Empresa, comerç i ocupació

Municipi cooperatiu

Definició d'economia social

A la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS) entenem per economia social el conjunt de les iniciatives socioeconòmiques formals i informals, col·lectives i també individuals que: 

• Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per
sobre del lucre.
• Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica.
• Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la
inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i
la societat.
• Són independents respecte als poders públics.

Enllaç a les principals normatives que regulen l’ESS a nivell català i estatal

Catalunya:
• Normativa que aplica a l’Economia Social a Catalunya:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/normativa/
• Llibre blanc de l’Economia Social: https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-
_economia_cooperativa/publicacions/documents/doc_21090594_1.pdf
Estat Espanyol:
• Llei 5/2011, del 29 de març, d’Economia Social:
www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708-C.pdf
• Llei 31/2015, del 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria
d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de
l’Economia Social: www.boe.es/eli/es/l/2015/09/09/31/dof/cat/pdf