Pla local per a la prevenció de l’absentisme escolar

Què és l’absentisme?

L’absentisme escolar és la manca d’assistència, total o sovintejada, d’alumnat en edat d’escolarització obligatòria matriculat en un centre educatiu. Un alumne/a és absentista quan falta a l’escola sense causa justificada. Entenem per causa justificada la provocada per raons de salut, de l’infant o d’un familiar directe, o per altres motius greus que l’impedeixen assistir a l’escola.

L’absentisme acostuma a ser un símptoma de disfuncions de caràcter familiar, social, econòmic i cultural i de conflictes no sempre manifestos, que poden comportar uns efectes negatius per a un correcte procés de socialització dels infants i joves.

Segons el protocol d'aplicació de les sancions previstes a la nova Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana (OMCCC) per als casos d'absentisme escolar l'article 78.5 sanciona com a infracció de caràcter greu, que comporta una sanció de 751 a 1.500 €, el fet de "No procurar, el pare, mare, tutor o guardador legal, l’assistència del menor al centre escolar durant el període d'escolarització obligatòria".

El circuit d’intervenció

El circuit d’intervenció que preveu el Pla per prevenir l’absentisme s’inicia a cada aula. El tutor o tutora recull els justificants que li lliura l'alumnat i anota les faltes d’assistència a la seva llista diària. Té cura que la família conegui les faltes d’assistència de l'infant o jove. Per fer-ho, es posa en contacte amb la família per telèfon, carta o a través d’una entrevista.

Paral·lament, el director o directora del centre designa un o una professional del centre com a referent d'absentisme, que és responsable de l’articulació i coordinació de les diferents intervencions en el tractament d’aquests casos. Entre altres tasques, rep de cada tutor o tutora els casos d’absentisme i els fa arribar a la Comissió de Centre. També s'encarrega de difondre els acords presos a la Comissió i de gestionar els acords entre la família i el professional referent del seguiment del cas.

Quan es detecten  situacions de germans absentistes en etapes d’ensenyament obligatori escolaritzats en diferents centres educatius, cal que les comissions socials de centre implicades comparteixin estratègies de manera coherent i coordinada. Aquesta coordinació entre comissions socials es realitza a través de la treballadora social de l'EAP.

Les comissions

  • La Comissió de Centre. Té una visió global de tot el centre educatiu i pot prioritzar els casos i fer una diagnosi global. Alhora, estudia la situació de cada cas i proposa la intervenció de diferents professionals, segons la problemàtica detectada.
  • La Comissió Tècnica i de Seguiment del Pla. Els casos no resolts per la Comissió de Centre ni tampoc a través de les accions previstes pel Pla d’actuació (cartes de la Comissió Local, intervencions de la Policia Local), es passaran a aquesta comissió, que s’encarregarà de supervisar i revisar els expedients dels alumnes absentistes, per elevar-los a la Comissió Local.
  • La Comissió Local del Pla. Aquesta comissió té la visió global de l’absentisme a la ciutat i decideix sobre els expedients que li arriben de la Comissió Tècnica i de Seguiment.

Pla Local per a la Prevenció de l’Absentisme Escolar

Pla Local per a la Prevenció de l’Absentisme Escolar (pdf - 4058738 bytes)