Situem l’Educació i la Cultura com a eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social. Tenim el repte d’avançar en la construcció d’una societat més igualitària, equitativa, lliure i democràtica; i aquest canvi l’hem de generar a partir de l’Educació i la Cultura, perquè sense un canvi cultural no serà possible un veritable canvi social.

Volem millorar la qualitat de vida de la ciutadania afavorint el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals diversos i facilitant les pràctiques culturals.

Igualment posem les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals.

I tot això ho fem posant les persones al centre de l’acció cultural i educativa, garantint els drets culturals i afavorint una educació de qualitat en condicions d’equitat que permetin fer efectiva la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura i l’ educació.

Objectius:
 • Promoure l’educació i la cultura com a eix fonamental de les polítiques públiques municipals.

 • Afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida.

 • Millorar l’èxit escolar i personal generant contextos d’aprenentatge adequats, tant en horari lectiu com en horari no lectiu, conjuntament amb els centres educatius i culturals, les famílies i les entitats. 

 • Promocionar el coneixement de la ciutat, el seu patrimoni,  la seva història, les tradicions i la cultura popular. 

 • Impulsar el coneixement científic, tècnic i digital. 

 • Impulsar el coneixement del món a través de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

 • Incorporar progressivament al programa Interseccions altres àmbits vinculats al desenvolupament de les persones (esports, igualtat, valors de convivència, etc.).

 • Consolidar i impulsar els cinc àmbits de desenvolupament del programa Interseccions: Educació en les arts, Impuls de la llengua anglesa, Coneixement de la ciutat, Ciència i tecnologia, i Lectura.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reduir iniquitats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Consolidarem l’impuls de l’àmbit de foment de les pràctiques artístiques: teatre, dansa, música i arts visuals i plàstiques per a totes les edats, articulat en els diferents contextos educatius.

Consolidarem  l’Escola d’Arts en Viu i l’Escola d’Arts del Prat com a nuclis de formació, aprenentatge i suport a la creació en totes les arts.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Consolidarem la incorporació d'auxiliars nadius de conversa, dins de l'aula i en activitats extraescolars en tots els centres educatius públics de la ciutat, així com en espais culturals i cívics. Potenciarem els projectes de casals d’estiu en llengua anglesa i promourem l’intercanvi d’estudiants entre països de parla anglesa.

Veure més
Estat de l'acció

S'ha consolidat la incorporació d'auxiliars nadius de conversa, dins i fora  de l'aula. Dins del projecte de curs es treballa la connexió d'espais i temps educatius, vinculant centres educatius i centres culturals, que culminarà amb el Festival Spring Festival. S'ha incrementat el nombre d'hores assignat als centres de Formació professional per tal de donar resposta a les seves necessitats i donar suport a aquests ensenyaments.

Descripció

Continuarem impulsant el coneixement i la vivència de la història, el patrimoni i les tradicions i cultura popular, connectant les entitats i les institucions de la ciutat amb la comunitat educativa.

Estat de l'acció
Posada en marxa
Descripció

Potenciarem  l’accés al coneixement científic i tecnològic, promovent la seva pràctica de forma innovadora i quotidiana en els centres educatius i en els espais culturals i cívics, de forma que la ciència i la tecnologia tinguin una àmplia presència a la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Aquest curs 22-23 hi ha tres projectes en marxa dins l'àmbit : Inventem i investiguem  (3 escoles,  BAM, Palmira i OT), Videojocs (Jardins de la Pau, OT i 1 escola) i el Projecte pilot de Comunitat d'energia al Darwin (grup de treball mixt: docents, famílies, alumnat i tècniques municipals).

Descripció

Generarem nous projectes d’impuls de la lectura a partir de la biblioteca pública als centres educatius i a la ciutat.

Estat de l'acció
Posada en marxa
Descripció

Desenvoluparem processos que afavoreixin la inclusió i l’accés de totes les famílies als contextos educatius i culturals de la ciutat.

Estat de l'acció
Definició de l'acció o atributs de la formació
Descripció

Elaborarem en el marc d’Interseccions, un projecte estratègic de ciutat que vinculi en una relació de corresponsabilitat les comunitats educatives, culturals, i d’altres àmbits de la ciutat.

