Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Servei Ocupacional Insercio

Què és el servei?

És un servei ocupacional diürn, de caire transitori i formatiu, que atén persones amb discapacitat intel·lectual i un perfil productiu, però que encara no estan en condicions d’integrar-se a la dinàmica laboral per diferents motius.

El Servei està adreçat específicament a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que la persona usuària del servei aconsegueixi integrar-se satisfactòriament a l’activitat laboral.

Què ofereix?

  • Ajustament personal i social: desenvolupament d'un conjunt d'activitats destinades a millorar la relació de la persona amb discapacitat amb el seu entorn social.
  • Ajustament prelaboral: tasques destinades a l'adquisició d'hàbits i coneixements professionals que puguin facilitar la futura integració de la persona dins un entorn laboral.

A qui s’adreça?

A persones amb discapacitat intel·lectual amb un perfil productiu que necessitin un cop de mà per poder integrar-se amb garanties d’èxit al món del treball.

Com s’hi pot accedir?

Actualment, el SOI té capacitat per a 14 places. Per sol·licitar-ne una cal disposar de:

  • Certificat de Discapacitat emès per l'ICASS.
  • Certificat d'Orientació Laboral emès per l'Equip de Valoració i Orientació d'Adults (EVO) de la Generalitat de Catalunya, on ha de constar com a orientació el Servei de Centre Ocupacional.
  • Avaluació prèvia de l'adequació del servei a les necessitats i característiques de la persona, efectuada i aprovada per l'equip tècnic del Patronat de La Fundació Rubricatus.
  • Vistiplau dels Serveis de Gestió Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Temes relacionats

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.