Esteu aquí

Premis Ciutat del Prat

Els Premis Ciutat del Prat de Llobregat 2023 es convoquen per reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, vinculades a la ciutat del Prat de Llobregat, que hagin destacat o contribuït a fomentar valors com  la llibertat, la solidaritat o la igualtat; que hagin afavorit el progrés de la societat en el civisme, la iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans, la defensa del medi ambient; que hagin destacat en l'àmbit de la cultura, l'esport o d'altres activitats; que mereixin el reconeixement per una trajectòria exemplar; o que amb la seva activitat hagin contribuït a projectar i donar prestigi a la ciutat.

Poden optar als premis que es regulen en aquestes bases totes les iniciatives, treballs o aportacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que reuneixin els requisits exigits.

Les candidatures les pot presentar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, o els membres de la Comissió de Propostes, tal com es regula al Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Les propostes han d’anar acompanyades de:

 • Document que acrediti i justifiqui els mèrits que motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.
 • Curriculum vitae del candidat o candidata proposat, o memòria d'activitats, en el cas que es tracti d’una persona jurídica.
 • Qualsevol altra documentació complementària que es consideri convenient, a l'efecte d'obtenir més informació sobre la proposta.

La presentació de candidatures per part de persones jurídiques s’haurà de tramitar de forma telemàtica 

La presentació de candidatures per part de persones físiques  es podrà tramitar de forma telemàtica o presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OIAC), demanant cita prèvia.

El termini de presentació és des del 12 de setembre fins al 27 de novembre de 2022.

La Comissió de Propostes estarà integrada per personal tècnic de l'Ajuntament del Prat:

 • Cap del Gabinet d'Alcaldia
 • Cap de Comunicació
 • Director de l’Àrea d’Acció Ambiental i Energia
 • Directora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic
 • Director de l’Àrea d’Educació i Cultura
 • Director de l'Àrea de Benestar i Salut
 • Directora de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària
 • Gerent d'El Prat Comunicació

 

La Comissió preseleccionarà les candidatures que consideri que s'adapten als criteris de la convocatòria i desestimarà les que no reuneixin prou mèrits o no s'adaptin als criteris esmentats. També podrà proposar candidatures degudament motivades.

La missió del Jurat és examinar les candidatures que li elevi la Comissió de Propostes, elaborar un informe que en justifiqui la selecció i decidir les persones guardonades o, si és el cas, declarar deserts els premis.

 

El Jurat el presidirà l'alcalde o el regidor o la regidora en qui delegui, i l'assistirà  la cap de Gabinet d’Alcaldia com a secretària.

El Jurat estarà integrat per les persones següents:

 • L'alcalde del Prat de Llobregat, que en serà el president

a) En representació dels grups polítics municipals:

 • Portaveu del grup municipal d’El Prat en Comú
 • Portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya
 • Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
 • Portaveu del grup municipal de Ciutadans El Prat
 • Portaveu del grup municipal Podemos El Prat

 

b) En representació de la ciutadania:

Sis persones domiciliades al Prat i de reconeguda solvència personal o professional, proposades per l'alcalde.

 

El Jurat té plena llibertat per prendre les decisions i és sobirà a l'hora de designar les persones guanyadores.

Els premis consistiran en una peça artística i un diploma.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 28 d'abril de 2023.