Punt de Trobada

Què és el servei?

És un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor.
Amb caràcter general, el temps màxim d'utilització és de 12 mesos, prorrogables a 18. Els seus objectius són:

  • Facilitar la trobada dels infants amb el progenitor no custodi o amb altres familiars en un espai adient.
  • Afavorir que les visites o el moment del lliurament i la recollida dels infants es desenvolupi en un entorn de protecció.
  • Preservar la vinculació dels infants amb els seus progenitors o altres familiars.
  • Tractar d'evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites o, en cas que es doni, pal·liar-ne les conseqüències.

Què ofereix?

Un espai i personal qüalificat per al a realizació de dos tipus de visites:

  • Servei d'estades: les visites entre els infants i els seus familiars es desenvolupen a les instal·lacions del Servei tècnic Punt de Trobada (STPT), amb supervisió professional i sense possibilitat de sortir amb els menors fora del servei. La seva durada màxima és de dues hores setmanals.
  • Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida dels infants a les dependències del STPT, amb supervisió professional, i sense permanència al servei. L'accés al servei el determina el Jutjat o l'Administració, que sol·liciten a la Secretaria de Família l'assignació del STPT més pròxim al domicili dels infants.

A qui s’adreça?

A infants en situació de risc de conflictivitat familiar.

Com s’hi pot accedir?

  • A través dels jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures cautelars o definitives, que estableixi l'exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i les filles a desenvolupar en els serveis tècnics de punt de trobada.
  • Per mitjà dels òrgans competents en matèria de protecció a la infància i adolescència, mitjançant resolució administrativa d'acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en centres residencials, un cop considerada la proposta efectuada per l'EAIA, que haurà d'incloure tipus de servei i temporalitat.
  • Des dels centres d'intervenció especialitzada de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral a les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar l'exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles als i a les menors sota la tutela de dones en situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i amb la prèvia avaluació de l'equip tècnic.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

Promogut i coordinat des de l’àrea d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

1

Punt de trobada

Plaça d'Antoni Martín Sánchez