L’organització d’aquesta 15a edició dels Premis Delta a les millors iniciatives empresarials 2022-2023 s’emmarca dins del conveni de col·laboració subscrit entre els ajuntaments de Viladecans, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels, per posar en valor i visibilitzar les pràctiques de les empreses ubicades en aquests municipis que promouen iniciatives empresarials en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La participació en el concurs és gratuïta i pública i els premis, que s’organitzen biennalment, suposen un reconeixement públic de les empreses que els obtinguin, és a dir, tenen una naturalesa honorífica i no generen cap dret econòmic ni tenen cap altre efecte jurídic.

Els criteris de valoració de les candidatures presentades per a l’avaluació dels projectes per part del jurat són:

 • Innovació del projecte: criteris de disrupció del projecte i arguments que mostrin el valor com a novetat [2,5 punts]
 • Viabilitat del projecte: la viabilitat del projecte des del vessant tècnica, econòmica i organitzativa [2,5 punts]
 • Capacitat i experiència: potencial de l’equip, implicació i expertesa [2,5 punts]
 • Nivell d’impacte sobre el territori: creació i manteniment d’ocupació; generació d’ocupació de qualitat i alt valor per al desenvolupament sostenible del territori; millora de la qualitat de vida de la població; utilització o posada en valor dels recursos locals; conscienciació sobre el canvi climàtic [2,5 punts]

Les empreses candidates hauran de fer referència als ODS que han aplicat en la seva estratègia i que impliquen un compromís i un retorn per a les persones, l’entorn i la societat. Com a màxim poden fer referència a 3 dels 17 ODS que recull l’Agenda 2030.

Pot participar en el concurs qualsevol empresa, amb independència de la seva forma jurídica, activitat desenvolupada i nombre de persones que la promouen, que reuneixi els següents requisits:

 • Tenir el domicili social o l’activitat econòmica a qualsevol dels municipis organitzadors (Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Gavà i El Prat de Llobregat)
 • Haver iniciat la seva activitat empresarial entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021
 • No estar participades en el seu capital per una administració pública
 • No ser fundació ni associació
 • No haver estat guardonada en edicions anteriors, tot i que hagi canviat de forma jurídica, ampliat o canviat l’activitat

Les empreses hauran de complir amb les següents obligacions:

 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari/ària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb qualsevol dels ajuntaments organitzadors dels premis, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social
 • No ser deutors per resolució de procedència de reintegrament davant els ajuntaments organitzadors dels premis, no tenir acordada com a mesura cautelar retenció de pagaments i no haver perdut el dret de cobrament d’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere

Projectes finalistes

Aquests són els finalistes de cada municipi.

El Prat de Llobregat: Delta Depot Barcelona SL (http://www.ddb.cat/), ES Im-Perfect Food SL (http://www.esimperfect.com/) i Heres Social SCCL (http://www.heressocial.eu/).

Gavà: [IN] Perfecto (http://www.inperfecto.es/), Kaycicles (http://www.kaicycles.com/) i Premium Delevent SL (http://www.premiumdelevent.com/).

Sant Boi de Llobregat: Bier Boi (http://www.bierboi.com/) i Mundo Ozono (http://www.mundo-ozono.com/).

Castelldefels: La Luciérnaga (www.laluciernaga.shop) i Simple Cero Residuo SL (www.simpleceroresiduo.com).

Viladecans: Estoko Logistics SL (www.estoko.com), Hedyla Tecnologies SL (www.hedyla.com) i Actividades Infantil (www.actividadesinfantil.com).

El jurat dels Premis Delta està format per professionals i altres agents socials d’entitats que fomenten l’emprenedoria i la innovació a les empreses. Les empreses guanyadores de cada municipi rebran un guardó, la realització d’un vídeo promocional i una mentoria sobre temes de comunicació i publicitat.

 

Concessió dels premis

El jurat emetrà proposta de les cinc millors iniciatives empresarials, una per cada municipi coorganitzador.

Els premis es lliuraran en un acte públic que tindrà lloc al Cúbic de Viladecans el 9 de novembre de 2023, la celebració del qual es comunicarà oportunament a totes les empreses participants a través de l’ens local al qual hagin presentat la candidatura.

 

Per a qualsevol dubte adreçar-se a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (93 478 68 78, oae@elprat.cat)