L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d'altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

És un programa emmarcat dins les polítiques actives d’ocupació, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya  i pel Servei Públic Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social desenvolupat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Acosta les necessitats de personal de les empreses mitjançant ajuts a la contractació de persones de 30 anys o més i empadronades al Prat de Llobregat que busquen feina.

 

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional (SMI mensual 2020: 1.108,33 €) pelsmesos de durada del contracte, mínim 6 mesos fins a un màxim de 9 mesos.

Quantia màxima: 9.974,97 €

Aquestes quanties correspondran a una jornada completa i, en el cas de contractes a temps parcial, es subvencionarà la part proporcional a la jornada.

La data màxima per subscriure contractes en el marc del programa serà el 22 de juliol de 2021.

 

ALTRES BENEFICIS:

 • Formació subvencionada dels participants a càrrec del programa (entre 20 i 100 h) especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball.
 • Intermediació i preselecció de candidatures en funció del lloc de treball. La selecció final anirà a càrrec de l’empresa i la persona seleccionada haurà de provenir obligatòriament de la preselecció de candidatures facilitada pel centre.
 • Assistència tècnica, seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa.
 • Assessorament per preparar i sol·licitar la subvenció.
 • La subvenció és compatible amb els incentius que puguin venir donats pel contracte subscrit.

REQUISITS PER A LES EMPRESES

Les empreses han de complir la LISMI, les obligacions tributàries i la Llei de política lingüística, així com les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat. També han de complir la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats, i la de prevenir i detectar possibles casos d’assetjament sexual. I no poden haver acomiadat treballadors/ores en els darrers tres mesos per acomiadament improcedent o nul.

L’empresa participant haurà de designar un tutor o tutora d’empresa que tuteli el desenvolupament del procés de treball. El Centre de Promoció Econòmica hi destinarà una tècnica de referència.

Cal presentar la sol·licitud de les subvencions i la documentació́ requerida en el termini establert i segons el model normalitzat.

L’empresa i el Centre de Promoció Econòmica signaran un conveni de col·laboració́ per a la implementació́ del Programa 30 Plus. (Vegeu tots els requisits a la Base 4 de l’Ordre.)

 

PERSONES CONTRACTADES

 • Persones en situació d’atur de 30 anys i més anys  del Prat de Llobregat i participants del programa 30 Plus. Es prioritza l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral següents:
  • Persones en situació de risc d'exclusió social.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.
  • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
 • Persones registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació en situació d'atur abans del contracte.

 

CONTRACTES

 • Contractes celebrats abans del 22 de juliol de 2021, i que siguin d'un mínim de 6 mesos, màxim 9 mesos, de temps complet o temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària.

L’empresa o entitat contractant ha de presentar la sol·licitud de subvenció al SOC mitjançant el model normalitzat, en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

A cadascuna de les sol·licituds aprovades pel SOC, li correspondrà una resolució de concessió de la subvenció atorgada.

El pagament a les entitats contractants, d’acord amb la base 17.2 de l’Ordre TSF/132/2018, es farà de la següent manera:

 • El pagament d’una bestreta del 80% de l’import de la subvenció atorgada.
 • El pagament restant s’ordenarà quan les entitats contractants justifiquin correctament la totalitat de les despeses de la contractació.

 

L’ordenació d’aquests pagaments i el seu pagament material s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats.

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Contacte:

30plus@elprat.cat

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Subvencionen: