Escoles Bressol Municipals

Escoles Bressol Municipals 

L'Ajuntament del Prat disposa d’un total de 4 escoles bressol municipals, amb una capacitat per a 491 infants  i disposem de serveis familiars integrats amb atenció a unes 70 famílies. Aquestes escoles imparteixen el primer cicle d'Educació Infantil, de caràcter no obligatori, per a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. 

PREINSCRIPCIÓ 2024-2025

 

 

Trets d'identitat

Per tal d’establir unes bases pedagògiques comunes en aquesta etapa educativa s’ha elaborat, amb els diferents equips educatius de les escoles bressol un Projecte Educatiu Marc, que estableix unes línies compartides per les diferents escoles i Serveis per a la petita Infància de titularitat municipal.

En l’elaboració del Projecte Educatiu Marc situem a l’infant en el centre del seu propi aprenentatge; un infant capaç, competent, protagonista actiu, amb curiositat i desitjos d’aprendre; considerem que amb un entorn segur i un vincle estable, aprèn del seu entorn, de la seva família i de l’acompanyament que se’n fa dels seus aprenentatges.

L’escola bressol l’entenem com un entorn educatiu on la família té un paper molt rellevant, no tant sols formant part de la vida de l’escola sinó també de l’aprenentatge. És per aquest motiu que volem aprofundir en generar unes condicions que prioritzin un clima de confiança mutu que ens  permetin una construcció comú dels processos d’aprenentatge.

L’actitud de les educadores és d’observació i d’acompanyament al desenvolupament dels infants, facilitant les bastides necessàries per a què l’Infant esdevingui un ésser autònom i competent.

Les  escoles  disposen d’uns espais, tant interiors com exteriors, segurs, càlids  i acollidors per a què hi esdevinguin situacions d’aprenentatge riques en estímuls i que ajudin a desenvolupar als infants les seves  capacitats afectives, cognitives i de relació. Vetllem també  per l’ús de materials naturals, inespecífics, quotidians i segurs que permetin accions d’exploració, investigació i creació .

A les escoles bressol i als  serveis per a famílies de 0 a 3 anys,  els infants i  les seves famílies participen d’experiències educatives que  promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

Des d’aquest marc comú cada escola bressol elabora el seu projecte educatiu, que engloba els serveis familiars que s’hi inclouen i  l’adequa a  les característiques del context on es situa el centre.

Podeu consultar el document resum del Projecte Educatiu Marc aquí.

L’escola en cap cas substitueix les funcions educatives pròpies de la família, sinó que comparteix i col·labora en el procés d’una manera responsable i respectuosa, cercant la complicitat de pares i mares envers les responsabilitats educatives dels seus fills i filles.

La relació amb les famílies ha de formar part de la quotidianitat, en el marc d’un intercanvi de criteris, opinions i experiències en la criança dels infants, basant-se en la confiança i el respecte.

L'escola facilita la cooperació amb les famílies a partir d’activitats específiques, facilitant la participació i col·laboració en les activitats per als infants, generant espais i dinàmiques de relacions entre famílies.

