El Sistema Català de Serveis Socials té la missió d’assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida. En aquest sentit, treballa per cobrir les necessitats personals bàsiques i socials, garantir l’accés universal i els estàndards de qualitat òptims, i contribuir al benestar de les persones i dels grups en la comunitat (Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013).

  La Llei 12/2007 de serveis socials, en l'article 31, atribueix als municipis les competències següents, entre d'altres:

  • Crear i gestionar els serveis socials necessaris.
  • Establir els centres i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
  • Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.

  Els Serveis Socials Bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. S'adrecen a tota la població empadronada al municipi, especialment a aquelles persones, famílies i grups que es troben en situació d'especial necessitat.  Els SSB es concreten en l’atenció domiciliària,  l’allotjament d’urgència, el menjador social, la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, i els serveis bàsics d'atenció social (SBAS).  

  L’atenció social bàsica (SBAS) es concreta en accions d’informació, diagnòstic, orientació, acompanyament, suport, intervenció i assessorament individual i comunitari.

  El Ple Municipal d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 7 de març de 2018 va aprovar la Carta de serveis del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS).

  La Carta recull el que és la informació general del Servei Bàsic d'Atenció Social, els drets i deures de les persones usuàries,  les formes de participació i de formular suggeriments, la normativa reguladora i els compromisos de qualitat i millora, entre d'altres.

  Carta de serveis del Prat

  Carta de serveis del Prat (pdf - 150583 bytes)

  Vies d’accés als serveis socials del Prat

  Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

  Porta d'accés als Serveis Socials Municipals. Presta informació i orientació social a...

  Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

  Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el...

  Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

  Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més...

  Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

  Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.

  Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

  Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.

  Servei integral per a les conductes addictives (SPAI)

  Atenció integral a persones amb conductes addictives i/o en situació de vulnerabilitat.

  •  

  Altres serveis