específics
  • Generals: per a riscos generals

   

  La Campanya de sensibilització davant els riscos de l’estiu: revetlles, incendis forestals, onades de calor, seguretat a les platges, fortes pluges i tempestes i contaminació per ozó.

  La Campanya de sensibilització davant dels riscos d’hivern: nevades i glaçades, allaus, onades de fred, ventades, i prevenció d’intoxicacions i d’asfíxies per ús incorrecte de calderes i escalfadors.

  L’objectiu principal del Mapa de Protecció Civil de Catalunya és la visió global dels riscos que poden afectar al territori de Catalunya, per a proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als ciutadans en general per a desenvolupar, principalment, la previsió, planificació i prevenció d’aquests riscos, així com la intervenció, informació i formació, en els àmbits que s’escaiguin. Per tant, el Mapa de Protecció Civil de Catalunya és un element estratègic de caràcter tècnic essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil català, ja que estableix les bases per al coneixement i difusió dels riscos de protecció civil.

  Quins plans d'emergència té la Generalitat de Catalunya?

  Mapa de Protecció Civil de Catalunya

  Plans de protecció civil a Catalunya

  El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

  El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures és la normativa de referència en protecció civil pels objectius d'elaboració i tramitació dels plans d'autoproteció.

  L'Ajuntament del Prat de Llobregat aprova i homologa els plans d'autoprotecció de les activitats, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil local del nostre municipi, i informa a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya dels plans d'autoprotecció de les activitats, establiments, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil de Catalunya del nostre municipi i dels municipis veïns en cas que ens afectin.

  Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil (annex I):

  Catàleg Activitats, establiments, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil de Catalunya (epígraf A, annex I)

  Activitats, establiments, centres o instal·lacions d'interès per a la protecció civil local (epígraf B, annex I)

  Mitjans d’autoprotecció mínims (annex III)

  En el Prat de Llobregat i municipis veïns s'aplega un important teixit industrial, que és un motor econòmic i d'ocupació. Algunes de les indústries són del sector químic i fabriquen productes necessaris com els medicaments, els carburants, els detergents, les pintures, els teixits i els plàstics. Aquestes indústries són molt segures, però inevitablement comporten un cert nivell de risc i, per tant, sempre hi ha una petita probabilitat d’un accident.

  Els accidents per risc químic requereixen una resposta molt ràpida i eficaç. A la nostra ciutat hi ha instal·lades dues sirenes de la xarxa d’alarmes d’avís de risc químic del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya Plaseqcat, per alertar a la població en cas d'accident.

  El Prat, que pertany al Sector Químic Llobregat – Barcelonès, té elaborat i homologat el Pla d'actuació municipal d'emergència per risc químic Plaseqprat.

  Cada any es realitzen dos proves de sirenes (una al mes d'abril i al mes de novembre), en 37 municipis de Catalunya.

  Aquesta prova de sirenes és utilitzada per diferents equipaments municipals i centres educatius per realitzar exercicis de confinament i seguretat.

  Les sirenes estan situades als terrats de l'edifici municipal del carrer Major i de la Residència i centre de dia per a persones grans Onze de Setembre.  L’objectiu principal de les proves és familiaritzar la població amb els sons d’avís i avaluar la cobertura acústica de les sirenes.

  El so de les sirenes està pensat per avisar les persones que són a l'exterior dels edificis, per això pot ser que si s'està dintre d'un edifici no es senti aquest so. No obstant, en cas d'accident les sirenes sonarien durant l'emergència i fins que la situació de perill finalitzi.

   

  Documents relacionats

  Prova de sirenes (pdf - 927861 bytes)

  Segurs davant el risc químic (pdf - 626953 bytes)

  Notícies

  Veure totes

  dijous, 19 gener, 2023 - 15:30

  Activat el pla d’emergències municipal davant del risc de fortes ventades aquesta tarda i nit

  Se suspenen les activitats a l’aire lliure en escoles i centres esportius i...

  divendres, 25 setembre, 2020 - 12:45

  Alerta per fortes ventades a tot Catalunya

  Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta per fortes ventades durant tot el dia d'avui i demà a tot Catalunya. El vent podria superar els 72 km/h però sobre tot a cotes a...

  dilluns, 8 juny, 2020 - 10:00

  El Prat activa l'alerta municipal per risc d'inundacions a causa de la forta crescuda del riu

  Es tanquen els accessos a la llera del Llobregat, guals i punts baixos

  Campanyes d'informació

  Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius greus que els poden a

  Plans d'autoprotecció

  El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, cen

  Plans d'emergència

  La planificació de les emergències es pot definir com l’activitat de la qual resulta l'elaborac

  Contacte

  Carrer Major, 2-4
  08820 El Prat de Llobregat

  Tel. 933 790 050