L’eix de sostenibilitat ambiental s’ubica en els objectius de l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, aprovada per les Nacions Unides. Així, cadascuna de les accions s’identifica amb diversos dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Objectius:
 • Desenvolupar l’estratègia municipal d’adaptació al canvi climàtic.
 • Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica de la ciutat.
 • Augmentar l’autonomia energètica amb l’ús d’energies netes i renovables.
 • Garantir els subministraments bàsics d’energia per a tota la ciutadania.
 • Fer un salt d’escala en l’ús d’energies renovables en l’àmbit de l’Ajuntament.
 • Participar i donar suport a les iniciatives que condueixin a l’estalvi energètic i a la lluita contra el canvi climàtic.
 • Millorar la qualitat de l’aire a la ciutat del Prat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 7 (energia neta i assequible), 8 (treball digne i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12 (consum i producció responsables) i 13 (acció climàtica) recollit en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Posarem en marxa les conclusions i acords de la Declaració d’Emergència Climàtica, aprovada pel ple municipal. Desenvoluparem un pla de millora de la qualitat de l’aire i dissenyarem una estratègia de zona de baixes emissions en el marc de l’estratègia metropolitana.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Desenvoluparem el Pla local d’adaptació al canvi climàtic del Prat, en què consolidarem un espai de coordinació amb les diferents administracions per tal de gestionar totes les qüestions en matèria de canvi climàtic que afectin el municipi. Afavorirem una interlocució única amb les empreses que s’impliquin en les accions d’adaptació al canvi climàtic i desplegarem programes de sensibilització específics per a les escoles, els instituts i per a tota la ciutadania.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Posarem en marxa la Casa de l’Energia, l’instrument per impulsar la transició energètica al municipi i per reduir dràsticament les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Assessorarem la població, el comerç i les empreses i indústries sobre la contractació energètica, els descomptes i les bonificacions a què poden acollir-se. Els orientarem en la generació pròpia d’energia i en les estratègies d’estalvi, els oferirem ajuda en els tràmits administratius relacionats amb la facturació energètica i continuarem donant suport des de l’assessorament i la informació a les famílies amb risc de vulnerabilitat energètica, en el marc de la Llei 24/2015.

Estat de l'acció

Projecte executiu realitzat i en fase d'aprovació

Descripció

Definirem i desplegarem una nova estratègia d’autoconsum municipal, amb nous models de contractació, possible compra directa a productors d’energia renovable, així com el desenvolupament de l’autoconsum. Desenvoluparem models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal en matèria d’autoconsum, rehabilitació d’edificis i mobilitat. Continuarem amb la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Estat de l'acció

S'ha desplegat l'estratègia d'autoconsum municipal i estem preparats per la compra directa d'energia quan sigui més econòmica que en el moment actual. 

Descripció

Implementarem Comunitats Locals d’Energia sempre alineades amb el marc normatiu, creant espais d’energia autoconsumida i compartida, i la provisió de serveis energètics compartits.

Estat de l'acció
Objectius:
 • Augmentar el grau d’eficàcia i de qualitat dels serveis públics de l’espai urbà.
 • Incrementar els percentatges de reciclatge de residus urbans per sobre del 50%.
 • Avançar en la prevenció en la generació de residus.
 • Complir amb el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25).

 

 

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 9 (indústria, innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (consum i producció responsables) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Introduirem sistemes de control de qualitat en els serveis de neteja municipal incorporant sensors d'ompliment dels contenidors i implantant solucions tecnològiques per a una millor gestió (seguiment GPS, eines digitals...).

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem en marxa una campanya dirigida a la ciutadania i als comerços locals com a estratègia per reduir l'impacte generat pels residus plàstics d'un sol ús, que tant afecten la salut de la població i el medi ambient.

Estat de l'acció
Descripció

Mantindrem i impulsarem experiències com el mercat de segona mà, Recuprat i noves iniciatives que afavoreixin la prevenció de residus.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Elaborarem un pla, en el marc metropolità de Residus Zero, per tal de maximitmar la recollida de residus comercials i arribar, en els propers anys, al 50% del reciclatge dels residus municipals, i treballarem per implementar-lo amb altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estat de l'acció
Objectius:
 • Continuar amb les actuacions definides al Pla director d’Aigües del Prat.
 • Continuar liderant la gestió pública de l’aigua.
 • Impulsar l’aprofitament de les aigües regenerades i de les aigües dels aqüífers.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 6 (aigua neta i sanejament), 8 (treball digne i creixement econòmic), 9 (indústria, innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12 (consum i producció responsables) i 13 (acció climàtica) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Invertirem anualment en projectes per a la millora de la qualitat i la pressió del subministrament d’aigua potable.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Descripció

Mantindrem una política de preus per sota de la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana i continuarem amb el compromís d’aplicar el programa de tarifació social del consum d’aigua.

Garantirem l’abastament d’aigua a les persones que pateixen situacions de vulnerabilitat econòmica.

