L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d'altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

És un programa emmarcat dins les polítiques actives d’ocupació, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social desenvolupat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. El 30Plus ofereix a les empreses ajudes a la contractació de persones en situació d’atur de 30 anys o més i empadronades al Prat de Llobregat.

 

En aquesta nova edició es prioritzarà la inserció de persones més grans de 45 anys i/o aturades de llarga durada (persones aturades i inscrites a l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en 18 els anteriors a la contractació) motivat per la crisi sanitària.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES:

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Subvenció de fins a 1.260 euros mensuals per participant, pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos), amb un màxim de 11.340 euros per participant contractat 9 mesos a jornada completa.

Aquestes quanties correspondran a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, es subvencionarà la part proporcional a la jornada.

 • El període per subscriure contractes de 9 mesos serà fins a l’1 d’octubre de 2023 i per a contractes de 6 mesos fins l’1 d’abril de 2024.

 

ALTRES BENEFICIS:

 • Formació subvencionada dels participants a càrrec del programa (entre 20 i 100 h.) especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball.
 • Intermediació i preselecció de candidatures en funció del lloc de treball. La selecció final anirà a càrrec de l’empresa i la persona seleccionada haurà de provenir obligatòriament de la preselecció de candidatures facilitada pel centre.
 • Assistència tècnica, seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa.
 • Assessorament per preparar i sol·licitar la subvenció.
 • La subvenció és compatible amb els incentius que puguin venir donats pel contracte subscrit.

REQUISITS PER A LES EMPRESES

Les empreses han de complir la LISMI, les obligacions tributàries i la Llei de política lingüística, així com les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat. També han de complir la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats, i la de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual. I no poden haver acomiadat treballadors/res en els darrers tres mesos per acomiadament improcedent o nul.

L’empresa participant haurà de designar un tutor o tutora d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball. El Centre de Promoció Econòmica hi destinarà una tècnica de referència.

Cal presentar la sol·licitud de les subvencions i la documentació requerida en el termini establert i segons el model normalitzat.

L’empresa i el Centre de Promoció Econòmica signaran un conveni de col·laboració per a la implementació del Programa 30 Plus. (Vegeu tots els requisits a la Base 4 de l’Ordre).

 

PERSONES CONTRACTADES

Persones en situació de desocupació de 30 anys i més, inscrites a l’Oficina de Treball com a DONO en el moment de la signatura del contracte. Com a novetat aquest any es prioritzen:

 • Persones aturades de llarga durada: Persona demandant que estigui inscrita a l’OTG en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l’entrada al programa.
 • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.

 

CONTRACTES

 • Contractes indefinits o temporals de mínim 6 mesos, a temps complet o temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària. El període subvencionable comença l'1 d'octubre de 2023 (màxim 9 mesos) fins el 30 de setembre de 2024. El contractes formalitzats després de l'1 de gener de 2024 només podran subvencionar-se fins al final de la convocatòria (30/09/2024), essent inferior a 9 mesos.

L’empresa o entitat contractant ha de presentar la sol·licitud de subvenció al SOC mitjançant el model normalitzat, en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

A cadascuna de les sol·licituds aprovades pel SOC, li correspondrà una resolució de concessió de la subvenció atorgada.

El pagament a les entitats contractants, d’acord amb la base 17.2 de l’Ordre TSF/132/2018, es farà de la següent manera:

 • El pagament d’una bestreta del 80% de l’import de la subvenció atorgada.
 • El pagament restant s’ordenarà quan les entitats contractants justifiquin correctament la totalitat de les despeses de la contractació.

 

L’ordenació d’aquests pagaments i el seu pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats.

Vídeo

Programa 30 Plus. Ajuntament del Prat de Llobregat

Media Root

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Subvencionen: