Vies d’accés als serveis socials del Prat

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Porta d'accés als Serveis Socials Municipals. Presta informació i orientació social a...

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el...

Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més...

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

El Punt de Trobada

Servei tècnic que garanteix trobades lliures de conflictivitat familiar.

Llar amb suport

Per a persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental.

Pis d’Evolució Personal

Allotjament temporal i compartit per a persones en situació d’exclusió social i residencial.

Residència i Centre de dia el Tamariu

Residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei d'atenció precoç

Servei especialitzat per incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i en les seves cause

Taula Local per a l’Habitatge

La Taula és un espai per analitzar i solucionar les problemàtiques d’accés a un habitatge digne.

Circuit contra la violència masclista

Descobriu què és i com s’hi pot plantar cara.

Pla local per a la prevenció de l’absentisme escolar

Circuit d’intervenció per frenar l’absència injustificada a les aules.

Taula de Salut Mental Comunitària

Espai de treball per a prevenir i promoure la salut mental.

Xarxa d'Orientació del Prat

Conjunt d’accions coordinades per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.

Xarxa Local d'infància

La xarxa és un espai de treball conjunt entre professionals de diferents serveis

El Sistema Català de Serveis Socials té la missió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida. En aquest sentit, treballa per cobrir les necessitats personals bàsiques i socials, garantir l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuir al benestar de les persones i dels grups en la comunitat (Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013).

  La Llei 12/2007 de serveis socials, en l'article 31, atribueix als municipis les competències següents, entre d'altres:

  • Crear i gestionar els serveis socials necessaris.
  • Establir els centres i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
  • Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.

  Els Serveis Socials Bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. S'adrecen a tota la població empadronada al municipi, especialment a aquelles persones, famílies i grups que es troben en situació d'especial necessitat.  Els SSB es concreten en l’atenció domiciliària,  l’allotjament d’urgència, el menjador social, la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, i els serveis bàsics d'atenció social (SBAS).  

  L’atenció social bàsica (SBAS) es concreta en accions d’informació, diagnòstic, orientació, acompanyament, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari.

  El Ple Municipal d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de març de 2018 va aprovar la Carta de serveis del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS).

  La Carta recull el que és la informació general del Servei Bàsic d'Atenció Social, els drets i deures de les persones usuàries,  les formes de participació i de formular suggeriments, la normativa reguladora i els compromisos de qualitat i millora, entre d'altres.

  Carta de serveis del Prat

  Carta de serveis del Prat (pdf - 150583 bytes)

  Altres serveis

  Cartera municipal de serveis socials

  Conjunt de serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalita...

  Residència municipal d'avis Penedès

  Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.