Estat de l'acció

S'ha incorporat l'àmbit de les energies renovables a les línies de treball del programa IntersECCions, amb un desenvolupament des de les perspectives eductiva i comunitària

Descripció

Posarem en marxa un projecte cultural i educatiu que a partir de l’oferta formativa dels centres culturals i en estreta col·laboració amb d’altres propostes educatives i culturals de la ciutat, promourà espais educatius que donin resposta a les inquietuds formatives i culturals de les persones adultes.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Generar contextos i oportunitats educatives per a totes les persones al llarg de la seva vida, en condicions d’equitat i des d’un punt de vista inclusiu que permetin fer efectiva la igualtat d’oportunitats.

 • Seguir apostant per l’etapa educativa 0-3, com una etapa fonamental en el desenvolupament dels infants.

 • Projectar una ciutat educadora que impulsa la innovació i la qualitat educativa a tots els centres educatius tant en l’horari lectiu com en l’extraescolar.

 • Seguir potenciant la formació professional generant col·laboracions i sinèrgies entre el món educatiu, el teixit productiu i l’àmbit institucional, de manera que sigui una formació de qualitat i que doni respostes a les necessitats de formació i professionalització del segle XXI. 

 • Fer intervencions als centres educatius millorant la qualitat dels equipaments i adaptant-los als requeriments dels projectes educatius innovadors.

 • Seguir impulsant la participació i la implicació de les famílies i de la comunitat en el projecte educatiu de ciutat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Consolidarem el nou projecte educatiu marc a les escoles bressol municipals i desenvoluparem un model educatiu 0-6 de ciutat que doni continuïtat pedagògica a aquesta etapa educativa.

Veure més
Estat de l'acció

Nou impuls per l'escolarització de l'etapa 0-3: incorporació de la gratituitat pels grups d'infantil de 2 anys, ampliació d'oferta i organització per donar resposta a la demanda derivada d'aquesta mesura i nou model de tarifació social basat en la progressivitat reduint l'aportació mínima de les famílies i ampliant el sostre d'ingressos.

Descripció

Oferirem una xarxa de serveis per les famílies a totes les escoles bressol.

Veure més
Estat de l'acció

S'han ampliat les oportunitats educatives per a infants i famílies, oferint espais familiars a totes les escoles bressol municipals. S'han implementat models per afavorir projectes més inclusius en aquests espais.

Descripció

Crearem una Guia de ciutat de serveis i activitats per a infants de 0-3 anys. 

Veure més
Estat de l'acció

La Guia ja és a la ciutat. Al 2022 s'actualitzarà ja que hi ha noves propostes de serveis i activitats.

Descripció

Treballarem en el marc del Consell de l’FP amb el conjunt d’agents del territori (instituts, empreses i agents socials) per ampliar l’oferta d’FP a la nostra ciutat en totes les seves modalitats, i de forma especial l’oferta d’FP dual. Adequarem l’oferta a les necessitats productives i de serveis del territori i propiciarem que la ciutadania vegi aquesta formació com una inversió de futur.

Veure més
Estat de l'acció

Finalitzada la diagnosi de l'FP, en procés dinàmic des del Consell d'FP per arribar a confegir el Pla director d'FP.  Sectors /àmbits estratègics: Port i energia /mobilitat

Descripció

Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per aconseguir que els i les joves que ni estudien ni troben feina a causa de la seva baixa qualificació laboral puguin formar-se i millorar les oportunitats per accedir al mercat de treball. En context de crisi econòmica i social que ha agreujat la pandèmia del COVID està provocant de forma general un augment de l’atur i dificultats en el seguiment dels processos educatius i de formació. Aquesta situació s’agreuja entre els sectors de població de joves més vulnerables

Veure més
Estat de l'acció

Un cop finalitzat el procés de diagnosi de Noves Oportunitats Educatives (NOE), aquest curs s'ha definit el circuit d'acompanyament a l'alumnat que abandona prematurament els seus estudis i s'ha posat en marxa el Servei d'acompanyament a aquests joves en col·laboració amb els instituts i l'equip d'assessorament psicopedagògic de la ciutat. S'ha definit el grup de referents NOE i el Pla de Treball del curs. 

Descripció

Treballarem, amb col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat, en la creació d’un servei d’Aula Integral de Suport (AIS), adreçat a l’alumnat que pateix patologies mentals greus, a través de la cessió i adaptació d’espais.

Veure més
Estat de l'acció

 Recurs consolidat a la ciutat per donar resposta a les necessitats educatives d'infants i joves en situació de vulnerabilitat.  S'incorpora també una figura de recepció/consergeria a l'equipament.

