Tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar


Tags: Infantil, Jove

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn del Prat de Llobregat, l’Ajuntament promou tallers de reforç de la competència lectora, així com d'altres competències acadèmiques que els centres educatius puguin prioritzar.

Què són?

Els tallers són concebuts com a espais d'ensenyament i aprenentatge, que estan planificats i tenen una intencionalitat educativa ben definida.

A qui s’adrecen?

El col·lectiu objecte del servei és l'alumnat d'educació Primària i Secundària que per motius socioculturals, educatius i/o de dèficits d'aprenentatge, precisa un reforç en la competència lectora o en altres competències.

On es duen a terme?

Els tallers de suport a l'èxit escolar es desenvolupen en el mateix centre educatiu, generalment en horari extraescolar. Només en casos excepcionals es contempla la possibilitat de dur-los a terme en horari lectiu.

Com són els grups?

En cap cas la ràtio per grup superarà els 12 alumnes. Els grups que estiguin formats per alumnat que presenta una major diversitat o més dèficits d'aprenentatge i/o de conducta podran establir, orientativament, una ràtio de 5 a 7 alumnes per grup.

Com s'hi pot participar?

És el centre educatiu qui decideix quin alumnat ha de ser proposat per participar als tallers.