Com a ciutat ens enfrontem a reptes complexos que fan necessari crear una intel·ligència col·lectiva capaç de donar resposta a aquests reptes. La participació de la ciutadania és vital per crear aquest marc de corresponsabilitat de les polítiques que es duen a terme a la ciutat. Per enfortir aquest marc, necessitem una administració local que sigui propera i transparent en la seva gestió, alhora que treballi noves formes de relació amb la ciutadania a través del món digital.

Objectius:
 • Implicar la ciutadania en la cocreació de polítiques públiques. Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en els projectes municipals.
 • Impulsar una participació inclusiva i accessible.
 • Promoure una participació ciutadana de qualitat, que faciliti la informació prèvia a la ciutadania , espais de diàleg i de deliberació col·lectiva.
 • Incorporar mecanismes per retre comptes a la ciutadania de les decisions preses.
 • Fomentar el teixit associatiu del municipi.
 • Potenciar el voluntariat a la ciutat des de la perspectiva de la participació comunitària i com a element clau per a la transformació social.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16, (pau, justícia i institucions sòlides), recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Actualitzarem, dinamitzarem i difondrem els espais estables de participació ciutadana com a òrgans consultius de debat i aportacions d’acord amb el Reglament de Participació.

Veure més
Estat de l'acció
Elaboració o redacció bàsica de la norma
Descripció

Posarem en marxa els pressupostos participatius de legislatura que permetin, a través d’un procés participatiu, seleccionar projectes d’inversió i manteniment a l’espai públic, amb espais de seguiment i avaluació.

Veure més
Estat de l'acció

En execució 

Descripció

Donarem suport i assessorament metodològic i logístic per al desplegament de processos participatius a iniciativa municipal/institucional o ciutadana.

Veure més
Estat de l'acció
Avaluació de la formació / acció
Descripció

Crearem una plataforma web que articuli els processos i espais de participació ciutadana amb els criteris de transparència, traçabilitat, confidencialitat i accessibilitat.

 

Veure més
Estat de l'acció

Plataforma en funcionament

Descripció

Iniciarem l’elaboració de l’agenda que permeti ajuntar tots els processos participatius d’iniciativa municipal per tal d’oferir un calendari d’informació, canals i actuacions que es desenvolupin durant la legislatura.

Estat de l'acció

Agenda generada a la web

Descripció

Continuarem amb la campanya de difusió i coneixement del Reglament de Participació Ciutadana establerta en el mateix Reglament tant per a la ciutadania com per al personal municipal.

Veure més
Estat de l'acció
Realització de l'acció
Descripció

Establirem un model d’audiències públiques per regular-ne el format i establir-ne la periodicitat per a temes d’interès general.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Dissenyarem les actuacions que ofereixin una oferta formativa trimestral adreçada a les entitats, així com l’acompanyament a entitats i col·lectius no constituïts formalment. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Establirem una estratègia de foment del voluntariat que permeti consolidar el model actual de voluntariat i potenciar-ne noves formes i àmbits. 

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:
 • Implantar el Pla de govern obert per situar la ciutadania com a eix central de la governança i atorgar-li un paper corresponsable a partir del coneixement de l’activitat pública.
 • Potenciar la informació comprensible i la transparència efectiva per aconseguir la implicació de la ciutadania en la gestió pública.
 • Establir instruments d’avaluació, de rendició de comptes, de les polítiques públiques que possibilitin el seguiment i el coneixement dels resultats  per part de la ciutadania.
 • Millorar els serveis a la ciutadania amb l’establiment de compromisos de qualitat.
 • Promoure els valors ètics de l’organització municipal per contribuir a una governança més íntegra, justa, equitativa i objectiva.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16, (pau, justícia i institucions sòlides) recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Aprovarem i difondrem els objectius i actuacions a tots els nivells de l’organització municipal i a la ciutadania, així com la implementació per fases.

Estat de l'acció
Aprovació del pla
Descripció

Revisarem la informació publicada actualment per millorar–ne l’accés, la comprensió, mitjançant visualitzacions, dades i explicacions i augmentarem els ítems informatius que s’hi exposen.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem un espai web de rendició de comptes en el qual es pugui consultar l’estat de compliment de manera gràfica i amb percentatge d’execució del PAM.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Generalitzarem l’ús de cartes de serveis per comunicar els serveis municipals existents i per establir compromisos de qualitat.

Estat de l'acció
Anàlisi de la necessitat o mitjans
Descripció

Definirem un sistema d’integritat pública que inclogui un codi de conducta ètica per als càrrecs electes i per al personal del consistori que reculli els comportaments desitjables i els valors ètics de l’organització municipal. 

Estat de l'acció
Entrada en vigor
Descripció

Potenciarem l’accés de les xarxes socials de l'Ajuntament d'una forma àgil i transparent, per tal de reforçar-les com a canals d’informació ciutadana, a través d’una estratègia local de comunicació.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem el portal de dades obertes del web municipal a través de l’elaboració d’una estratègia transversal i de procediment d’obertura de dades.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Habilitarem els espais per garantir una interacció habitual de l’alcalde amb la ciutadania. Aquesta interacció mirarà d’aprofitar tant canals virtuals, radiofònics com presencials. 

Estat de l'acció
Realització de l'acció
Objectius:
 • Vetllar pels drets digitals de la ciutadania.
 • Facilitar l’accés de la ciutadania a relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics.
 • Impulsar la digitalització d’aquells processos de relació amb l’administració que siguin factibles.
 • Democratitzar les eines web perquè compleixin els criteris de transparència, integritat, confidencialitat i accessibilitat.

Els objectius d’aquest àmbit, i les actuacions descrites, han de servir per avançar cap a l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16, (pau, justícia i institucions sòlides),, recollit en l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Descripció

Iniciarem campanyes de sensibilització i d’informació sobre els drets de la ciutadania en el món digital. 

Estat de l'acció
Definició de campanya
Descripció

Idearem una estratègia d’acompanyament i suport a les entitats locals i les persones en la transició cap a l’administració digital per a la tramitació de serveis a l’Administració. 

Estat de l'acció
Aprovació del pla

S'ha posat en marxa el servei OAC360, per l'acompanyament a la ciutadania i entitats en la tramitació de serveis digitals.

Descripció

Millorarem i simplificarem el procediment de tramitació electrònica, així com ampliarem el ventall de procediments que es puguin tramitar en línia. Acompanyarem les entitats i la ciutadania en el salt a la tramitació electrònica.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

S'ha posat en marxa la nova seu electrònica de l'ajuntament, amb millores en la comprensió i usabilitat de la plataforma.

Descripció

Fomentarem i sensibilitzarem sobre l’ús del programari lliure en el desenvolupament d’eines web per part de l’administració. 

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem en marxa el servei de cita prèvia en línia per agilitzar el servei d’atenció al públic de manera progressiva. 

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Estudiarem i millorarem la xarxa de punts d’accés a Internet a la ciutat dins del marc competencial i legislatiu. 

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització