Situem l’Educació i la Cultura com a eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social. Tenim el repte d’avançar en la construcció d’una societat més igualitària, equitativa, lliure i democràtica; i aquest canvi l’hem de generar a partir de l’Educació i la Cultura, perquè sense un canvi cultural no serà possible un veritable canvi social.

Volem millorar la qualitat de vida de la ciutadania afavorint el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals diversos i facilitant les pràctiques culturals.

Igualment posem les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals.

I tot això ho fem posant les persones al centre de l’acció cultural i educativa, garantint els drets culturals i afavorint una educació de qualitat en condicions d’equitat que permetin fer efectiva la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura i l’ educació.

Objectius:
 • Promoure l’educació i la cultura com a eix fonamental de les polítiques públiques municipals.

 • Afavorir el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida.

 • Millorar l’èxit escolar i personal generant contextos d’aprenentatge adequats, tant en horari lectiu com en horari no lectiu, conjuntament amb els centres educatius i culturals, les famílies i les entitats. 

 • Promocionar el coneixement de la ciutat, el seu patrimoni,  la seva història, les tradicions i la cultura popular. 

 • Impulsar el coneixement científic, tècnic i digital. 

 • Impulsar el coneixement del món a través de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

 • Incorporar progressivament al programa Interseccions altres àmbits vinculats al desenvolupament de les persones (esports, igualtat, valors de convivència, etc.).

 • Consolidar i impulsar els cinc àmbits de desenvolupament del programa Interseccions: Educació en les arts, Impuls de la llengua anglesa, Coneixement de la ciutat, Ciència i tecnologia, i Lectura.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reduir iniquitats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Consolidarem l’impuls de l’àmbit de foment de les pràctiques artístiques: teatre, dansa, música i arts visuals i plàstiques per a totes les edats, articulat en els diferents contextos educatius.

Consolidarem  l’Escola d’Arts en Viu i l’Escola d’Arts del Prat com a nuclis de formació, aprenentatge i suport a la creació en totes les arts.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Consolidarem la incorporació d'auxiliars nadius de conversa, dins de l'aula i en activitats extraescolars en tots els centres educatius públics de la ciutat, així com en espais culturals i cívics. Potenciarem els projectes de casals d’estiu en llengua anglesa i promourem l’intercanvi d’estudiants entre països de parla anglesa.

Estat de l'acció

Consolidarem la incorporació d'auxiliars nadius de conversa, dins i fora  de l'aula. Hem posat en marxa l'ampliació dels English Workshops a 3 centres de primària, per incidir en la franja d'extraescolars a Cicle Superior i garantir la continuïtat dels tallers a secundària. Dins del projecte de curs treballarem la connexió d'espais i temps educatius, vinculant centres educatius i centres culturals 

Descripció

Continuarem impulsant el coneixement i la vivència de la història, el patrimoni i les tradicions i cultura popular, connectant les entitats i les institucions de la ciutat amb la comunitat educativa.

Estat de l'acció
Dotació de recursos per a posada en marxa
Descripció

Potenciarem  l’accés al coneixement científic i tecnològic, promovent la seva pràctica de forma innovadora i quotidiana en els centres educatius i en els espais culturals i cívics, de forma que la ciència i la tecnologia tinguin una àmplia presència a la ciutat.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Aquest curs 21-22  tenim dos processos en marxa dins el projecte de la Ciència del vol:  d'una banda, exposició col·lectiva al Palmira Doménech fruit del treball conjunt el curs passat amb les 4 escoles, BAM, artistes i representants d'AMPA i altres entitats i, per l'altra, procés de treball en xarxa que comptarà amb el suport necessari pel desplegament de la proposta als centres educatius (la temàtica serà el vol i la sostenibilitat)

Descripció

Generarem nous projectes d’impuls de la lectura a partir de la biblioteca pública als centres educatius i a la ciutat.

Estat de l'acció
Definició del servei, recurs o mitjà
Descripció

Desenvoluparem processos que afavoreixin la inclusió i l’accés de totes les famílies als contextos educatius i culturals de la ciutat.

