Principis ètics de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Entre els objectius del Bon Govern es troba el d'establir un marc de relacions entre la ciutadania i les administracions, basat en la transparència en la gestió dels assumptes públics, així com en la integritat, ètica i diligència de les persones responsables d'aquesta gestió pública.

 

El Codi ètic i de conducta

El Codi ètic i de conducta és una eina autoreguladora que s’insereix en el Sistema d’Integritat Institucional de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. I en ell, s’estableixen els valors i principis ètics que han d’orientar tota actuació municipal. Aquests valors han d’orientar les conductes de les persones de servei públic de l’Ajuntament:

 • Càrrecs electes
 • Personal municipal propi de l’Ajuntament
 • Personal d’empreses públiques

Els objectius del Codi ètic i de conducta són els següents:

 • Explicitar els valors de l’organització, per tal que tothom els reconegui
 • Orientar en casos de dilemes ètics i conflictes d’interessos
 • Ajudar a millorar l’actuació de les persones de servei públic
 • Empoderar i educar la ciutadania compartint l’ètica del model de ciutat
 • Fomentar un canvi de cultura organitzativa a partir del treball col·lectiu  

D’aquesta manera, el Codi ètic i de conducta té tres dimensions:

 • Dimensió externa: estableix els valors de l’Ajuntament davant de la ciutadania com a carta de presentació de la institució.
 • Dimensió interna: busca orientar a les persones del servei públic enfront dels dilemes ètics, és una brúixola per raonar i avaluar el sentit de les actuacions.
 • Dimensió de creació de ciutadania: amb aquest codi es contribueix a informar la ciutadania dels valors de la ciutat, permet ajustar expectatives i alhora orientar el seu comportament vers l’Ajuntament.

El Codi esdevé un punt de partida per a un canvi de cultura organitzativa, explicita els valors de l’Ajuntament i permet, així, la fonamentació dels seus arguments i finalitat últimes; tot amb l’objectiu d’incorporar l’hàbit de la deliberació i la reflexió ètica, per tal de millorar la gestió quotidiana.

L’objectiu últim del Codi ètic i de conducta és aprofundir la integritat. La integritat coma virtut implica guiar-nos pels valors que ens regeixen, actuant de forma coherent amb allò que volem encarnar i sabent respondre de forma raonada a cada situació concreta.

Aquest codi neix del treball col·lectiu, a partir d’un procés participatiu on hi han participat personal municipal, empreses públiques i càrrecs electes, incorporant diferents visions per tal d’assegurar que tots els agents implicats el senten seu, fet que esdevé clau per a l’èxit de la seva implementació i el canvi de cultura organitzativa. Per saber-ne més sobre el procés es pot consultar la plataforma El Prat Participa (https://participa311-elprat.diba.cat/processes/CodiEtic) on es troba tota la informació i documentació.

Valors de l’Ajuntament i Conductes paradigmàtiques

El Codi ètic identifica set valors que han de regir tota l’actuació municipal i una sèrie de conductes paradigmàtiques que concreten la seva aplicació. Aquests valors són:

1. Orientació a les persones

El que dona sentit al servei públic al Prat de Llobregat són les persones que hi habiten i la promoció de la seva qualitat de vida i el seu benestar. Les persones de servei públic del Prat de Llobregat han de respondre-hi des de la proximitat en el tracte, l’escolta activa, l’empatia la sensibilitat. S’entén per escolta activa l’interès i l’atenció per comprendre el que ens estan intentant comunicar. Alhora, cal tenir en compte una visió de conjunt i incorporar elements que facilitin la interacció amb la ciutadania.D’aquesta manera, es tenen en compte les necessitats i els drets de les persones ateses, així com la seva diversitat, tot oferint-los un acompanyament i una resposta clara i resolutiva a les seves peticions, esdevenint facilitadores. També, es promouen la cura, el respecte i el reconeixement a la tasca, experiència i coneixement de les persones de servei públic. Aquesta orientació a les persones es manifesta tant en l’àmbit extern, és a dir, de cara a la ciutadania, com intern, és a dir, de cara a totes les persones de servei públic.

2. Coordinació i coherència de les polítiques públiques

La resposta que reben les persones ha de ser única i concreta, malgrat que l’Ajuntament del Prat de Llobregat integren diversos serveis i àrees. Per oferir una atenció de qualitat, les persones de servei públic han de desenvolupar la tasca professional des de la coordinació i comunicació fluida entre els diferents serveis i àrees, per garantir que totes elles disposen d’una visió de conjunt de l’Ajuntament. D’aquesta manera, es promouen la gestió del coneixement i la coordinació d’esforços, experiències i coneixements de les persones de servei públic. Per a tot això, també es promou la transparència en termes de comunicació efectiva i accés obert a la informació, així com la cooperació horitzontal i la planificació conjunta entre els diferents agents, per vetllar per uns criteris de funcionament comuns i la cohesió de l’Ajuntament que garanteixin la coherència entre els criteris i el que es duu a terme  de forma efectiva.