Descripció

Posarem en marxa un projecte que d’acord amb els instituts de la ciutat ofereixi itineraris personalitzats per tal  d’augmentar de manera significativa el nombre de joves que continuen la seva formació en acabar l’ESO, reduint d’aquesta manera l’abandonament escolar prematur.

Estat de l'acció

Tots els projectes i programes d'acompanyament i orientació en la transició a postobligatòria estan en ple funcionament. Des del Suport educatiu BASSA (PEEP) consolidat, l'assistència a les comissions socials dels centres de postobligatòria, el suport per a les sol·licituds de beques i ajuts, la informació de processos de matrícula extraordinària i vacants per alumnat i famílies. També hi ha previstes accions d'orientació a alumnat de 4rt d'ESO, 2n batxillerat (JOAP) i famílies coorganitzades amb els instituts de la ciutat. En ple funcionament també l'Assessoria d'orientació acadèmica i professional.

Descripció

Desenvoluparem un projecte amb tota la comunitat educativa per abordar i prevenir els processos de segregació escolar, tant a partir de la distribució equilibrada de l'alumnat socialment i educativa més vulnerable com amb el desenvolupament de models educatius innovadors en tots els centres educatius de la ciutat.

Estat de l'acció

Arrel de l'aprovació del nou Decret d'admissió, s'han articulat mesures per afavorir una distribució equilibrada de l'alumnat.  S'ha elaborat una diagnosi sobre la distribució de l'alumnat vulnerable a la ciutat.  S'ha elaborat un document de presentació que es compartirà amb els agents i espais tant informatius com de decisió per traçar una estratègia de ciutat consensuada. S'ha tancat el procés de preinscripció de curs 22-23 aplicant les següents mesures: A I3 disminució de la ratio a 20 infants,  i reserva de places NESE per a afavorir una distribució equilibrada d'aquest alumnat (també a 1r ESO). S'ha constituit una Unitat de Detecció (Acció Social, EAP, centres, OME, inspecció) i una Comissió de participació com a òrgan consultiu per a la planificació de l'oferta educativa.

Descripció

Incrementarem els ajuts per arribar a totes les famílies que ho necessitin i fer una gestió integral que simplifiqui el procés de sol·licitud i adjudicació.

Veure més
Estat de l'acció
Descripció

Promourem processos i projectes d’innovació educativa als centres escolars a traves de noves metodologies i pràctiques que afavoreixin  l’èxit educatiu, amb vinculació al programa Interseccions.

Veure més
Estat de l'acció

Es consoliden els projectes iniciats els curs passat amb l'Àrea d'Esports i amb l'Àrea d'Acció climàtica. Aquest curs hem posat en marxa noves activitats esportives per a joves als instituts, dins del marc del Club Esport Jove. Amb Acció Climàtica continuem construint un projecte educatiu innovador aprofitant la instal·lació de plaques fotovoltaiques al centre educatiu i creant una comunitat d'energia amb famílies del centre. L'objectiu és connectar espais i temps educatius donant continuïtat als aprenentatges que els infants estan fent a l'escola.

Descripció

Treballarem amb les AMPA/AFA i els centres educatius de la ciutat per garantir una oferta d'activitats extraescolars de qualitat, diversificada i que atengui a criteris d’igualtat de gènere i d’inclusió social.

Estat de l'acció

Creació nucli de treball intern i anàlisi de les dades existents sobre activitats extraescolars. Ànalisi amb les AMPA i les AFA sobre les condicions de qualitat de les activitats extraescolars. Continuem treballant amb Esports per reactivar l'activitat física als centres de primària en horari extraescolar en col·laboració amb totes les AMPA i AFA de primària de la ciutat i amb les entitats esportives del municipi.

Descripció

Seguirem promovent la participació de la comunitat educativa i treballarem amb les famílies i les AMPA/AFA  per a  la seva implicació en el model educatiu de ciutat.