Estat de l'acció
Definició de l'acció o atributs de la formació
Descripció

Elaborarem en el marc d’Interseccions, un projecte estratègic de ciutat que vinculi en una relació de corresponsabilitat les comunitats educatives, culturals, i d’altres àmbits de la ciutat.

Estat de l'acció

S'ha incorporat l'àmbit de les energies renovables a les línies de treball del programa IntersECCions, amb un desenvolupament des de les perspectives eductiva i comunitària

Descripció

Posarem en marxa un projecte cultural i educatiu que a partir de l’oferta formativa dels centres culturals i en estreta col·laboració amb d’altres propostes educatives i culturals de la ciutat, promourà espais educatius que donin resposta a les inquietuds formatives i culturals de les persones adultes.

Estat de l'acció
Definició del servei, recurs o mitjà
Objectius:
 • Generar contextos i oportunitats educatives per a totes les persones al llarg de la seva vida, en condicions d’equitat i des d’un punt de vista inclusiu que permetin fer efectiva la igualtat d’oportunitats.

 • Seguir apostant per l’etapa educativa 0-3, com una etapa fonamental en el desenvolupament dels infants.

 • Projectar una ciutat educadora que impulsa la innovació i la qualitat educativa a tots els centres educatius tant en l’horari lectiu com en l’extraescolar.

 • Seguir potenciant la formació professional generant col·laboracions i sinèrgies entre el món educatiu, el teixit productiu i l’àmbit institucional, de manera que sigui una formació de qualitat i que doni respostes a les necessitats de formació i professionalització del segle XXI. 

 • Fer intervencions als centres educatius millorant la qualitat dels equipaments i adaptant-los als requeriments dels projectes educatius innovadors.

 • Seguir impulsant la participació i la implicació de les famílies i de la comunitat en el projecte educatiu de ciutat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Consolidarem el nou projecte educatiu marc a les escoles bressol municipals i desenvoluparem un model educatiu 0-6 de ciutat que doni continuïtat pedagògica a aquesta etapa educativa.

Estat de l'acció

Adequació de la xarxa d'escoles bressol al nou Projecte Educatiu marc.S'està realitzant, tot i readequar-se després de la pandèmia amb algunes limitacions organitzatives.

Descripció

Oferirem una xarxa de serveis per les famílies a totes les escoles bressol.

Estat de l'acció

Continuitat i noves propostes  de diferents Serveis d'atenció a les famílies.Ampliació de la xarxa d'espais familiars i cogestió amb acció social d'algun espais familiar.

Descripció

Crearem una Guia de ciutat de serveis i activitats per a infants de 0-3 anys. 

Estat de l'acció

La Guia ja és a la ciutat. Al 2022 s'actualitzarà ja que hi ha noves propostes de serveis i activitats.

Descripció

Treballarem en el marc del Consell de l’FP amb el conjunt d’agents del territori (instituts, empreses i agents socials) per ampliar l’oferta d’FP a la nostra ciutat en totes les seves modalitats, i de forma especial l’oferta d’FP dual. Adequarem l’oferta a les necessitats productives i de serveis del territori i propiciarem que la ciutadania vegi aquesta formació com una inversió de futur.

Estat de l'acció

Ple de constituació 10.10.18. Plenari, C.Permanent,  reunions de secretaria tècnica en marxa. Suport a projectes, renovació conveni Short Sea Shipping, signatura Acord Port, participació en xarxes de treball (Fòrum ciutats amb Consell FP, Taula Sectorial, Taula de formació i ocupació del Port), cerca empreses FCT i Dual. Entrevistes en profunditat a les direccions d'FP  i acord en l'encàrrec d'estudi de Pla director FP 2021-2030 (procés en marxa d'entrevistes a tècnics municipals, referents d'àmbits empresarial i  educatiu per la detecció de necessitats formatives i perfils emergents) . Reunions de planificació d'FP amb el Departament d'Educació.  Plantejament de Projecte d'FP amb Àrea de Desenvolupament Econòmic. Comunicació: articles, noticies i butlletí Consell FP.   

