Projecte d'arts en viu a la secundària

Alumnat de 1r i/o 2n d’ESO, amb l’acompanyament de l’Escola d’Arts en Viu i l’equip docent dels instituts, treballa la música i el teatre de forma transdisciplinària i en grup. Amb una mirada oberta sobre el fet artístic, l’art esdevé una eina pels joves per expressar-se i crear des de les pròpies vivències, pensaments i emocions.

Els objectius del projecte són oferir a l’alumnat recursos musicals, escènics i expressius que els permetin utilitzar l’art com a eina per canalitzar allò que senten i allò que pensen; obrir espais de reflexió i autoconeixement des de l’art i a partir de la pròpia vivència i aprendre a escoltar i respectar l’altre com a base per a construir plegats una experiència artística enriquidora.

El projecte a l'institut Baldiri Guilera s'anomena Amunt el teló, i el de l’institut-escola Pepa Colomer, Acció artística.

Iniciat el curs 2019-2020, el projecte s’adreça a l’alumnat de primer cicle de l’ESO de 2 instituts de la ciutat. El projecte, que es desenvolupa al llarg de tot el curs, intervé amb grups d’alumnes de 1r d'ESO diferenciats cada trimestre en el cas de l’institut Baldiri Guilera; i amb els mateixos grups de 1r i 2n d'ESO, durant els tres trimestres, en el cas de l’institut-escola Pepa Colomer.

Respecte a la metodologia el projecte aposta per la codocència entre els docents dels instituts i els especialistes de teatre i/o música de L’Escola d’Arts en Viu i per la introducció del treball artístic a les aules per al desenvolupament de competències transversals.  L’alumnat esdevé creador, director i artista de la proposta escènica que es treballa al llarg del trimestre.

Treball a l'aula

- Acció artística. Alumnat de 1r i 2n d’ESO de l'institut-escola Pepa Colomer, en el marc d’assignatures optatives. Intervenen 4 especialistes de música i teatre de L’Escola d’Arts en Viu juntament amb professorat de l’institut-escola Pepa Colomer que realitzen les sessions al voltant de les dues àrees principals de treball, música i escena, fent codocència. L’alumnat experimenta amb recursos teatrals en grup i individuals per conèixer-se a ell/a mateix/a i la relació amb el grup; realitza pràctica instrumental de corda i de petita percussió per continuar amb la formació musical instrumental iniciada a la primària; usa la veu com a canal d’expressió i font de comunicació d’idees i emocions; treballa de forma grupal i a partir de diversitat de llenguatges artístics, a partir d’un eix comú, en l'experimentació i creació artística.

- Amunt el teló. Alumnat de 1r d’ESO de l'institut Baldiri Guilera, 3 projectes trimestrals, en el marc d’assignatures optatives i de llengua catalana. Realitzen codocència l’especialista de teatre de L’Escola d’Arts en Viu juntament amb la docent de català i de música de l’institut que treballen els aspectes musicals i de posada en escena, de dicció i d'interpretació. El projecte proposa sessions de treball en grup on l’alumnat on participa de dinàmiques teatrals, expressió corporal, interpretacions musicals, lectura de textos i dramatúrgia, entre d’altres. A partir d’aquest treball, l’alumnat prepara una obra col·lectiva interdisciplinària a partir del text "Brainstorm", que incorpora les mateixes reflexions dels joves, i que posteriorment posaran en escena.

Coordinacions internes amb l’equip

En els espais de coordinació del projecte hi participen els educadors i les educadores de L’Escola d’Arts en Viu juntament amb docents implicades en el projecte. Aquests espais serveixen per a codissenyar de forma conjunta el projecte, acordar els continguts i les propostes que es desplegaran en les sessions, fer seguiment de com s’està desenvolupant el projecte i del grau d’assoliment dels objectius marcats, per valorar el rendiment i les aportacions de l’alumnat, per acordar la comunicació del projecte i per planificar consensuadament les mostres finals del projecte. 

Compartir amb la ciutat

Coincidint amb la finalització dels trimestres, l’alumnat organitza i prepara, amb l’acompanyament dels docents i educadors/es de L’Escola d’Arts en Viu, una formalització final que mostra el treball fet fins aquell moment. Aquestes mostres són obertes a altres alumnes del mateix centre i també a famílies.

Altres accions relacionades

Projecte de teatre

Treball de l'expressió oral i corporal amb els nens i nenes de diferents centres educatius amb l'...

Projecte Entreinstruments

El projecte Entreinstruments democratitza l’accés de l’alumnat de primària a la pràctica d’instruments de vent, corda...

BUSCADOR D'ACCIONS