Participació de les famílies

L’escola en cap cas substitueix les funcions educatives pròpies de la família, sinó que comparteix i col·labora en el procés d’una manera responsable i respectuosa, cercant la complicitat de pares i mares envers les responsabilitats educatives dels seus fills i filles.

La relació amb les famílies ha de formar part de la quotidianitat, en el marc d’un intercanvi de criteris, opinions i experiències en la criança dels infants, basant-se en la confiança i el respecte.

L'escola facilita la cooperació amb les famílies a partir d’activitats específiques, facilitant la participació i col·laboració en les activitats per als infants, generant espais i dinàmiques de relacions entre famílies.

  • Període de matriculació: és el moment de formalitzar la inscripció de l’infant al centre. Es dóna a les famílies tota la informació i la documentació necessàries.
  • Entrevista inicial: es fa a totes les famílies que s’incorporen per primer cop a l’escola bressol.
  • Trobada de grup, prèvia a l'inici del curs: es fa el dia abans de començar el curs amb les famílies i els infants perquè coneguin l'espai i els companys i companyes.
  • Contacte diari: les famílies entren a l’aula a portar l’infant i a recollir-lo, i poden aprofitar aquests moments per comunicar-se amb l’educadora del seu fill o filla.
  • Full o llibreta de seguiment diari: diàriament, l’educador o educadora de cada grup omple un full d’informació en què comunica aspectes significatius de l'estada de l’infant a l’escola (menjar, son, activitats...).
  • Reunió amb les famílies: el mes d’octubre es fa una reunió col·lectiva en què s’explica com està anant l’adaptació i es presenta la programació general anual del centre.
  • Entrevistes de seguiment: durant el segon trimestre es porta a terme una entrevista amb cada família per explicar l’evolució del seu fill o filla i el seu procés de desenvolupament. A més, al llarg de tot el curs, es fan totes les entrevistes que es considerin necessàries, tant a demanda de l'escola com de les famílies.
  • Informe escrit: en acabar el curs es dóna un informe global individualitzat on es reflecteix el procés de l'infant.
  • Xerrades/festes: periòdicament, el centre organitza activitats (xerrades, festes populars, etc.) en què es demana la participació de les famílies en l'elaboració i preparació de festes o material per a l'escola, entre d’altres, que permeten tant donar suport a la tasca educativa de la família com poder compartir moments lúdics tots plegats.
  • Carta de compromís educatiu: la finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació i el compromís entre el centre i les famílies dels infants. Se signa en formalitzar la matrícula.

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres. Pel que fa a les llars d'infants i escoles bressol sostingudes amb fons públics, la constitució d'aquest òrgan està regulada pel Decret 282/2006, de la Generalitat de Catalunya, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d'educació infantil i els requisits dels centres.

El Consell Escolar de les escoles bressol i llars d'infants públiques té com a finalitat que els diversos sectors implicats en l'ensenyament, l'educació i la formació de les nenes i els nens més petits, usuaris i usuàries d'aquests centres, puguin disposar d'un punt de trobada comú. Aquest òrgan ha de vetllar perquè s'afavoreixi la relació, la col·laboració i la mútua comprensió entre els diferents sectors implicats: mares i pares, educadors i educadores, personal d'administració i serveis i responsables municipals.

Bressols participatives

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 140 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.