 • Període de matriculació: és el moment de formalitzar la inscripció de l’infant al centre. Es dóna a les famílies tota la informació i la documentació necessàries.
 • Entrevista inicial: es fa a totes les famílies que s’incorporen per primer cop a l’escola bressol.
 • Trobada de grup, prèvia a l'inici del curs: es fa el dia abans de començar el curs amb les famílies i els infants perquè coneguin l'espai i els companys i companyes.
 • Contacte diari: les famílies entren a l’aula a portar l’infant i a recollir-lo, i poden aprofitar aquests moments per comunicar-se amb l’educadora del seu fill o filla.
 • Full o llibreta de seguiment diari: diàriament, l’educador o educadora de cada grup omple un full d’informació en què comunica aspectes significatius de l'estada de l’infant a l’escola (menjar, son, activitats...).
 • Reunió amb les famílies: el mes d’octubre es fa una reunió col·lectiva en què s’explica com està anant l’adaptació i es presenta la programació general anual del centre.
 • Entrevistes de seguiment: durant el segon trimestre es porta a terme una entrevista amb cada família per explicar l’evolució del seu fill o filla i el seu procés de desenvolupament. A més, al llarg de tot el curs, es fan totes les entrevistes que es considerin necessàries, tant a demanda de l'escola com de les famílies.
 • Informe escrit: en acabar el curs es dóna un informe global individualitzat on es reflecteix el procés de l'infant.
 • Xerrades/festes: periòdicament, el centre organitza activitats (xerrades, festes populars, etc.) en què es demana la participació de les famílies en l'elaboració i preparació de festes o material per a l'escola, entre d’altres, que permeten tant donar suport a la tasca educativa de la família com poder compartir moments lúdics tots plegats.
 • Carta de compromís educatiu: la finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació i el compromís entre el centre i les famílies dels infants. Se signa en formalitzar la matrícula.

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres. Pel que fa a les llars d'infants i escoles bressol sostingudes amb fons públics, la constitució d'aquest òrgan està regulada pel Decret 282/2006, de la Generalitat de Catalunya, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d'educació infantil i els requisits dels centres.

El Consell Escolar de les escoles bressol i llars d'infants públiques té com a finalitat que els diversos sectors implicats en l'ensenyament, l'educació i la formació de les nenes i els nens més petits, usuaris i usuàries d'aquests centres, puguin disposar d'un punt de trobada comú. Aquest òrgan ha de vetllar perquè s'afavoreixi la relació, la col·laboració i la mútua comprensió entre els diferents sectors implicats: mares i pares, educadors i educadores, personal d'administració i serveis i responsables municipals.

Les escoles bressol estan adherides a la xarxa “Al Prat, escoles sostenibles” i posen en pràctica un projecte d’ambientalització del centre dirigit a tota la comunitat educativa. Aquest projecte es desenvolupa en els diferents contextos de la vida de l’escola: gestió de recursos, propostes educatives i participació de l’entorn. D’aquesta manera es duen a terme accions i activitats relacionades amb el consum responsable, la biodiversitat, el reciclatge de residus, l’eficiència energètica i el canvi climàtic.

Reduir, Reutilitzar i Reciclar

L’escola bressol té la intenció de ser el més sostenible possible en els diferents àmbits de l’escola, fomentant l’educació ambiental i basant-se en les tres R:

 • Reduir. Intentar utilitzar el mínim d’embalatge possible i mirar d’evitar, sobretot, els envasos d’un sol ús.
 • Reutilitzar. Convertir, per exemple, els pots de conserva de plàstic, els embalatges o els envasos en jocs i joguines per als infants.
 • Reciclar. Es disposa de tota la infraestructura necessària d’espai i materials per tal de poder fer la recollida selectiva de residus.

L'hort a l'escola bressol

El projecte de l’hort i les plantes aromàtiques parteix de la necessitat de gaudir d’un espai ric i estimulador, amb propostes didàctiques naturals que fomentin la descoberta i l'experimentació dels infants, aportant-los nous coneixements i actituds de respecte envers la natura.

Aquest espai verd permet que els infants observin l’evolució de la vegetació, des de la plantació d’una llavor i el creixement fins a la collita dels fruits. Amb aquest projecte es posa especial èmfasi a l’educació ambiental i es fomenta l’hort com un entorn d’aprenentatge molt enriquidor. El manteniment de l'hort es fa conjuntament amb els infants, les famílies i l'equip de l'escola.

Música i Arts en família

Compartiu amb els més petits de la famíla experiències artístiques úniques!

Projecte Educatiu per a la Infància del Prat

Projecte Educatiu per a la Infància (pdf - 1070688 bytes)

Organització de les Escoles Bressol Municipals

Els aspectes de funcionament general dels centres, com el calendari i els horaris dels serveis, entre altres, els determina el departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

L’escola bressol té un horari continuat d’atenció als infants, de 8 a 17h, de dilluns a divendres, a excepció del mes de juliol, en que l’horari és de 8 a 16h, amb l’organització següent:

 • el servei d’acollida és de les 8 a 9h del matí
 • l’horari de l’escola bressol és de 9 a 17h
 • l’horari de  l’estona de menjar i descans és de 12 a 15h

*el servei d'acollida no és gratuït i s'oferirà sempre que hi hagi un mínim d'usuaris.

Sens prejudici dels horaris establerts d’entrada i sortida de l’escola bressol i respectant les estones de menjar i descans dels infants,  les famílies poden adaptar  aquest horari, d’acord amb la direcció, segons les seves necessitats i les dels infants.

En els moments de més afluència d’entrades i sortides d’infants i famílies  la porta estarà oberta per facilitar l’accés al centre. Aquests moments són: 

 • L’entrada al matí a partir de 9 h
 • La sortida dels infants que no dinen a l’escola  d’11:45 a 12h
 • L’entrada dels infants per la tarda i la sortida d’infants després de la migdiada de 15 a 15:15h
 • La sortida de la tarda de 16:30 a 17h

La utilització del servei de menjador és voluntària i implica l'acceptació de les condicions d'aquest servei. El contracte del servei d'alimentació és per cursos escolars. Al full de matricula, la família estableix si l'infant es quedarà a dinar el centre. Les altes i baixes d'aquest servei es registraran per escrit i els canvis es comunicaran l'última setmana del mes. El mes de setembre es cobrarà la part proporcional pel dies que els infants facin ús del servei. El mes de juliol es podrà contractar el servei per setmanes.

Es pot fer ús del servei de menjador puntualment, en funció de les necessitats de la família. Per fer-ho, només caldrà avisar a l'escola bressol el mateix dia, abans de les 10 hores del matí.

Totes les escoles bressol municipals disposen de cuina pròpia on s'elaboren diàriament els menús. Els diferents tipus de menús estan revisats i adaptats a les necessitats actuals de les famílies i supervisats pel Servei de Salut Escolar de la Regidoria de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Per raons higienicosanitàries i organitzatives, les famílies no podran portar aliments de casa en substitució dels aliments que proporciona l'escola. Només en el cas dels nadons fins als sis mesos d'edat, es pactarà amb la família el tipus d'alimentació del nadó i, si encara menja farinetes de pot, es permetrà que la família les porti a l'escola, sempre en envasos sense encetar.

A l’escola bressol es facilita la possibilitat de continuar l’alletament matern amb els infants, tant de manera presencial com mitjançant l’administració de la llet que la mare s’hagi extret prèviament. Així doncs, amb l’establiment d’acords es garanteix:

 • La possibilitat que la mare pugui alletar l’infant a la mateixa estança de l’escola.
 • Que l’alletament es pugui fer respectant els ritmes individuals , així com els del grup.
 • La possibilitat de guardar, al frigorífic o al congelador de l’escola, les unitats de llet materna aportades per la família en bossa isotèrmica en dosis d’una sola presa, etiquetades amb el nom i cognoms de l’infant i la data de consumició.

Dietes:

Si un infant presenta algun problema alimentari que comporti una modificació del menú establert, caldrà un informe mèdic indicant-ne els motius.

En el cas de dietes esporàdiques, es poden demanar quan es necessitin. Si cal perllongar-la més de 4 dies, caldrà portar un certificat mèdic on s'indiquin els motius.

Esmorzars:

Els infants que sol·licitin el servei d’acollida de 8 a 9h poden portar l’esmorzar de casa seva sempre que arribin abans de les 8:30h. Per raons de funcionament del centre, si vénen més tard de les 8:30h, han de venir havent esmorzat.

