LÍNIA DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LES MICRO I PETITES EMPRESES INDUSTRIALS de la Generalitat

 

Destinada a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat.

 Aquesta és una línia amb concurrència competitiva. Quan abans es presenti, millor.

 

De quant estem parlant?

Subvenció de 1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020.

 

A qui s'adreça? 

A micro i petites empreses industrials i també a autònoms* amb assalariats, dels següents sectors d’activitat:

10 Indústries de productes alimentaris
11 Fabricació de begudes
12 Indústries del tabac
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

(no sabeu el vostre CCAE? El podeu buscar aquí)

*Els autònoms sempre i quan siguin dels sectors d’activitat indicats anteriorment i disposin de treballadors assalariats amb contracte indefinit a mantenir fins el 31 de desembre. NO poden demanar l’ajut els autònoms sense treballadors assalariats amb contracte indefinit.

 

Quines condicions cal complir?

  • Tenir menys de 49 treballadors
  • Acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019
  • Comprometre’s al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

 

Que passa si no puc complir el compromís de manteniment de l’ocupació?

  • Es considera complert l’objecte de la subvenció si es manté com a mínim el 80% dels llocs de treball, aplicant-se la reducció proporcional de l’ajut. Per sota d’aquet percentatge l’ajut es revocarà.

 

Es pot demanar més d’un ajut per empresa?

No, només es pot demanar un únic ajut d’aquest tipus per empresa, però és compatible amb altres línies d’ajuts.

 

Fins quan es pot demanar l’ajut?

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Publicada en el DOGC 8152 del 11.06.2020, per tant, s'acaba el termini el 2.07.2020. 

 

Com es tramita l'ajut?

A través de Canal Empresa, fent el tràmit de Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19.

 

Quin és el termini per resoldre?

6 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Quan es pagaran?

En el moment de la concessió i resolució d’atorgament.

 

Quins són els criteris per concedir les subvencions?

Són cinc: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació 2019, l’ocupació 2019, i l’afectació sectorial.

 

Quan s’haurà de justificar?

S’indicarà a la resolució d’atorgament, però en qualsevol cas, serà abans del 31 de març de 2021. El beneficiari haurà de presentar un compte justificatiu que inclogui una còpia dels contractes de caràcter indefinit junt amb els documents Rebut de Liquidació de Cotitzacions RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors (antic TC2) d’aquest període, o qualsevol altra documentació que acrediti el manteniment dels llocs de treball indefinits durant el període esmentat. Aquesta documentació es podrà substituir per un informe d’auditoria que acrediti el manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit durant el període 1 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020.

 

Més informació:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?category=

Detalls criteris i tramitació: https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-micro-petites-empreses-industrials/