Indicadors ITA

Indicadors ITA 2017 (80)

1) Informació sobre càrrecs electes i el personal de l'ajuntament (8)

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-de-govern

https://www.elprat.cat/lalcalde/transparencia

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=99

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organismes-dependents-o-vinculats

https://www.aiguesdelprat.cat/web/guest/organitzacio-2

https://www.pratespais.com/es/informacion-institucional#empreses

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=52#p52

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=52#p100

2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'ajuntament (6)

https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023
https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023/ara-mes-que-mai

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/acord-de-govern-lajuntament-del-prat-de-llobregat-entre-el-prat-en-comu-i-el-psc

https://www.elprat.cat/cultura/arxiu-municipal-del-prat-de-llobregat

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=172#p103

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=172#p103

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=172#p172

3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/codi-de-conducta-dels-alts-carrecs-i-de-bon-govern

https://seu.elprat.cat/siac/Publicaciones.aspx?t=AP&id_grupo=61#p61

https://seu.elprat.cat/siac/Publicaciones.aspx?t=AJ&id_grupo=62#p62

https://elprat.cat/videoactes

(treball en curs)

(treball en curs)

 

1) Pàgina web de l'ajuntament i serveis municipals (8)

Portal de govern Obert: https://elprat.cat/obert

Portal de transparència: https://seu-e.cat/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia

 

https://www.elprat.cat/search/general/

https://seu-e.cat/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia

https://www.elprat.cat/
https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/mapa-web

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientosBox.aspx

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

http://www.elprat.cat/actualitat/noticies

2) Participació ciutadana e informació d'interés per a la ciutadania (7)

(treball en curs)

https://www.elprat.cat/opinions-partits-politics

https://www.elprat.cat/persones/entitats-i-teixit-associatiu

https://www.facebook.com/ajuntamentdelprat

https://www.facebook.com/mijoler

https://twitter.com/ajelprat

https://twitter.com/Mijoler

https://www.elprat.cat/persones/participacio-ciutadana
https://www.elprat.cat/persones/participacio-ciutadana/reglament-de-part...

https://www.elprat.cat/persones/participacio-ciutadana/processos-partici...

1) Informació contable i presupostària (6)

https://onvanelsmeusimpostos.elprat.cat

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=161#p71

 

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=161#p71

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

(treball en curs)

2) Transparència en els ingresos, despesest i deute municipal (5)

https://onvanelsmeusimpostos.elprat.cat

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon_ver_doc.aspx?id=8761

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p159

1) Contractacions (7)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

(Apartat publicacions agregades)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

(documents vinculats a cada contracte)

(documents vinculats a cada contracte)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

(documents vinculats a cada contracte)

(treball en curs)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

(apartat documents)

2) Convenis, encomanacions de gestió i subvencions (3)

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=143#p143

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon_ver_doc.aspx?id=9414

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=143#p143

(treball en curs)

3) Suministradors i cost dels serveis (2)

https://seu.elprat.cat/AtlasSBI/Private/BIDocumentManager.aspx?BIRoleId=...

Descarrega PDF (png - 2469 bytes)

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (5)

https://seu-e.cat/es/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

http://oslo.geodata.es/elprat_urb/urbanisme.php

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

https://www.elprat.cat/ciutat-i-territori

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_...

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=143#p143

https://planol.elprat.cat

2) Informació sobre licitacions d'obres públiques (4)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

(informació per licitació)

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elprat...

(informació per licitació)

https://seu.elprat.cat/AtlasSBI/Private/BIDocumentManager.aspx?BIRoleId=...

https://seu.elprat.cat/AtlasSBI/Private/BIDocumentManager.aspx?BIRoleId=...

3) Urbanisme i obres d'infrastructura (3)

(treball en curs)

(treball en curs)

(treball en curs)

1) Visibilitat, canals i característiques de l'accés a l'informació pública (6)

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica

https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=195&idnc...

SI. https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=195&idnc...

SI. https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=195&idnc...

SI. https://seu.elprat.cat/siac/FormulariosAnonimos/ShowFormAnonimo.aspx?idP...

2) Reclamacions i avaluació del dret d'accés a l'informació pública (3)

Ve explicat en el propi tràmit: https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=195&idnc...

Si. L'entitat és la comissio de garantia del dret a la informació pública (o GAIP): Més informació en la web del DAIP: https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica

Si. https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica