Consell d'Educació Municipal

Fotografía del Consell

El CEM ( Consell d'Educació Municipal), és l’òrgan de participació, consulta i assessorament ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativa de la nostra ciutat.  

Els objectius del Consell d'Educació Municipal són fonamentar la participació, la informació i la consulta dels sectors afectats en la programació del ensenyament no universitari dins l’àmbit  del municipi, canalitzant les propostes i demandes a l’administració educativa que correspongui.

És un òrgan de participació, consulta i assessorament ciutadana en l’àmbit de l’educació que representa la comunitat educativa de la nostra ciutat.  És també responsable de canalitzar la informació i les aportacions entre la població i l’administració educativa que correspongui.

El Consell el formen:

El/la  President/a: la persona que ocupi la Regidoria d’Educació, per delegació de l’alcalde president.

Els Vocals:

 • 1 regidor/a per cada grup polític municipal, amb el sistema de vot ponderat en funció de la seva representació i sobre un total de 8 vots del plenari del Consell. Seran nomenats pel Ple municipal a proposta de cada grup polític.
 • 8 representants del professorat elegits d’entre ells, que deuran ser representatius dels diferents nivells d’ensenyament.
 • 8 representants de les famílies d’alumnes escollits d’entre les juntes de les associacions de mares i pares i dels representants del sector famílies en els Consells escolars de centre, tant de primària com de secundària.
 • 8 representants d’alumnes, 6  elegits pels membres del sector que formen part dels Consells escolars dels centres de la població, d’entre ells mateixos, i 2 de les associacions d’estudiants  d’ensenyament mitjà del municipi.
 • 4 representants del sector de personal d’administració i serveis, escollits democràticament entre ells.
 • 8 representants de les direccions  dels Centres d’ensenyament públic i els titulars dels centres d’ensenyament privats concertats, representatius dels diferents nivells d’ensenyament de la localitat, 7 per part dels primers i 1 per part dels segons, elegits entre ells, respectivament.
 • 1 representant dels Consells escolars dels centres privats concertats del municipi, que no sigui titular del Centre.
 • 2 representants de les Federacions d’ensenyament dels sindicats més representatius a la població.
 • 1 representant de les llars d’infants públiques.

El/la Secretari/a: actuarà com a secretari/a del Consell d'Educació Municipal i de la seva Comissió Permanent, un/a tècnic/a de la secció d’Educació, amb les funcions pròpies del càrrec.

També seran membres del Consell escolar, amb veu però sense vot:

 • 1 representant de l’Equip d’assessorament psicopedagògic.
 • 1 representant del Centre de recursos pedagògics.
 • 1 representant dels Serveis territorials del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Podran ser convidats, amb veu però sense vot, els representants d’entitats i assessors que la Comissió Permanent del Consell consideri oportuns per tal de garantir la informació necessària i quan ho requereixi l’ordre del dia.

La durada del càrrec dels membres elegits pel Consell escolar municipal serà de dos cursos escolars, llevat dels membres de la representació municipal que coincidirà amb la durada del mandat de regidor.

Aquest òrgan està regulat per el Reglament d'organització i funcionament (aprovat pel Ple municipal de l'1 de febrer de 1996, BOP núm.32, de 06.02.96), i el Reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal (aprovat pel Ple del CEM el 5 de juny de 1989).

 El Consell Escolar Municipal funciona en Plenari, en Comissió Permanent i en Comissions de Treball, sempre que el Plenari ho consideri convenient per raó de la matèria.

Un cop constituït, correspon al Plenari del CEM:

a) Aprovar el Reglament de règim intern i les seves modificacions.

b) Nomenar els membres de la Comissió Permanent, en base a les propostes fetes pels diversos sectors representats en el Plenari del Consell o bé per candidatures globals.

c) Aprovar la creació, la composició, el contingut i la durada de les Comissions de Treball.

d) Aprovar el programa d’actuació del Consell.

e) Aprovar la memòria anual del Consell.

f) Demanar informació i documentació a l’Administració educativa i a l’Ajuntament sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d’actuació del Consell.

g) Elevar informes i propostes a l’administració educativa i a l’Ajuntament sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d’actuació del Consell.

h) Avaluar i fer el seguiment si és el cas, d’aquelles actuacions sobre les quals s’hagi pronunciat i també d’aquells programes educatius establerts mitjançant els oportuns acords i convenis entre el Departament d’Ensenyament de la Genralitat i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

i) Qualsevol altra funció que essent competència del CEM no haig estat atribuïda a cap altre òrgan.

Són atribucions de la Comissió Permanent:

a) Preparar l’ordre del dia de les reunions del Plenari.

b) Proposta d’aprovació i modificacions del Reglament de Règim Interior.

c) Confeccionar la memòria anual d’activitats.

d) Portar a terme tots els assumptes que hagi encarregat el Plenari.

e) Elegir un representant seu per a cada una de les Comissions de Treball amb la missió d’assegurar la seva coordinació i de la pròpia Comissió Permanent.

f) Assegurar que la informació de les decisions del Plenari i dels diferents organismes del Consell arribin a les escoles per escrit.

g) Autoritzar l’assistència a reunions del Plenari, de la Comissió Permanent i de les Comissions de Treball de persones de reconeguda vàlua i coneixements, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.

h) Les funcions que li siguin delegades pel Plenari.

Les Comissions de Treball són òrgans de creació facultativa i sense funcions resolutòries que tenen com a objecte l’estudi i l’elaboració d’informes i propostes sobre els temes específics pels quals s’hagin constituït, tot respectant les directrius que hagi marcat l’acord plenari de creació.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat convocarà eleccions per designar els vocals membre del Consell d'Educació Municipal, cada cop que es renovin els Consells Escolars dels Centres.

Cada sector designarà el nombre de membres que li corresponen com a titulars i, a més a més, un nombre igual de suplents, per cobrir les vacants que es puguin produir.

Com s’escullen?

 • Sectors professorat,  famílies, alumnat i personal d’administració i serveis

 Seran escollits per meitats. Una meitat pels membres del sector que formin part dels Consells Escolars del centres del Prat, i l’altra meitat per les associacions representatives del sector de la localitat (en cas que existeixin)

 • Regidors/es, sindicats i direccions de centre

Seran designats pel propi col·lectiu dels que formen part.

Calendari procés electoral del CEM

 

Activitat del Consell