Descripció

Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per aconseguir que els i les joves que ni estudien ni troben feina a causa de la seva baixa qualificació laboral puguin formar-se i millorar les oportunitats per accedir al mercat de treball. En context de crisi econòmica i social que ha agreujat la pandèmia del COVID està provocant de forma general un augment de l’atur i dificultats en el seguiment dels processos educatius i de formació. Aquesta situació s’agreuja entre els sectors de població de joves més vulnerables

Estat de l'acció

ncorporació de plaça de tècnic/a referent de NOE. Acord de Pla de treball curs 21/23 amb la Diputació de Barcelona. Constitució de la Xarxa NOE com a grup motor de la XOP. Procés d'anàlisi de la situació al municipi el relació al treball d'AEP en la coordinació entre professionals i el seguiment dels itineraris de les persones joves. Recollida de recursos per l'elaboració d'un mapa dinàmic. Suport al despeglament del nou recurs de ciutat, Noves Oportunitats de l'Institut Les Salines. 

Descripció

Treballarem, amb col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat, en la creació d’un servei d’Aula Integral de Suport (AIS), adreçat a l’alumnat que pateix patologies mentals greus, a través de la cessió i adaptació d’espais.

Estat de l'acció

Recurs iniciat i connectat amb recursos de ciutat.

Descripció

Posarem en marxa un projecte que d’acord amb els instituts de la ciutat ofereixi itineraris personalitzats per tal  d’augmentar de manera significativa el nombre de joves que continuen la seva formació en acabar l’ESO, reduint d’aquesta manera l’abandonament escolar prematur.

Estat de l'acció

Posada en marxa de suport educatiu BASSA (PEEP) amb ampliació també per franja de matí. Comissions socials als instituts d'FP. Seguiment de joves de Comissió TET curs passat. Suport a beques i ajuts. Informació de processos de matrícula extraordinària i vacants (tant formació reglada com no reglada).  Assessoria d'orientació acadèmica.  Previsió d'accions d'orientació a alumnat de 4rt d'ESO, 2n batxillerat (JOAP) i famílies coorganitzades amb els instituts de la ciutat.

Descripció

Desenvoluparem un projecte amb tota la comunitat educativa per abordar i prevenir els processos de segregació escolar, tant a partir de la distribució equilibrada de l'alumnat socialment i educativa més vulnerable com amb el desenvolupament de models educatius innovadors en tots els centres educatius de la ciutat.

Estat de l'acció

A nivell de normativa, s'ha aprovat el nou Decret d'admissió que dona opcions per implementar mesures de distribució equitativa. La persona referent de l'OME ha rebut formació de Diputació. S'ha dut a terme l'assessorament i acompanyament per part de la Diputació i s'ha lliurat  l'informe final. S'ha contractat la consultoria per a la gestió d'indicadors que ha elaborat la recollida de dades que configuren la diagnosi de la segregació escola a la ciutat.  S'ha elaborat un document de presentació que es compartirà amb els agents i espais tant informatius com de decisió per traçar una estratègia de ciutat consensuada

Descripció

Incrementarem els ajuts per arribar a totes les famílies que ho necessitin i fer una gestió integral que simplifiqui el procés de sol·licitud i adjudicació.

Veure més
Estat de l'acció

Tramitació d'inscripcions fins el 15 d'octubre de 2021 amb possible ampliació al gener 2022 per a les AMPA i AFA que tenen alumnat amb llista d'espera per manca d'oferta/grup d'activitat. 1641 sol.licituds  presentades, de les quals van èsser aprovades 1250; 391 desestimades  i 921 sol.licituds favorables per activitats estiu i 1219 sol.licituds favorables per activitats extraescolars.

Descripció

Promourem processos i projectes d’innovació educativa als centres escolars a traves de noves metodologies i pràctiques que afavoreixin  l’èxit educatiu, amb vinculació al programa Interseccions.

Estat de l'acció

Actualment estem treballant amb Esports i Acció Ambiental. Amb Esports hem creat un grup de treball per incrementar la participació de joves en activitats esportives amb la col·laboració dels instituts de la ciutat. Amb Acció Climàtica estem pilotant un projecte amb la comunitat educativa de l'escola Charles Darwin, construint un projecte innovador en relació a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al centre i creant una comunitat d'energia amb famílies del centre educatiu

Descripció

Treballarem amb les AMPA/AFA i els centres educatius de la ciutat per garantir una oferta d'activitats extraescolars de qualitat, diversificada i que atengui a criteris d’igualtat de gènere i d’inclusió social.

Estat de l'acció

Creació nucli de treball intern i anàlisi de les dades existents sobre activitats extraescolars. Ànalisi amb les AMPA i les AFA sobre les condicions de qualitat de les activitats extraescolars. Continuem treballant amb Esports per reactivar l'activitat física als centres de primària en horari extraescolar en col·laboració amb totes les AMPA i AFA de primària de la ciutat (Document proposta eixos) i amb les entitats esportives del municipi. Ja s'ha programat una formació per tot el monitoratge d'extraescolars que es portarà a terme a finals de desembre.

Descripció

Seguirem promovent la participació de la comunitat educativa i treballarem amb les famílies i les AMPA/AFA  per a  la seva implicació en el model educatiu de ciutat.

Estat de l'acció

Coordinació del projecte comunitari Pratijordi (AFA, ajuntament, BAM). Actualització juntes i certificats digitals de l'entitat (totes les AMPA i AFA disposen de certificat digital i junta actualitzada). Formació pratfamilies, projecte NODUM ERDISC UAB en funcionament i redefinició de les estructures de coordinació i participació de les AMPA i AFA incorporant les estrutures pròpies del PLIA i TLIA (Taula Local Infància i Adolescència) i les eleccions al Consell d'Educació Municipal (2022)

Consell dels Infants
Descripció

Continuarem impulsant el Consell d’Infants com a plataforma de participació dels infants a la ciutat.

Veure més
Estat de l'acció

Aquest curs 2021-22 ja s'ha tornat a renovar el Consell, s'han celebrat 3 sessions ordinàries (totes presencials). S'ha consolidat la nova seu per adaptar -nos a les recomanacions per mantenir la presencialitat. S'ha fet 1 reunió informativa amb les noves famílies de forma presencial. S'ha fet l'Acte de Renovació de Forma presencial (10 de desembre). El Consell ha començat a treballar entorn a la millora de la participació dels infants al Prat, connectant-se amb el PLIA. El Consell ha intervingut a l'acte de presentació del PLIA, i ha participat de forma activa al diagnòstic del nou Pla. 

Descripció

Promourem  als instituts de la ciutat el desenvolupament d'activitats fora de l’horari lectiu per part del teixit cultural i esportiu de la ciutat.

Estat de l'acció

S'han definit els objectius educatius i comunitaris que es volen assolir.
S'ha  desenvolupat un document que defineix els principis, organització, processos i condicions per poder accedir als espais dels centres per part d’entitats culturals i esportives fora de l’horari lectiu. Aquesta definició s'ha fet de manera compartida entre els departaments d'Esports i Educació. S'està desenvolupant un projecte de promoció de l'Esport que te per objectiu aprofitar aquesta obertura per afavorir la promoció del projecte Esport Jove i altres activitats esportives 

Descripció

Consolidarem progressivament el projecte de Camins escolars a la ciutat, des d'una perspectiva de desenvolupament comunitari i convivència ciutadana, que redueixi l’ús dels vehicles particulars per acompanyar els infants a l’escola.

Estat de l'acció

Finalitzades totes les actuacions de manteniment, senyalització, urbanístiques i de mobilitat de la priimera fase del camí escolar. Manca inauguració i comunicació a la comunitat a l'espera per condicions COVID en l'accés a les escoles.

Descripció

Promourem, conjuntament amb els centres educatius i les entitats, la pràctica esportiva de qualitat i amb valors al conjunt de centres educatius de la ciutat.

