Taula Local per a l’Habitatge

L’Ajuntament és conscient dels problemes dels ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi en relació amb l’habitatge, per la qual cosa vol obrir un espai de col·laboració amb els diferents actors socials que treballen, des de fa temps, per aconseguir un accés universal a un habitatge digne a preus assequibles i a favor de l’establiment de mesures adreçades al manteniment de la residència habitual, a través de millorar la coordinació i els mecanismes de participació per tal de sumar esforços en aquest àmbit.

D’acord amb els principis exposats, recollits a l’acord de Ple de 2 de març, s’ha creat la Taula Local per a l’Habitatge per establir un espai de treball i  col·laboració entre el govern municipal, els grups polítics, els serveis tècnics i les entitats locals vinculades a aquest àmbit, incloses les associacions de veïns i veïnes, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Cooperativa Obrera de Viviendes, els sindicats i les entitats del tercer sector social.

Aquest espai ha de servir per posar en comú les necessitats i problemàtiques detectades per cadascun dels actors socials del municipi, millorar-ne la diagnosi, debatre i elaborar les línies estratègiques i de treball i generar propostes per tal de trobar solucions integrals efectives amb relació al dret a l’accés a un habitatge digne.
Prat Espais, empresa municipal d’habitatge, exercirà les tasques de secretaria tècnica segons acord de la mateixa Taula en la primera reunió. La periodicitat mínima de les reunions serà trimestral.

Fitxes relacionades

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Habitatge social

Les polítiques socials d’habitatge són una eina imprescindible per garantir un dret...

Habitatges d’inclusió

La inclusió social també passa per poder viure de manera autònoma a casa.