Fundació Rubricatus

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat.

Ofereix:

  • Centre Especial de Treball Tesiprat (CET)
  • Servei de Teràpia Ocupacional El Corriol (STO)
  • Servei Ocupacional d’Inserció Sant Isidre (SOI)

El CET  és l’alternativa laboral de la Fundació Rubricatus, que té com a finalitat proporcionar treball remunerat a persones amb discapacitat.

El STO i el SOI són dos serveis d’atenció diürna a persones amb diferents graus de discapacitat que presta el Centre Ocupacional de la Fundació. L’objectiu principal del Centre Ocupacional és el desenvolupament de les capacitats personals i socials de les persones ateses.

Serveis

CET: ofereix diferents línies de serveis a les empreses i treball remunerat. Disposa d’una unitat de suport a l’activitat professional (USAP) que ajuda les persones amb més dificultats en el procés d’incorporació, permanència i progressió en el lloc de treball.

STO: promou activitats d’ajustament personal i social i d’ocupació terapèutica, com ara tallers, activitats i atenció individualitzada.

SOI: fomenta les capacitats personals amb activitats prelaborals i d’ajustament personal i social, mitjançant itineraris individualitzats orientats a la inserció laboral.

Destinataris

El CET Tesiprat s'adreça a persones que acreditin un grau de disminució igual o superior al 33%, segons dictamen emès per l'administració competent. El STO i el SOI s'adrecen a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, amb grau de disminució legalment reconegut i valorades per l'Equip de Valoració d'Adults (EVO Laboral) de la Generalitat de Catalunya.

Accés

Al CET podeu accedir-hi fent arribar la demanda de feina, juntament amb el currículum, a la seu de la Fundació en horari d’atenció o bé enviant un correu electrònic a borsatreball@rubricatus.org .

Per entrar dins del STO o del SOI, heu de sol·licitar una entrevista amb la treballadora social del Centre Ocupacional trucant al 93 478 46 29, entre les 9 i les 17h.

Fitxes relacionades

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al...