Estat de l'acció

Suport i acompanyament a les AFA/AMPA per tal d'actualitzar juntes i certificats digitals de l'entitat per tal de poder realitzar tots els tràmits administratius necessaris. Formació pratfamilies, projecte NODUM ERDISC UAB finalitzat. Redefinició de les estructures de coordinació i participació de les AMPA i AFA incorporant les estructures pròpies del PLIA i TLIA (Taula Local Infància i Adolescència) i les eleccions al Consell d'Educació Municipal (2022). S'han planificat els continguts de treball a llarg del curs 22/23 del consell d'Educació municipal

Consell dels Infants
Descripció

Continuarem impulsant el Consell d’Infants com a plataforma de participació dels infants a la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció

Aquest curs 2021-22 ja s'ha tornat a renovar el Consell, s'han celebrat 3 sessions ordinàries (totes presencials). S'ha consolidat la nova seu per adaptar -nos a les recomanacions per mantenir la presencialitat. S'ha fet 1 reunió informativa amb les noves famílies de forma presencial. S'ha fet l'Acte de Renovació de Forma presencial (10 de desembre). El Consell ha començat a treballar entorn a la millora de la participació dels infants al Prat, connectant-se amb el PLIA. El Consell ha intervingut a l'acte de presentació del PLIA, i ha participat de forma activa al diagnòstic del nou Pla. 

Descripció

Promourem  als instituts de la ciutat el desenvolupament d'activitats fora de l’horari lectiu per part del teixit cultural i esportiu de la ciutat.

Estat de l'acció

S'han definit els objectius educatius i comunitaris que es volen assolir.S'han definit els objectius educatius i comunitaris que es volen assolir. S'ha  desenvolupat un document que defineix els principis, organització, processos i condicions per poder accedir als espais dels centres per part d’entitats culturals i esportives fora de l’horari lectiu. Aquesta definició s'ha fet de manera compartida entre els departaments d'Esports i Educació. S'està desenvolupant un projecte de promoció de l'Esport que te per objectiu aprofitar aquesta obertura per afavorir la promoció del projecte Esport Jove i altres activitats esportives 

Descripció

Consolidarem progressivament el projecte de Camins escolars a la ciutat, des d'una perspectiva de desenvolupament comunitari i convivència ciutadana, que redueixi l’ús dels vehicles particulars per acompanyar els infants a l’escola.

Estat de l'acció

Finalitzades totes les actuacions de manteniment, senyalització, urbanístiques i de mobilitat de la primera fase del camí escolar.

Descripció

Promourem, conjuntament amb els centres educatius i les entitats, la pràctica esportiva de qualitat i amb valors al conjunt de centres educatius de la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció

Creació d'un document que defineix els principis, organització, processos i condicions per poder accedir als espais dels centres per part d’entitats culturals i esportives fora de l’horari lectiu. Aquesta definició s'ha fet de manera compartida entre els departaments d'Esports i Educació. Continua en marxa el Grup de Treball amb especialistes d'Educ. Física dels instituts de secundària  (i referents tècnics d'Esports i Educació) per reactivar l'activitat física entre els joves, s'han establert objectius comuns i estratègies compartides que ens han portat a ampliar l'oferta del Club Esport Jove a l'Institut Salvador Dalí, com a centre pilot. Durant aquest curs valorarem l'experiència i si s'escau ampliar l'oferta a altres centres el proper curs.

Descripció

Executarem les obres de millora i adequació al centre Escola Pepa Colomer per adaptar-lo com a institut/escola.

Estat de l'acció

Obres en execució.

Descripció

Portarem a terme les reformes de millora a la cantina-menjador de l’Institut Escola del Prat.

Veure més
Estat de l'acció

S'ha'identificat la necessitat d'acondicionar l'espai cantina. S'ha aprovat tant el pressupost i s'ha aprovat com el projecte, que s'ha compartit i consensuat amb el centre. S'ha executat l'obra a l'estiu 2021

Estat de l'acció
Pendent
Objectius:
 • Garantir  el ple exercici dels drets culturals de la ciutadania.

 • Millorar la qualitat de vida de les persones, afavorint el seu desenvolupament cultural al llarg de la seva vida i posar les condicions que afavoreixin una ciutadania conscient, lliure, crítica i feliç.

 • Garantir el dret d’accés, participació i pràctiques a la vida cultural, per avançar en el procés de transformació social a través de la cultura. 

 • Enfortir la identitat col·lectiva a través del coneixement de la història i de la conservació i difusió del patrimoni material, immaterial i documental.

 • Treballar en clau d’equitat, removent els obstacles que impedeixen la lliure participació a la vida cultural, garantint la no discriminació i la igualtat de gènere, afavorint la diversitat cultural a través de les relacions, el diàleg i l’intercanvi cultural entre individus i col·lectius, i removent els obstacles que impedeixen la lliure participació en la vida cultural.

