PRESENTACIÓ

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i que tinguin un baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la for­mació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants.

Podeu demanar més informació sobre els ajuts a les tècniques del programa, Marta Capdevila o Helena Zamorano, a través del correu electrònic (30plus@elprat.cat), trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Centre de Promoció Econòmica del Carrer Moreres, 48 Prat del Llobregat.

Actualment s'han esgotat les places disponibles per al programa

REQUISITS PER A LES EMPRESES

Es prioritza les empreses o entitats del Prat de Llobregat.

Compliment de la LISMI, de les obligacions tributàries i de la Llei de política lingüística, així com de les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat.

Complir la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats, i l’obligació de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual.

No haver acomiadat treballadors en els darrers tres mesos per acomiadament improcedent o nul per l’òrgan judicial. 

L’empresa participant haurà de designar un/a tutor/a d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball. El Centre de Promoció Econòmica hi destinarà una tècnica de referència.

Presentar la sol·licitud de les subvencions i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat.

L’empresa i el Centre de Promoció Econòmica signaran un conveni de col·laboració per a la implementació del Programa 30 PLUS.

(Vegeu tots els requisits a la base 4 de l’Ordre)

 

PERSONES CONTRACTADES

 • Persones desocupades amb formació bàsica preferentment de 30 a 45 anys del Prat de Llobregat i participants del programa 30 Plus.
 • Persones registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació en situació d'atur abans del contracte.

 

CONTRACTES

 • Contractes celebrats abans de l’1 d’agost de 2018, i que siguin d'un mínim de 6 mesos, màxim 9 mesos, de temps complet o temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària.

Actualment s'han esgotat les places disponibles per al programa

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa 30Plus  i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI mensual 2017: 707,70€) pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos.

QUANTIA MÀXIMA: 6.369,30€

Aquestes quanties correspondran a una jornada completa i, en el cas de con­tractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional a la jornada.

La data màxima per subscriure contractes en el marc del programa serà l’1 d’agost de 2018.

 

ALTRES BENEFICIS:

 • Formació subvencionada dels participants a càrrec del programa (entre 60h i 150h) especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball.
 • Formació adaptada a les necessitats del lloc de treball de l’empresa.
 • Intermediació i preselecció de candidatures en funció del lloc de treball. La selecció final serà a càrrec de l’empresa.
 • Assistència tècnica, seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa.
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció.
 • La subvenció és compatible amb els incentius que puguin venir donats pel contracte subscrit.

Actualment s'han esgotat les places disponibles per al programa

L’empresa o entitat contractant ha de presentar la sol·licitud de subvenció al SOC mitjançant el model normalitzat, en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

A cadascuna de les sol·licituds aprovades pel SOC, li correspondrà una resolució de concessió de la subvenció atorgada.

El pagament a les entitats contractants, d’acord amb la base 20 de l’Ordre, es farà de la següent manera:

 • El pagament d’una bestreta del 80% de l’import de la subvenció atorgada.
 • El pagament restant s’ordenarà quan les entitats contractants justifiquin correctament la totalitat de les despeses de la contractació.

L’ordenació d’aquests pagaments i el seu pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats.

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Col·laboren: