Consell municipal de serveis socials

Què és?

Es un òrgan de consulta i assessorament en matèria de serveis socials  que busca donar resposta a les necessitats reals del municipi i incidir en les politiques públiques de serveis socials.

La missió del Consell Municipal dels Serveis Socials és recollir les propostes de la ciutadania pel que fa a la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis socials al municipi.

S'organitza  en sessions plenàries, que se celebren tres vegades l’any, i en comissions de treball.

Quan es va constituir?

L'abril del 2013.

Qui en forma part?

 • Presidència (alcalde/essa o regidor/a delegada).
 • Vocals
  • 1 representant de cada partit polític amb representació municipal.
  • 1 representant del departament  de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
  • 1 representant de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
  • 1 representants de cadascuna de les entitats empresarials de la  ciutat.
  • 1 representant de CCOO.
  • 1 representant d’UGT.
  • 1 representant, membre d'entitat, dels consells sectorials: Nova ciutadania, Dones, Gent gran, Persones amb discapacitat i Educació.
  • 1 representat de l’àmbit de les associacions de veïns.
  • 1 representant de cadascuna de les entitats dels àmbits de serveis socials que formi part de la Taula d’Entitats per la Inclusió Social.
  • 1 tècnic/a municipal dels àmbits següents: Ocupació, Habitatge, Salut, Serveis socials i Seguretat ciutadana.
  • 1 representant de cada consell: Nova ciutadania, Dones, Gent gran, Persones amb discapacitat i Educació.
 • Secretaria del Consell.

Calendari de reunions

3 reunions l’any.

Contacte

Secretaria del Consell Municipal de Serveis Socials

ssocials@elprat.cat

Entitats relacionades

Centre de Promoció Social Francesc Palau

C. de Cadaqués 0002-0016, H 02 01
Tel: 933793631 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Tel: 936322746 | Web | Mail

Associació Saó-Prat

Av. del Canal 0110-0112
Tel: 934792378 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Creu Roja del Prat de Llobregat

C. del Doctor Soler i Torrens 0007
Tel: 933708661; | Web | Mail | Facebook