Càlcul del Valor Social Integrat (VSI)

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 12 empreses i entitats socials de la ciutat volen conèixer quin és el valor que generen  l'economia social al municipi. Per aquest motiu impulsen  un projecte per a quantificar el Valor Social Integrat (VSI) del mapa d’economia social del municipi.

El VSI representa el valor econòmic i  i també el valor social generat per una organització durant un període de temps. El seu càlcul aporta nombrosos beneficis a les entitats i empreses ja que dona resposta a les tendències socials que exigeixen més transparència i ajuda a la presa de decisions de les organitzacions.

Quines organitzacions hi han participat ? Cooperativa Obrera de Viviendas, Cooperativa Agrícola del PratCPS Francesc Palau,  Fundació Cassià Just- Cuina Justa, Fundació Esperanzah, Fundació Espigoladors, Fundació Rubricatus, Fundesplai, Gats, Saó Associació i empresa d’inserció, Som Connexió SCCL i Uikú Coworking del Prat SCCL

Gràcies a la informació obtinguda, l’Ajuntament del Prat i totes les empreses i entitats pot conèixer el valor que aporten les entitats al municipi i podrà continuar treballant per enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.

Actualment s'està completant el càlcul del 4rt any de l'estudi:  es poden consultar dades dels anys 2018, 2019, 2020 i properament del 2021.

Es tracta d’entitats que presenten realitats diferents en quant a activitat, mida i estructura de finançament, i que representen una mostra de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat.

L’any 2020, els resultats del Valor Social Integrat agregat de les entitats representants de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat van ser els següents:

•Les entitats de l’economia social del Prat de Llobregat van generar un Valor Social de Mercat de 21.515.312,48 €. Un 43% d’aquest representa el valor generat directament (9.266.479,72 €, derivats principalment dels salaris de les persones treballadores i dels impostos pagats directament a l’administració) i un 8% correspon al valor generat a través de les relacions comercials amb proveïdors d’explotació (1.220.783,65 €) i proveïdors d’inversió (425.152,48 €). El 49% restant fa referència al valor social generat a clients (valor social de mercat d’actiu), principalment privats, amb un volum de 10.602.896,63 €.

• En termes relatius, el Valor Social de Mercat agregat representa 1,4 vegades el pressupost agregat de totes les entitats.

• El Valor Social de No Mercat agregat de les 12 entitats (ja que aquest any la Cooperativa Agrícola s'uneix al càlcul) va ser de 16.210.826,15 €.

• El valor del retorn a les administracions públiques de 6.361.599,47 € va provenir de tres fonts principals. Primer, a través dels ingressos derivats del pagament d’impostos per part de les entitats així com del valor induït, mitjançant les compres, al pagament d’impostos per part dels seus proveïdors. Segon, l’estalvi generat a l’administració per mitjà de diverses vies que queda recollit dins del Valor Social de No Mercat. Es tracta d’un valor que la pròpia administració va reconèixer a algunes de les entitats durant el procés d’entrevistes a grups d’interès que es va realitzar l’any 2018. Per últim, i també recollit dins del Valor Social de No Mercat, altres ingressos generats a l’administració que formen part de l’impacte social generat per les actuacions d’algunes entitats.

• De forma agregada, el retorn econòmic generat per l’economia social i cooperativa a les administracions públiques és 2,4 vegades el finançament públic rebut.

• El Valor Social Integrat Brut va ser de 36.878.196,64 €. Si es descompta el finançament públic destinat total (tant de l’Ajuntament del Prat com d’altres administracions públiques), es pot considerar que el Valor Social Integrat Net de 2020 va ser de 35.327.713,27 €. En relació al pressupost de les entitats, de forma agregada, per cada euro que les entitats de l’economia social i cooperativa van destinar a les seves activitats l’any 2020, el van transformar en 5,8 de valor per a la societat. D’altra banda, el Valor Social Integrat (brut) agregat representa 7,85.vegades el finançament públic rebut per les entitats de l’economia social i cooperativa del Prat de Llobregat.
• En quant a les fonts de finançament, les subvencions de l’Ajuntament del Prat van representar el 41% del total de subvencions que les entitats van percebre durant el 2020 per part de les administracions públiques.

• En comparació amb els resultats agregats de 2019, s’observa un augment generalitzat en els diferents ecosistemes que conformen l’VSI de 2020. El Valor Social Integrat Brut s’incrementa en un 3,17%, el Valor Social de Mercat en un 8,59% (dins del qual destaca l’increment del valor induït a través del valor induït a proveïdors, que s’incrementa en un 410,56%) i el Valor Social de No Mercat en un 18,85%. El retorn econòmic agregat a les administracions públiques també ha incrementat respecte a l’any anterior, amb un augment de gairebé el 20,87%.

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat continua apostant per reconèixer una metodologia que permet conèixer el valor social generat per les organitzacions i que s’erigeix com un nou model de comptabilitat social. A més, la quantificació del Valor Social Integrat suposa un avenç en la generació d’uns estàndards de la metodologia propis per a l’àmbit de l’economia social i cooperativa.

 

Consulta el document amb totes les dades

Dossier resultats Càlcul del Valor Social Integrat any 2021 i anteriors (pdf - 1759844 bytes)

Vegeu film documental "Valor Social. Ciutat Cooperativa"