Ajut per mantenir el negoci obert

L’Ajuntament del Prat de Llobregat, ha aprovat un Pla de mesures de xoc i de reactivació econòmica davant de la crisi de la Covid-19 amb el suport dels diferents agents econòmics i socials que formen part del Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica, per tal de donar suport al teixit productiu i comercial de la ciutat, minimitzar l’impacte i posar mitjans al seu abast per tal que , una vegada finalitzada l’alarma sanitària i l‘estat d’alarma, es produeixi el més aviat possible el restabliment de la normalitat en l’activitat econòmica i comercial del municipi.

 

Aquest Ajut complementa el que també impulsa aquest Ajuntament anomenat “bo d’aixecada de persiana”, si bé ara la finalitat que es pretén és ajudar a les persones afectades , en les despeses d’adaptació a la represa de la seva activitat

Import de la subvenció i procediment de concessió

L’import màxim de la subvenció serà de 1000 euros. Aquesta quantitat es veurà reduïda en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció es determinarà a través del sumatori de les despeses degudament presentades en el moment de la sol·licitud (exclòs l’IVA).

Obtindran subvenció totes les persones que compleixin els requisits establerts fins que hi hagi disponibilitat pressupostària, per ordre de presentació de la seva sol·licitud.

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu.

Què i com es subvenciona

Les despeses que es poden imputar a la subvenció són aquelles vinculades directament a l’activitat duta a terme per part de les persones incloses en aquesta línia de subvenció i que desenvolupaven amb anterioritat al Real Decreto 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), de declaració de l’estat d’alarma:

 

a. Lloguers

b. Taxa de vetlladors

c. Quotes del RETA

d. Costos laborals

e. Estudis de reorganització dels espais de l’establiment

f. Mesures sanitàries o sistemes de protecció per reactivar l’activitat habitual, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19.

g. Projecte de digitalització

h. Qualsevol altre inversió relacionada amb l’adaptació de la seva activitat empresarial, sempre que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19.

Qui ho pot demanar: requisits per accedir-hi
 1. Empreses, professionals i autònoms que realitzin una activitat econòmica amb seu social, fiscal o centre de treball al municipi del Prat de Llobregat abans del 14 de març de 2020, afectat pel tancament derivat del Reial Decret 463/2020, o titulars d’activitats essencials no obligades al tancament que tinguin reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada de la COVID-19, promoguda pel Govern de l’Estat segons RDL 8/2020, de 17 de març.
 2. Tenir un màxim de 10 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma, excepte en els sectors de comerç, serveis , restauració i hostaleria que podran tenir un màxim de 50 treballadors .
 3. Queden inclosos els que realitzin la seva activitat en un equipament públic en règim d’autorització o concessió.
 4. En el cas de tenir treballadors a càrrec, no poden haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.
 5. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

 

No seran objecte de subvenció aquelles empreses que hagin cessat la seva activitat de forma definitiva.

Queden exclosos els establiments comercials, professionals o de serveis que formin part d’una cadena la facturació de la qual sigui superior al 1.000.000 d’euros.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica titular de l’activitat.

Documentació que cal presentar
 • Instància degudament complimentada i signada.
 • Per a empresaris o professionals: DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 • Per a persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal i escriptura de constitució (si l’última sol·licitud de subvenció s’ha efectuat en els últims darrers 5 anys i aquest document no ha canviat, no cal la seva presentació).
 • Instància de transferència bancària, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària.
 • Declaració censal (036 ó 037 ó DUE) relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa a l’establiment.
 • Si escau : Resolució positiva d’atorgament de prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d’emergència sanitària derivada del COVID 19.
 • En el cas de tenir treballadors a càrrec: Document RNT (Relació Nominal de Treballadors) de la Seguretat Social corresponents als mesos de febrer de 2020 i al mes en curs de presentació de la sol·licitud.
 • Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària (AEAT) amb la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

Així mateix, tenint en compte que la justificació de la despesa s'aportarà en el mateix moment de la sol·licitud, serà necessari acompanyar a aquesta l'acreditació de la despesa a subvencionar i el seu corresponent pagament a nom del sol·licitant.

 

La sol·licitud també haurà d'acompanyar:

 

 • Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables sempre que s’hagin realitzat i pagat a partir del mes de la declaració de l'Estat d'Alarma (març de 2020) i fins el moment de la presentació de la sol·licitud, i que tinguin relació directa amb la gestió de l'activitat desenvolupada, afectada per les mesures de la declaració de la situació excepcional (Factures i comprovants de pagament).
 • En el cas de justificar costos laborals caldrà aportar les nòmines, RLC i RNT, i acreditació del pagament d’aquestes despeses del període comprés entre el mes de la declaració de l'Estat d'Alarma (març de 2020) i fins el moment de la presentació de la sol·licitud

 

Termini de presentació:

Les sol·licituds es poden presentar en el termini compres des de la publicació de l’acord fins ( previsiblement el dia 18 de juny) , com a màxim, un mes desprès de la finalització de l’estat d’alarma , el 21 de juliol de 2020.

 

Com presentar les sol·licituds:

Les sol·licitud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament: seu.elprat.cat

 

Podeu demanar més informació i ajuda per acompanyar-vos en el procés de tramitació a traves de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa als correus : elpratempren@elprat.cat, cpeempreses@elprat.cat o comerc@elprat.cat. O bé als telèfons 934786878 / 618213825 o bé demanar Cita prèvia.

 

Documents relacionats:

Anunci de la subvenció (pdf - 252465 bytes)

Document de sol·licitud (pdf - 744631 bytes)