 • Potenciar la mirada comunitària en els projectes culturals afavorint la participació de la ciutadania i reforçant el teixit associatiu.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Elaborarem una ordenança d’usos de tots els centres culturals de la ciutat que allotgen entitats, institucions, ciutadania i altres agents, amb una definició clara dels criteris d’utilització i de funcionament.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Seguirem desplegant el sistema d’Arts en Viu amb la connexió de tots els equipaments, projectes i agents culturals de la ciutat que treballen les arts escèniques.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desenvoluparem el projecte del Teatre L’Artesà com a principal motor del sistema d’Arts en Viu amb una programació rica, diversa, situada, amb propostes contemporànies i accions comunitàries.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Potenciarem l’Escola d’Arts en Viu en totes les seves disciplines: música, teatre i dansa com a principal actiu quant a la formació i la dinamització comunitària.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Implantarem el sistema de tarifació social segons la renda per facilitar un accés encara més equitatiu a l’Escola d’Arts en Viu.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Elaborarem el mapa de la creació local i donarem suport als creadors i creadores de la ciutat en els diferents àmbits artístics, per al desenvolupament dels seus projectes.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Promourem projectes amb una visió comunitària als tres centres cívics de la ciutat, connectats amb la comunitat de referència i amb la ciutat.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reformularem i actualitzarem el projectes de la biblioteca, impulsant els projectes de foment de la lectura als centres educatius, a les entitats i a la comunitat.

Estat de l'acció
Definició del servei, recurs o mitjà
Descripció

Elaborarem el projecte de Museu del Prat i el Centre d’Interpretació del Territori a l’edifici de la Granja La Ricarda.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Seguirem donant suport a les entitats culturals com a actiu cultural de gran valor per a la ciutat, promovent la participació de la ciutadania i fomentantles relacions entre col·lectius i cultures.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Continuarem donant suport als grups i entitats que treballen la cultura popular a la ciutat com l'expressió més comunitària del fet cultural, que reconeix la dimensió històrica, simbòlica i identitària dels fets que representen, i que cohesionen a la comunitat.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Estudiarem la viabilitat d’aprofitament de la finca de Cal Monés, incloent les possibilitats que ofereix la masia com a patrimoni històric local.

Estat de l'acció

S’han iniciat els estudis urbanístics per donar un ús d’interès ciutadà tant de la Masia com de l’entorn, així com les fórmules de gestió per a garantir la preservació de la Masia. Actualment s’està treballant en un programa de possibles usos en col·laboració amb diferents entitats.

Descripció

Elaborarem un projecte de millora de les instal·lacions del Centre Cívic Delta, un cop signada la cessió de l’equipament per part de la Generalitat de Catalunya.

Estat de l'acció
Posada en marxa
Objectius:
 • Desplegar el Pla Jove 2018-2022.

 • Afavorir la construcció de vides igualitàries, lliures i dignes.

 • Donar suport a la salut en el desenvolupament personal i emocional.

 • Facilitar la participació i implicació de la població jove en la vida de la ciutat.

 • Garantir una oferta d’oci, lleure i cultura àmplia i diversa.

 • Consolidar el projecte d’intervenció socioeducativa al medi obert.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Farem un desplegament específic en el marc de les accions del Pla Jove adreçat a la franja 12-14 anys que responguin a les especificitats d’aquestes edats.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Assegurarem que el conjunt d’actuacions del municipi incorporin la visió de la igualtat en tots els sentits, amb especial atenció a les violències masclistes.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Consolidarem el treball del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els instituts i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Potenciarem els diferents serveis de suport als i les joves estudiants i mantindrem la convocatòria d’ajuts per als estudis de grau superior.

Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Incrementarem l’atenció de l’assessoria d’orientació personal i els seus projectes amb col·lectius diversos i la xarxa de professionals per a la salut mental.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Innovarem metodologies des del món virtual al carrer, els grups no formals, els consells o les associacions per facilitar la participació dels joves.

Estat de l'acció
Definició de l'acció o atributs de la formació
Descripció

Ampliarem el projecte de Zona Jove durant la setmana a diferents espais de la ciutat fora de l’horari lectiu.

Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Consolidarem el projecte Medi obert, adreçat als joves, amb la presència d’educadors a tots els barris, per facilitar la convivència i l’aprofitament dels recursos del municipi.

Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Continuarem cercant fórmules d’emancipació residencial per als joves de la ciutat, que els permetin desenvolupar el seu projecte de vida autònoma. I ho farem incorporant la perspectiva dels i les joves en totes les promocions públiques d’habitatge.

Estat de l'acció
Planificació o proposta de la realització de la formació o la campanya