3. Equitat i inclusió

Equitat és justícia aplicada a cada cas i circumstància concreta, cosa que requereix atenció i resposta adequada a l’especificitat de situacions, capacitats i necessitats de cada persona i la diversitat de la ciutadania. Les persones de servei públic del Prat de Llobregat han de desenvolupar la seva tasca adaptant l’actuació i les respostes a una ciutadania plural des d’una mirada interseccional. En aquest sentit, un tracte equitatiu resulta d’una aplicació ponderada de la justícia en cada cas que, tanmateix, s’ha d’estudiar de forma imparcial. Amb aquesta atenció inclusiva i no discriminatòria es vol promoure l’empoderament i autonomia de la ciutadania, i garantir que el servei públic contribueix al desenvolupament dels projectes de vida de les persones. Tot en coherència també amb el valor d’orientació a les persones,cosa que implica fomentar l’accessibilitat cognitiva i comunicativa de la informació.

4. Imparcialitat

La imparcialitat vol objectivitat i absència de prejudicis i de tractes de favor, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia. Les persones de servei públic del Prat de Llobregat han de desenvolupar la seva tasca considerant de la mateixa manera totes les persones, independentment de la relació personal o professional que s’hi mantingui, així com dels prejudicis subjectius,experiències prèvies o conductes per part d’altres agents. Han d’evitar tant penalitzacions com tractes de favor. Per a això, es regeixen per l’objectivitat, seguint els principis del servei públic, els procediments establerts i relacionant-se amb les persones de forma igualitària, no discriminatòria i inclusiva. D’aquesta manera, s’equilibra la imparcialitat en la mirada sobre el procediment establert i es garanteix l’equitat en la seva aplicació concreta.

5. Innovació continuada

Pensem en innovació continuada com un cercle virtuós d’aprofundiment de bones pràctiques. Les persones de servei públic del Prat de Llobregat han de desenvolupar la seva tasca introduint-hi l’actualització, la creativitat i la innovació continuada, és a dir, atenent als canvis en el context social i les necessitats de la ciutadania,per tal de reajustar i redissenyar els serveis a oferir de forma àgil, i resoldre així noves necessitats socials que puguin sorgir tant en el present com en el futur. Això implica que l’Ajuntament ha de ser capaç d’adaptar-se i innovar àgilment, reconeixent bones pràctiques i metodologies ja existents, i introduint-ne de noves. També vol dir empoderar les persones de servei públic, donar-los eines, formació i recursos per tal que puguin incorporar les actualitzacions, i empoderar la ciutadania, facilitar la seva implicació i participació en la vida de la ciutat.

6. Sostenibilitat ambiental, social i econòmica

Quelcom sostenible és quelcom que es pot mantenir al llarg del temps, que es pensa en el present immediat pensant també en el futur. Les persones de servei públic del Prat de Llobregat han de desenvolupar la seva tasca adoptant una visió de la sostenibilitat en el sentit ampli, és a dir, tenint en compte aspectes ambientals, econòmics i socials. Això implica que tota actuació ha d’estar pensada per ser sostenible i no només en el present,sinó pensant en el futur i planificant a mig-llarg termini, tenint en compte les conseqüències futures de les actuacions. Així doncs, s’atendran les necessitats actuals i de futur de la ciutat i de les persones que hi viuen, de les generacions futures que hi habitaran, i les dels espais naturals, distribuint els recursos i béns comuns amb rigorresponsabilitat compartida, equitat, eficàcia i eficiència.

7. Excel·lència i exemplaritat

Ser excel·lent i exemplar vol dir procurar la màxima qualitat tècnica i humana en el desenvolupament de la responsabilitat. Les persones de servei públic del Prat de Llobregat han d’encaminar els seus esforços a anar més enllà del mer compliment d’allò establert per aconseguir una pràctica professional de la màxima qualitat. En paral·lel, han de prendre consciència de la projecció que té l’exercici de tota tasca professional, ja sigui amb projecció pública cap a la ciutadania i altres agents, com qualsevol tasca interna, de cara a la resta de personal municipal. Això implica mantenir una pràctica professional en tota actuació municipal i també contribueix a fer que tota conducta de les persones de servei públic esdevingui referencial i doni prestigi a la institució públicament.

Al final d'aquesta pàgina es troba el document de Codi ètic i de conducta, aprovat per Ple Municipal el 14 de desembre de 2022.

 

Principis ètics en l'exercici de càrrecs públics.

En aquesta línia l'Ajuntament del Prat va aprovar en sessió ordinària del 4 d'octubre del 2017 la modificació del Reglament Ordinari Municipal. Aquest reglament articula els princips étics, de conducta i de bon govern que han de guiar l'actuació dels treballadors públics de la corporació.

