Càlcul del Valor Social Integrat (VSI)

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 11 empreses i entitats socials de la ciutat volen conèixer quin és el valor que generen  l'economia social al municipi. Per aquest motiu impulsen  un projecte per a quantificar el Valor Social Integrat (VSI) del mapa d’economia social del municipi.

El VSI representa el valor econòmic i  i també el valor social generat per una organització durant un període de temps. El seu càlcul aporta nombrosos beneficis a les entitats i empreses ja que dona resposta a les tendències socials que exigeixen més transparència i ajuda a la presa de decisions de les organitzacions.

Quines organitzacions hi han participat ? Cooperativa Obrera de Viviendas, CPS Francesc Palau,  Fundació Cassià Just- Cuina Justa, Fundació Esperanzah, Fundació Espigoladors, Fundació Rubricatus, Fundesplai, Gats, Saó Associació i empresa d’inserció, Som Connexió SCCL i Uikú Coworking del Prat SCCL

Gràcies a la informació obtinguda, l’Ajuntament del Prat i totes les empreses i entitats pot conèixer el valor que aporten les entitats al municipi i podrà continuar treballant per enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.

Enguany ha finalitzat el procés de càlcul dels dos primers anys: 2018 i 2019 i disposem de dades de la seva evolució.

Es tracta d’entitats que presenten realitats diferents en quant a activitat, mida i estructura de finançament, i que representen una mostra de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat.

L’any 2018, les entitats de l’economia social del Prat de Llobregat van generar un Valor Social Integrat (brut) de 28.454.501 €. El 2019 aquest mateix valor va créixer un 15,8 %, situant-se en 33.128.864 €.

Si es descompta el finançament públic destinat total (provinent tant de l’Ajuntament com d’altres administracions públiques), es pot considerar que el Valor Social Integrat net va ser de 24.602.259 € l’any 2018 i augmentà un 23% l’any 2019 fins assolir la xifra de 28.379.412 €.

  • Valor Social Integrat (brut) / Pressupost = 2 . De forma agregada podem dir que per cada euro que les entitats de l’economia social i cooperativa van destinar a les seves activitats l’any 2018, el van transformar en més de 2  de valor per a la societat.
  • Valor Social Integrat (brut) / Finançament públic = 7 . El Valor Social Integrat (brut) agregat representa 7 vegades el finançament públic rebut per les entitats de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat.

En tractar-se d’entitats que es basen en els valors de l’economia social i cooperativa i, en alguns casos, persegueixen objectius similars, en l’anàlisi dels resultats podem veure els àmbits on més valor social aporten:

  • En primer lloc, la inserció social i l’atenció a necessitats socials representa l’àmbit a través del qual es va generar més valor, amb 3,4 M€. En aquest àmbit s’inclouen totes aquelles accions dirigides a la inserció social de persones de col·lectius vulnerables o en situació de risc a través d’activitats d’oci que milloren les xarxes relacionals i que promouen la integració. D’altra banda, també inclou aquelles accions que les entitats realitzen per a la cobertura de necessitats bàsiques i a l’atenció social de grups vulnerables.
  • La formació és el segon àmbit que va generar més valor, 2 M €. En aquest àmbit es diferencien quatre sub-àmbits diferents: la formació i orientació ocupacional, la formació a treballadors i treballadores, les pràctiques laborals i altres accions formatives.
  • Tercer, les entitats van generar un valor agregat de més de 1,7 M€  a través de la inserció laboral. Es tracta d’aquelles entitats que generen i mantenen llocs de treball d’inserció per a persones en situació de risc d’exclusió i/o de col·lectius vulnerables. D’altra banda, algunes entitats també donen suport a la inserció en l’empresa ordinària.
  • Quart, la dinamització dels barris i la millora de la convivència social és un valor que beneficia, principalment, als barris de Sant Cosme i La Obrera. L’any 2019 les entitats van generar un valor de gairebé 1 M €
  • Finalment, el foment de l’emprenedoria social i l’enfortiment del teixit de l’economia social i cooperativa va ser de 0,5 M €

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat continua apostant per reconèixer una metodologia que permet conèixer el valor social generat per les organitzacions i que s’erigeix com un nou model de comptabilitat social. A més, la quantificació del Valor Social Integrat suposa un avenç en la generació d’uns estàndards de la metodologia propis per a l’àmbit de l’economia social i cooperativa.

 

Consulta el document amb totes les dades

Càlcul del Valor Social Integrat entitats del Prat de Llobregat, anys 2018 i 2019 (pdf - 1802586 bytes)

Vegeu film documental "Valor Social. Ciutat Cooperativa"