Estat de l'acció

S'aplicarà el procés realitzat en el projecte Obertura dels centres educatius de secundària .S'han definit els objectius educatius i comunitaris que es volen assolir.
S'ha  desenvolupat un document que defineix els principis, organització, processos i condicions per poder accedir als espais dels centres per part d’entitats culturals i esportives fora de l’horari lectiu. Aquesta definició s'ha fet de manera compartida entre els departaments d'Esports i Educació. S'ampliarà a altres àmbits. En paral·lel hem creat un Grup de Treball amb especialistes d'Educ. Física (i referents tècnics d'Esports i Educació) per reactivar l'activitat física entre els joves, s'han establert objectius comuns i estratègies compartides que es van començar a implementar durant l'estiu i el primer trimestre d'aquest curs 21/22 (intervencions dins horari lectiu), durant el segon trimestre començarem a treballar amb l'alumnat dels instituts per tal de crear una oferta d'activitat física als instituts vinculada amb el Club Esport Jove

Descripció

Executarem les obres de millora i adequació al centre Escola Pepa Colomer per adaptar-lo com a institut/escola.

Estat de l'acció

S'ha identificat conjuntament  les necessitats d'obra i de terminis, per part de l'Ajuntament, el Departament d'Educació de la Generalitat i la direcció del centre. S'ha redactat una proposta de projecte que s'ha ajustat als requeriments de Via Augusta.S'ha redactat el conveni de finançament, pendent d'aprovar que permetrà formalitzar les contractacions pertinents . Durant l'estiu de 2021 s'han avançat les obres necessàries per donar resposta a les necessitats immediates. L'inici del gruix de les obres es preveu a l'estiu del 2022.

Descripció

Portarem a terme les reformes de millora a la cantina-menjador de l’Institut Escola del Prat.

Estat de l'acció

S'ha'identificat la necessitat d'acondicionar l'espai cantina. S'ha aprovat tant el pressupost i s'ha aprovat com el projecte, que s'ha compartit i consensuat amb el centre. S'ha executat l'obra a l'estiu 2021

Estat de l'acció
Pendent
Objectius:
 • Garantir  el ple exercici dels drets culturals de la ciutadania.

 • Millorar la qualitat de vida de les persones, afavorint el seu desenvolupament cultural al llarg de la seva vida i posar les condicions que afavoreixin una ciutadania conscient, lliure, crítica i feliç.

 • Garantir el dret d’accés, participació i pràctiques a la vida cultural, per avançar en el procés de transformació social a través de la cultura. 

 • Enfortir la identitat col·lectiva a través del coneixement de la història i de la conservació i difusió del patrimoni material, immaterial i documental.

 • Treballar en clau d’equitat, removent els obstacles que impedeixen la lliure participació a la vida cultural, garantint la no discriminació i la igualtat de gènere, afavorint la diversitat cultural a través de les relacions, el diàleg i l’intercanvi cultural entre individus i col·lectius, i removent els obstacles que impedeixen la lliure participació en la vida cultural.

 • Potenciar la mirada comunitària en els projectes culturals afavorint la participació de la ciutadania i reforçant el teixit associatiu.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Elaborarem una ordenança d’usos de tots els centres culturals de la ciutat que allotgen entitats, institucions, ciutadania i altres agents, amb una definició clara dels criteris d’utilització i de funcionament.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Seguirem desplegant el sistema d’Arts en Viu amb la connexió de tots els equipaments, projectes i agents culturals de la ciutat que treballen les arts escèniques.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desenvoluparem el projecte del Teatre L’Artesà com a principal motor del sistema d’Arts en Viu amb una programació rica, diversa, situada, amb propostes contemporànies i accions comunitàries.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Potenciarem l’Escola d’Arts en Viu en totes les seves disciplines: música, teatre i dansa com a principal actiu quant a la formació i la dinamització comunitària.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Implantarem el sistema de tarifació social segons la renda per facilitar un accés encara més equitatiu a l’Escola d’Arts en Viu.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Elaborarem el mapa de la creació local i donarem suport als creadors i creadores de la ciutat en els diferents àmbits artístics, per al desenvolupament dels seus projectes.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Promourem projectes amb una visió comunitària als tres centres cívics de la ciutat, connectats amb la comunitat de referència i amb la ciutat.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reformularem i actualitzarem el projectes de la biblioteca, impulsant els projectes de foment de la lectura als centres educatius, a les entitats i a la comunitat.

