Bo aixecada de persiana

L’Ajuntament del Prat de Llobregat, ha aprovat un Pla de mesures de xoc i de reactivació econòmica davant de la crisi de la Covid-19 amb el suport dels diferents agents econòmics i socials que formen part del Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica, per tal de donar suport al teixit productiu i comercial de la ciutat, minimitzar l’impacte i posar mitjans al seu abast per tal que , una vegada finalitzada l’alarma sanitària i l‘estat d’alarma, es produeixi el més aviat possible el restabliment de la normalitat en l’activitat econòmica i comercial del municipi.

 

En aquesta línia s’emmarca el “ bo d’aixecada de persiana” per fer front a l’impacte econòmic negatiu causat pel COVID-19, com una línia extraordinària i complementària d’altres que aprovin altres administracions públiques, amb l’objectiu de pal·liar l’afectació negativa que per a l’activitat econòmica del municipi ha tingut la crisi sanitària.

Import de la subvenció i procediment de concessió

L’import de la subvenció serà de 250 euros per persona física o jurídica titular de l’activitat.

Obtindran subvenció totes les persones que compleixin els requisits establerts fins que hi hagi disponibilitat pressupostària, per ordre de presentació de la seva sol·licitud.

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu.

Qui ho pot demanar: requisits per accedir-hi
 1. Persones autònomes i jurídiques que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit del sector comercial o de serveis (inclosa la restauració) en un local comercial ubicat al Prat de Llobregat, obert al públic amb atenció presencial al client i que declarin la reobertura del negoci.
 2. Haver estat declarada l’activitat habitual com a no essencial, i per tant, haver-se vist afectat pel tancament, com a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 3. En el cas d’activitats essencials no obligades al tancament, tenir reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID-19.
 4. Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma. En el cas de la restauració, no s’aplicarà el límit de 10 treballadors/es.
 5. Queden inclosos els que realitzin la seva activitat en un equipament públic en règim d’autorització o concessió.
 6. En el cas de tenir treballadors a càrrec, no poden haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.
 7. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

 

No seran objecte de subvenció aquelles empreses que hagin cessat la seva activitat de forma definitiva.

Queden exclosos els establiments comercials, professionals o de serveis que formin part d’una cadena la facturació de la qual sigui superior al 1.000.000 d’euros.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica titular de l’activitat.

Documentació que cal presentar
 • Instància degudament complimentada i signada.
 • Per a empresaris o professionals: DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 • Per a persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal i escriptura de constitució (si l’última sol·licitud de subvenció s’ha efectuat en els últims darrers 5 anys i aquest document no ha canviat, no cal la seva presentació).
 • Instància de transferència bancària, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària.
 • En el cas d’activitats no essencials obligades al tancament: Declaració censal (036 ó 037 ó DUE) relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 • En els cas d’activitats essencials no obligades al tancament : Resolució positiva
 • d’atorgament de prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID 19, promoguda pel Govern d’Espanya segons Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries para fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i les seves modificacions.
 • En el cas de tenir treballadors a càrrec: Document RNT (Relació Nominal de Treballadors) de la Seguretat Social corresponents als mesos de febrer de 2020 i al mes en curs de presentació de la sol·licitud.
 • Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària (AEAT) amb la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

Termini de presentació:

Les sol·licituds es poden presentar en el termini compres des de la publicació de l’acord fins ( previsiblement el dia 18 de juny), com a màxim, un mes desprès de la finalització de l’estat d’alarma, el 21 de juliol de 2020.

 

Com presentar les sol·licituds:

Les sol·licitud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament: seu.elprat.cat

 

Podeu demanar més informació i ajuda per acompanyar-vos en el procés de tramitació a traves de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa als correus : elpratempren@elprat.cat, cpeempreses@elprat.cat o comerc@elprat.cat. O bé als telèfons 934786878 / 618213825 o bé demanar Cita prèvia.

Documents relacionats:

Anunci de la subvenció (pdf - 246093 bytes)

Document de sol·licitud (pdf - 599759 bytes)