Què és el servei?

És un servei d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

Té com a finalitat afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions, així com proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

Què ofereix?

  • Acolliment i convivència.
  • Manutenció.
  • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
  • Higiene personal.
  • Readaptació funcional i social.
  • Recuperació dels hàbits d'autonomia.
  • Suport personal, social i familiar.
  • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb valoració de grau de dependència I, II o III.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. Per aquesta via, es pot accedir a qualsevol centre de dia de Catalunya amb places col·laboradores.

A més, a la ciutat hi ha, com a serveis privats, el Centre de dia Alois (tel. 93 370 45 29)  i el Centre de dia Primer de Maig (tel. 93 379 14 00). L'accés a aquests centres és directe a través del mateix centre.

Cost del servei

El cost s'estableix segons els preus públics que regula la Generalitat de Catalunya a partir del nivell de renda individual. Als centres privats, els preus els estableix l'establiment mateix.

 

1

Centre de dia Onze de Setembre

Av. Onze de Setembre, 81-83
Tel. 93 478 48 42

2

Centre de dia Delta

C. del Riu Llobregat, 94
Telèfon: 934787283

Més serveis socials especialitzats

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.

El Punt de Trobada

Servei tècnic que garanteix trobades lliures de conflictivitat familiar.

Llar amb suport

Per a persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental.

Pis d’Evolució Personal

Allotjament temporal i compartit per a persones en situació d’exclusió social i residencial.

Residència i Centre de dia el Tamariu

Residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei d'atenció precoç

Servei especialitzat per incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i en les seves cause

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.