Estat de l'acció
Anàlisi de la necessitat o mitjans
Descripció

Millorarem el Teatre Modern actuant als espais que presenten dèficits, potenciant la seva vinculació amb el Teatre L’Artesà i com a principal eina de suport a la creació local per donar resposta a les necessitats dels col·lectius d’Arts en Viu de la ciutat.

Estat de l'acció
Pendent
Descripció

Elaborarem el projecte de Museu del Prat i el Centre d’Interpretació del Territori a l’edifici de la Granja La Ricarda.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Seguirem donant suport a les entitats culturals com a actiu cultural de gran valor per a la ciutat, promovent la participació de la ciutadania i fomentantles relacions entre col·lectius i cultures.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Continuarem donant suport als grups i entitats que treballen la cultura popular a la ciutat com l'expressió més comunitària del fet cultural, que reconeix la dimensió històrica, simbòlica i identitària dels fets que representen, i que cohesionen a la comunitat.

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat
Descripció

Estudiarem la viabilitat d’aprofitament de la finca de Cal Monés, incloent les possibilitats que ofereix la masia com a patrimoni històric local.

Estat de l'acció

S’han iniciat els estudis urbanístics per donar un ús d’interès ciutadà tant de la Masia com de l’entorn, així com les fórmules de gestió per a garantir la preservació de la Masia. Actualment s’està treballant en un programa de possibles usos en col·laboració amb diferents entitats.

Descripció

Elaborarem un projecte de millora de les instal·lacions del Centre Cívic Delta, un cop signada la cessió de l’equipament per part de la Generalitat de Catalunya.

Estat de l'acció
Posada en marxa
Objectius:
 • Desplegar el Pla Jove 2018-2022.

 • Afavorir la construcció de vides igualitàries, lliures i dignes.

 • Donar suport a la salut en el desenvolupament personal i emocional.

 • Facilitar la participació i implicació de la població jove en la vida de la ciutat.

 • Garantir una oferta d’oci, lleure i cultura àmplia i diversa.

 • Consolidar el projecte d’intervenció socioeducativa al medi obert.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 4 (educació de qualitat) i 10 (reducció de les desigualtats), recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Consolidarem el projecte Medi obert, adreçat als joves, amb la presència d’educadors a tots els barris, per facilitar la convivència i l’aprofitament dels recursos del municipi.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Continuarem cercant fórmules d’emancipació residencial per als joves de la ciutat, que els permetin desenvolupar el seu projecte de vida autònoma. I ho farem incorporant la perspectiva dels i les joves en totes les promocions públiques d’habitatge.

Estat de l'acció
Planificació o proposta de la realització de la formació o la campanya
Descripció

Farem un desplegament específic en el marc de les accions del Pla Jove adreçat a la franja 12-14 anys que responguin a les especificitats d’aquestes edats.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Assegurarem que el conjunt d’actuacions del municipi incorporin la visió de la igualtat en tots els sentits, amb especial atenció a les violències masclistes.

Estat de l'acció
Definició de l'acció o atributs de la formació
Descripció

Consolidarem el treball del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els instituts i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves.

Estat de l'acció
Convocatòria de la formació / llençament de campanya
Descripció

Potenciarem els diferents serveis de suport als i les joves estudiants i mantindrem la convocatòria d’ajuts per als estudis de grau superior.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció
Descripció

Incrementarem l’atenció de l’assessoria d’orientació personal i els seus projectes amb col·lectius diversos i la xarxa de professionals per a la salut mental.

Estat de l'acció
Planificació o proposta de la realització de la formació o la campanya
Descripció

Innovarem metodologies des del món virtual al carrer, els grups no formals, els consells o les associacions per facilitar la participació dels joves.

Estat de l'acció
Planificació o proposta de la realització de la formació o la campanya
Descripció

Ampliarem el projecte de Zona Jove durant la setmana a diferents espais de la ciutat fora de l’horari lectiu.

Estat de l'acció
Realització de la formació / acció