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Desenvoluparem el Pla director d’Aigües del Prat. Portarem a terme les obres de construcció d’un sistema de remineralització a la planta potabilitzadora del Mas Blau. Executarem anualment les inversions planificades per a la xarxa de distribució, amb la substitució de canonades, i implantarem sistemes de reutilització de l’aigua amb destinació al reg de parcs i jardins i a la neteja viària.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Reforçarem el rol de la Taula de l’Aigua com a ens coordinador de les polítiques sectorials municipals, per tal de garantir la millor planificació i coordinació de les actuacions a executar en el territori en matèria d’aigua. Afavorirem el debat i l’intercanvi d’informació entre els diferents serveis municipals i administracions implicats amb el cicle de l’aigua.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Objectius:

 

 • Millorar l’estat ecològic dels espais lliures (agrícoles i naturals) del municipi perquè mantinguin els serveis ecosistèmics que ens presten.
 • Garantir la connectivitat ecològica.
 • Desenvolupar una proposta d’aprofundiment i protecció dels espais naturals.
 • Desenvolupar una estratègia per evitar o atenuar la regressió del litoral.
 • Desenvolupar una proposta que permeti actuar sobre els diferents espais lliures com una unitat, i garantir-ne el major ús públic possible, evitant-ne l’ús privatiu i fent-ho compatible amb la conservació de la biodiversitat.
 • Establir programes i propostes per a la conservació, la recuperació i la potenciació de la biodiversitat.
 • Consolidar les figures de protecció legal dels espais naturals del Delta.
 • Consolidar i desenvolupar l’estratègia compartida i el lideratge del Consorci del Delta.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 4 (educació de qualitat), 6 (aigua neta i sanejament), 8 (treball digne i creixement econòmica), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 13 (acció climàtica) i 15 (vida terrestre) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Definirem la nova estratègia per consolidar i eixamplar el lideratge del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat en la intervenció sobre els espais lliures i protegits.

Estat de l'acció
Descripció

Crearem noves infraestructures d’ús públic, per a la millora ambiental i funcional d’espais existents. Materialitzarem la millora d’equipaments i impulsarem actuacions de foment de la biodiversitat.

Estat de l'acció
Descripció

Encàrrec d'un estudi de reordenació de l'espai del Parc del Litoral per afavorir la seva funció com a corredor biològic i per a ordenar l'ús públic. 

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Descripció

Mantindrem i millorarem els serveis de la platja i garantirem la seva integració ambiental i la coherència amb la conservació de la biodiversitat. L’Ajuntament s’implicarà en una proposta global, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat, per protegir el sistema deltaic, en una estratègia de concertació per cercar solucions pal·liatives a la regressió litoral que integrin l’impacte creixent de la crisi climàtica sobre aquest problema crònic, així com l’impacte de temporals i tormentes. 

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Treballarem en una proposta per a un ús integral dels espais lliures al llarg dels propers anys, com a gran estratègia de ciutat, emmarcada en una orientació metropolitana i de país.

Estat de l'acció
Finalització / Lliurament de l'obra
Descripció

Renovarem, aprovarem i desplegarem una nova Estratègia local per a la conservació i la recuperació de la biodiversitat al Prat, a partir de l’original del 2004.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Descripció

Vetllarem per la tramitació, per part de la Generalitat, del Pla de protecció dels espais naturals del delta del Llobregat.

Estat de l'acció
Redacció del pla
Objectius:
 • Definir una estratègia de rellançament del Consorci del Parc Agrari plantejant  noves estratègies de producte de proximitat.
 • Garantir la viabilitat territorial de les zones agrícoles del municipi.
 • Incentivar la viabilitat econòmica per facilitar la continuïtat de l’activitat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 2 (fam zero), 3 (salut i benestar), 6 (aigua neta i sanejament), 8 (treball digne i creixement econòmica), 9 (indústria, innovació i infraestructures), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (consum i producció responsables) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Continuarem, en la mesura que sigui possible dins el marc pressupostari municipal, comprant i llogant terrenys no productius, per fomentar l’ús agrícola per part d’entitats del tercer sector i de la pagesia.

Estat de l'acció
Dotació de recursos per a posada en marxa
Descripció

Desenvoluparem una estratègia de promoció de la producció agrícola del Prat i alimentació sostenible, en col·laboració amb el Parc Agrari del Baix Llobregat i els municipis del voltant amb els quals compartim territori.

Donarem suport a la producció agrícola local com a element gastronòmic de proximitat, a través d’actuacions de promoció com la Festa de la Carxofa i el Mercat de Pagès.

Estat de l'acció
Mesura de resultats
Descripció

Tal com preveu el Pla especial, vetllarem per la disciplina urbanística, amb l’objectiu que el Parc Agrari compleixi les seves funcions, i ho farem en col.laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Objectius:
 • Donar a conèixer les problemàtiques ambientals actuals i capacitar per a l’acció a favor del medi.
 • Incorporar a l’educació ambiental la dimensió de la crisi climàtica i la transició energètica. 
 • Promoure  el coneixement i la interpretació de l’entorn proper: el medi natural del delta del Llobregat, la seva biodiversitat i els espais agrícoles.
 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant dels reptes ambientals actuals de la societat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible número 3 (salut i benestar), 4 (educació de qualitat), 5 (igualtat de gènere), 6 (aigua neta i sanejament), 7 (energia neta i assequible), 8 (treball digne i creixement econòmic), 11 (ciutats i comunitats sostenibles), 12 (consum i producció responsables) i 16 (aliança pels objectius) recollits en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Fomentarem la Xarxa d’Escoles +Sostenibles del Prat i adequarem l’oferta pedagògica per implementar programes més actius, transversals i participatius, que fomentin la implicació amb la comunitat i l’entorn proper.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Generarem un programa estable d’activitats que fomentin la descoberta, la participació, la conscienciació ambiental i l’acció positiva a favor del medi, la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Fomentarem el treball en xarxa a diferents escales geogràfiques entre els centres escolars implicats en l’educació ambiental i els agents promotors d’activitats educatives (AMB, Consorci del Delta).

Estat de l'acció
Organisme institucionalitzat