Principis ètics en l'exercici de càrrecs públics

Els membres de la corporació estan obligats a actuar, en les funcions i competències atribuïdes, d'acord als principis ètics establerts:

 • Drets humans: han de vetllar pel respecte i la protecció del drets humans reconeguts internacionalment.
 • Igualtat: han de garantir la igualtat real i efectiva de dones i homes sota els principis d'igualtat de tracte, igualtat d'oportunitats, el respecte i la defensa de la identitat, la diversitat sexual i afectiva, i l'eliminació de rols i estereotips en funció del sexe.
 • Imparcialitat: han d'actuar de manera exclusiva en benefici dels interessos públics, adoptant les decisions amb imparcialitat i garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada a cap altre interès que no sigui el públic.
 • Integritat: han d'exercir el seu càrrec d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe en l'administració municipal.
 • Proximitat: han d'adequar les seves actuacions a les necessitats particulars de la ciutadania i del territori.
 • Respecte: han de tractar totes les persones amb la cortesia deguda i s'han de comportar de tal manera que tothom pugui confiar en l'eficàcia de les seves actuacions.
 • Confidencialitat: han de garantir la seguretat i protecció de les dades dels assumptes que tracten i de les dades de la ciutadania.
 • Exemplaritat: han d'evitar qualsevol acció que pugui perjudicar el prestigi, la dignitat i la imatge institucional, ja que els càrrecs electes són el referent de la ciutadania i del personal que treballa a l'Ajuntament i per a l'Ajuntament.
 • Transparència: han de facilitar de manera oberta tota la informació en què es basen les seves decisions i actuacions, amb l'única restricció que preveu la legislació.
 • Diligència, eficàcia i eficiència: que es fonamenta en la resolució àgil i ràpida dels procediments, en el compliment dels objectius fixats i en la correcta assignació i utilització dels recursos públics.
 • Rendició de comptes: han de respondre de les decisions i accions adoptades, tant pròpies com dels òrgans que dirigeixen, i han assumir les responsabilitats polítiques i administratives que se'n puguin derivar.

Principis de bon govern

Els membres de la corporació estan obligats a actuar d'acord amb els principis generals i d'actuació establerts a les lleis i en aquest Reglament, i a complir estrictament els deures i obligacions inherents al seu càrrec. En aquest sentit han d'adequar les seves activitats als principis següents:

1. Principis generals:

 • Els membres de la corporació han d'actuar amb transparència en la gestió dels assumptes públics, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent i amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència. Han d'ajustar la seva activitat als principis ètics i de conducta continguts en aquest Reglament i fomentar la transparència i la democràcia participativa, amb l'objectiu de satisfer l'interès general.
 • Han de regir les seves actuacions, l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania. Han de defensar els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.
 • Han d'abstenir-se d'exercir les seves funcions o utilitzar prerrogatives del càrrec per afavorir interessos privats, propis o de terceres persones; i no poden actuar amb favoritisme ni exercir l'autoritat en benefici propi.
 • Han de contribuir a millorar els models de gestió i assegurar a la ciutadania un bon govern local com a garantia d'igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l'ètica publica i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de la  gestió més pròxima a la ciutadania.
 • Han d'acatar la voluntat de la ciutadania i actuar amb lleialtat política, i s'han de comprometre a assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals.
 • Han de respectar i fer respectar els drets humans, fomentar els valors cívics i utilitzar un to respectuós i deferent a les seves intervencions, tant cap a qualsevol membre de la corporació com cap a la ciutadania, a la qual han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Han d'assumir la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sense perjudici d'altres que siguin exigibles legalment.
 • Han de basar la seva conducta en el respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, i evitar tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Han d'incloure en el desenvolupament de les politiques locals la utilització racional dels recursos naturals, amb la finalitat de protegir el medi ambient i les alteracions climàtiques, així com l'ordenació racional i sostenible del territori.

2. Principis d'actuació.

 • Han de desenvolupar la seva activitat amb plena dedicació i amb ple respecte a la normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d'interessos.
 • Han de guardar la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu o ocasió de l'exercici de les seves competències.
 • Han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement.
 • Han d'exercir els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva per a la qual van ser atorgats i han d'evitar tota acció que pugui posar en risc l'interès públic o el patrimoni de l'Administració.
 • No s'han d'implicar en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i s'han d'abstenir d'intervenir en els assumptes en els quals concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat.
 • Han de gestionar, protegir i conservar adequadament els recursos públics, que no poden ser utilitzats per a activitats que no siguin les que permet la normativa que hi sigui d'aplicació.
 • No poden utilitzar la seva posició a l'Administració per obtenir avantatges personals o materials.
 • Han de desenvolupar les seves funcions amb transparència.

El text complert d'aquest reglament es troba a: https://cido.diba.cat/normativa_local/7128107/reglament-organic-municipa

 

 

 

 

Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (pdf - 753744 bytes)
Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament del Prat de Llobregat