Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge 2021-2027 defineix les estratègies i propostes a desenvolupar des del Govern municipal per facilitar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne i assequible. Durant els sis anys d’actuació que contempla el Pla, l’Ajuntament hi destinarà més de 25 milions d’euros, dels quals el gruix principal (16,5 milions) anirà a ampliar el parc d’habitatge assequible i social de què disposa la ciutat.

El Pla Local d’Habitatge, l’elaboració del qual estava contemplada pel Pla d’Actuació Municipal 2020-2023, es planteja 9 reptes:

1. Reforçar l’acompanyament individualitzat de les famílies o unitats de convivència en situació d’exclusió residencial o en risc de ser-hi.
2. Atendre els diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat en relació amb l’habitatge.
3. Generar un parc d’habitatge assequible divers i que faciliti la integració.
4. Gestionar el parc assequible municipal de manera propera i de qualitat.
5. Impulsar la millora dels habitatges i entorns més vulnerables.
6. Impulsar la millora energètica i l’ús d’energies renovables.
7. Reforçar la col·laboració pública, social, comunitària i privada.
8. Corresponsabilitzar la propietat del bon ús dels seus habitatges.
9. Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d’habitatge

 

El Pla Local d’habitatge, en 4 eixos

Pressupost Pla Local d'Habitatge
  1. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social: es destinarà a protecció oficial, parcialment, el sol urbà consolidat. Es mantindrà una borsa de lloguer social amb gairebé 300 habitatges privats i es construiran 300 més de caire públic. A més a més, mitjançant el tanteig i retracte, es compraran 70 més.
  2. Estratègia local de rehabilitació: a través d’un pla local de rehabilitació, es milloraran les condicions d’aquells habitatges més vulnerables de les que es podran beneficiar més de mil llars de la ciutat. A més a més, es dissenyarà un pla amb ajudes directes per a rehabilitacions energètiques i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
  3. Accés a l’habitatge i atenció a l’exclusió residencial: s’implantarà el SIPER (Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial), es preveuen ajudes municipals estables al pagament del lloguer, allotjament d’urgència per a 50 famílies o unitats de convivència, la creació d’un registre local de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial i es farà una atenció especial a col·lectius com ara joves, persones grans, famílies monoparentals, persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, immigrants i persones amb diversitat funcional.
  4. Bon ús dels habitatges: s’inspeccionaran els habitatges buits inclosos al registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es farà un control estricte de l’aplicació de la legislació vigent i l’ús dels habitatges.

El Prat s’acull a la norma que regula el preu dels lloguers

El Ple Municipal va sol·licitar que tota la ciutat fos considerada com a “àrea amb mercat d’habitatge tens”, fet que permetria regular els preus del lloguer. També s'ha demanat la creació d’àrees de tempteig i retracte a favor de l’Ajuntament en aquelles zones (com, per exemple, Sant Cosme) on els pisos de protecció oficial estan a punt d’entrar al mercat lliure.