Aula Integral de Suport (AIS)

Què és el servei?

L’aula integral de suport (AIS) és un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i intensiva.

L’AIS del Prat de Llobregat està adscrit a l'Institut Escola Pepa Colomer, del mateix municipi. És un recurs que compta amb un màxim de 8 places, distribuïdes en dos grups, destinat a l'alumnat de secundària entre els 12 i 16 anys escolaritzats a centres del Baix Llobregat, que assisteixen a l'AIS dos dies a la setmana i tres a l'Institut d'origen.

L’equip de l’AIS Prat està format per professionals d'educació i de la salut mental. El nostre objectiu és treballar conjuntament amb els diferents agents que intervenen amb els alumnes per tal que puguin adquirir eines per gestionar les diferents situacions de vulnerabilitat en què aquests es poden trobar.

A qui s’adreça?

S'adreça a a alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal per poder assolir l'equilibri i el benestar personal suficient pel retorn als contextos escolars ordinaris.

La incorporació a l'AIS està condicionada a l'elaboració d'un dictamen i/o informe de reconeixement de necessitats educatives especials elaborat per  l'EAP, d'un l'informe clínic del CSMIJ de referència i d'un pla individual que doni resposta a les necessitats educatives, terapèutiques i socials de l'alumne,

El pla de suport  individualitzat de l’alumne inclou les actuacions educatives, les terapèutiques i els indicadors d’avaluació, que són revisats de manera sistemàtica pels professionals de l’equip de l’aula integral de suport, amb la participació de l’alumne i la seva família.

Com s’hi pot accedir?

Les AIS s’organitzen per grups d’entre 4 i 6 alumnes. El màxim d’alumnes atesos serà de 16.

L'organització d'aquests grups pot contemplar diferents modalitats d'atenció d'acord amb les característiques educatives i clíniques dels alumnes.

Les AIS es constitueixen com a espais autònoms i independents que depenen administrativament de centres d'educació especial o de centres ordinaris.

Famílies

Els pares o tutors legals de l'alumne i el mateix alumne donen conformitat per la incorporació  al recurs.

El suport i orientació a cada família s’estableix a partir de contactes periòdics i regulars amb els professionals de l’equip per tal de compartir visió, criteris d’actuació i planificar conjuntament els itineraris personals i formatius.

Criteris de finalització del recurs

L’AIS és un recurs temporal. L’estada d’un alumne en una Aula integral de suport  ha de ser de la menor durada possible i ha de ser regularment revisada, en alguns casos trimestralment.

La finalització del suport de l’AIS ha de ser gradual, de tal forma que es pugui garantir un acompanyament de l’alumne en el procés d’adaptació i de retorn al centre educatiu i una col·laboració estreta amb els docents que el tindran al seu càrrec.

El procés de transició d’un centre a l’altre ha de ser dissenyat en col·laboració entre els dos centres, la família, l’EAP i el CSMIJ (Centre de Salut Mental infantil i Juvenil)

El període previst d’estada en una Aula integral de suport és de dos cursos.