L’Ajuntament del Prat inicia un procés de renovació del anterior Pla Local d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Fins al 30 de setembre del 2021 es proposa a la ciutadania del Prat, la realització d’una enquesta per tal de recollir les opinions sobre l’estat de la igualtat al municipi, es convida a participar dedicant uns minuts a respondre-la clicant aquí .

L’objectiu del III Pla Local d'Igualtat del Gènere del Prat, és definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els homes del municipi puguin assolir el seu màxim potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap discriminació per raó de gènere.

Inclou diferents àmbits de treball: el compromís amb la Igualtat de gènere per situar aquesta com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció i les polítiques locals. L’acció contra la violència masclista, els drets i qualitat de vida per situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques, la coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, el treball i la distribució dels temps, finalment el reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

Amb aquest III Pla es dona resposta al PAM i serà un marc de referència per al reforçament de les actuacions de l’organització municipal cap al ple assoliment de la igualtat de gènere, amb la transversalització de la perspectiva de gènere en tots els àmbits: polítiques socials, econòmiques i laborals, culturals, educatives, urbanístiques, esportives, de salut, d’usos del temps, etc., per tal d’assolir la igualtat real i efectiva, afavorint l’apoderament de les dones i el ple exercici dels seus drets de ciutadania.

Fitxes relacionades

Trobada de Dones

Jornada de periodicitat anual "en clau de gènere". És un espai de retrobament desprès...

Pla Integral contra les Violències Masclistes

Pla Integral contra les Violències Masclistes