En el cas dels infants que encara mengen farinetes, cal que les famílies portin els ingredients necessaris per poder-les preparar al centre.

A mig matí es donarà un petit mos consistent en fruita, galetes, pa o bastonets, que mai no ha de substituir l’esmorzar de casa.                                                                                                                             

Berenars:

L'escola proporciona el berenar a tots els infants que hi assisteixen a les tardes.

El ritme diari d’àpats és el següent:

 • Esmorzar: de 8 a 8:30h (només servei d'acollida)
 • Dinar: a partir de les 12h
 • Berenar: a partir de les 15:30h

 

Per mantenir l’ordre en l’espai destinat a guardar els cotxets dels infants de 0 a 2 anys, recomanem l’ús d’aquells que son més lleugers i plegables (tipus paraigua).

En el cas dels infants més grans, de 2 a 3 anys, només en les casos en què sigui estrictament necessari serà permès guardar el cotxet a l’escola.

L’ús d’aquest espai és de caràcter voluntari i l’escola no es fa responsable dels objectes i cotxets que s’hi dipositin. El preu d’escolaritat no incorpora cap despesa per la custòdia d’objectes i cotxets en aquest espai i l’ús del mateix és responsabilitat de les famílies.

Per manca d'espai, us demanem que no hi deixeu bosses, plàstics de parar la pluja o altres estris que impedeixin que els cotxets es puguin plegar i penjar.

Per evitar equivocacions, tots els cotxets hauran d'anar marcats amb el nom i cognom de l'infant en un lloc visible.

És important que les persones que vinguin a portar i/o a recollir l'infant coneguin el mecanisme per plegar i obrir el cotxet.

Per qüestions d'higiene, els cotxets només podran entrar fins a la recepció de l'escola.

Per tal d’afavorir l’entrada i sortida d’infants i famílies a l’escola i per motius de seguretat no es podrà deixar cap cotxet a la recepció.

Atès que el dret a la imatge pròpia és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia, la direcció del centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin ells mateixos amb els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Per preservar la imatge dels infants, les famílies no podran utilitzar cap aparell d’enregistrament d’imatges dins del centre.

L’escola, dins de la seva programació pedagògica del curs, pot organitzar sortides pel barri i excursions. Les famílies han d’autoritzar per escrit la participació dels seus fills i filles en aquestes activitats. 

Servei d'acollida:

El servei d’acollida és de les 8 a 9h del matí. Aquest servei no és gratuït i s’oferirà sempre que hi hagi un mínim d’usuaris.

Servei de menjador:

Totes les escoles bressol municipals disposen de cuina pròpia, en la qual s'el·laboren diàriament els menús. L'escola facilita el menú establert perquè les famílies el coneguin i puguin planificar el sopar de manera complementària a casa.

Escola d'estiu:

L'horari de l'escola d'estiu aquest curs és de 9 a 16h. Aquest servei és opcional per a les famílies que  en vulguin fer ús. L'assistència es pot fragmentar per setmanes. El servei de menjador funciona amb normalitat. 

 

 

  Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra són freqüents en infants que assisteixen a l’escola bressol. En els primers anys de vida, el sistema immunitari no està plenament desenvolupat. Per això, els infants són més vulnerables a les infeccions i, per tant, emmalalteixen més sovint que quan són grans.

  De manera general s’informa que l’infant no ha d’anar a l’escola quan tingui manifestació activa de malaltia infecciosa per garantir el seu benestar i evitar el risc de contagi amb les persones que comparteixen estança.

  Escola Bressol Sol Solet

  Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

  Escola Bressol la Blaveta

  Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 140 infants.

  Escola bressol el Cabusset

  Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

  Escola Bressol La Granota

  Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

  Escola Bressol de la Generalitat

  Llar d'infants Dumbo

  Centre d’educació infantil de primer cicle, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i amb...

  Prat Famílies 0-3


  Carregant activitats...

  Carregant activitat...