Codi ètic

Principis ètics en l'exercici de càrrecs públics.

Entre els objectius del Bon Govern es troba el d'establir un marc de relacions entre la ciutadania i les administracions, basat en la transparència en la gestió dels assumptes públics, així com en la integritat, ètica i diligència de les persones responsables d'aquesta gestió pública. En aquesta línia l'Ajuntament del Prat va aprovar en sessió ordinària del 4 d'octubre del 2017 la modificació del Reglament Ordinari Municipal. Aquest reglament articula els princips étics, de conducta i de bon govern que han de guiar l'actuació dels treballadors públics de la corporació.

Principis ètics en l'exercici de càrrecs públics.

Els membres de la corporació estan obligats a actuar, en les funcions i competències atribuïdes, d'acord als principis ètics establerts:

 • Drets humans: han de vetllar pel respecte i la protecció del drets humans reconeguts internacionalment.
 • Igualtat: han de garantir la igualtat real i efectiva de dones i homes sota els principis d'igualtat de tracte, igualtat d'oportunitats, el respecte i la defensa de la identitat, la diversitat sexual i afectiva, i l'eliminació de rols i estereotips en funció del sexe.
 • Imparcialitat: han d'actuar de manera exclusiva en benefici dels interessos públics, adoptant les decisions amb imparcialitat i garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada a cap altre interès que no sigui el públic.
 • Integritat: han d'exercir el seu càrrec d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe en l'administració municipal.
 • Proximitat: han d'adequar les seves actuacions a les necessitats particulars de la ciutadania i del territori.
 • Respecte: han de tractar totes les persones amb la cortesia deguda i s'han de comportar de tal manera que tothom pugui confiar en l'eficàcia de les seves actuacions.
 • Confidencialitat: han de garantir la seguretat i protecció de les dades dels assumptes que tracten i de les dades de la ciutadania.
 • Exemplaritat: han d'evitar qualsevol acció que pugui perjudicar el prestigi, la dignitat i la imatge institucional, ja que els càrrecs electes són el referent de la ciutadania i del personal que treballa a l'Ajuntament i per a l'Ajuntament.
 • Transparència: han de facilitar de manera oberta tota la informació en què es basen les seves decisions i actuacions, amb l'única restricció que preveu la legislació.
 • Diligència, eficàcia i eficiència: que es fonamenta en la resolució àgil i ràpida dels procediments, en el compliment dels objectius fixats i en la correcta assignació i utilització dels recursos públics.
 • Rendició de comptes: han de respondre de les decisions i accions adoptades, tant pròpies com dels òrgans que dirigeixen, i han assumir les responsabilitats polítiques i administratives que se'n puguin derivar.

Principis de bon govern.

Els membres de la corporació estan obligats a actuar d'acord amb els principis generals i d'actuació establerts a les lleis i en aquest Reglament, i a complir estrictament els deures i obligacions inherents al seu càrrec. En aquest sentit han d'adequar les seves activitats als principis següents:

1. Principis generals:

 • Els membres de la corporació han d'actuar amb transparència en la gestió dels assumptes públics, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent i amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència. Han d'ajustar la seva activitat als principis ètics i de conducta continguts en aquest Reglament i fomentar la transparència i la democràcia participativa, amb l'objectiu de satisfer l'interès general.
 • Han de regir les seves actuacions, l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania. Han de defensar els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.
 • Han d'abstenir-se d'exercir les seves funcions o utilitzar prerrogatives del càrrec per afavorir interessos privats, propis o de terceres persones; i no poden actuar amb favoritisme ni exercir l'autoritat en benefici propi.
 • Han de contribuir a millorar els models de gestió i assegurar a la ciutadania un bon govern local com a garantia d'igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l'ètica publica i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de la  gestió més pròxima a la ciutadania.
 • Han d'acatar la voluntat de la ciutadania i actuar amb lleialtat política, i s'han de comprometre a assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals.
 • Han de respectar i fer respectar els drets humans, fomentar els valors cívics i utilitzar un to respectuós i deferent a les seves intervencions, tant cap a qualsevol membre de la corporació com cap a la ciutadania, a la qual han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Han d'assumir la responsabilitat de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sense perjudici d'altres que siguin exigibles legalment.
 • Han de basar la seva conducta en el respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, i evitar tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Han d'incloure en el desenvolupament de les politiques locals la utilització racional dels recursos naturals, amb la finalitat de protegir el medi ambient i les alteracions climàtiques, així com l'ordenació racional i sostenible del territori.

2. Principis d'actuació.

 • Han de desenvolupar la seva activitat amb plena dedicació i amb ple respecte a la normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d'interessos.
 • Han de guardar la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu o ocasió de l'exercici de les seves competències.
 • Han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement.
 • Han d'exercir els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva per a la qual van ser atorgats i han d'evitar tota acció que pugui posar en risc l'interès públic o el patrimoni de l'Administració.
 • No s'han d'implicar en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i s'han d'abstenir d'intervenir en els assumptes en els quals concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat.
 • Han de gestionar, protegir i conservar adequadament els recursos públics, que no poden ser utilitzats per a activitats que no siguin les que permet la normativa que hi sigui d'aplicació.
 • No poden utilitzar la seva posició a l'Administració per obtenir avantatges personals o materials.
 • Han de desenvolupar les seves funcions amb transparència.

 

El text complert d'aquest reglament es troba disponible a:
https://cido.diba.cat/normativa_local/7128107/reglament-organic-municipa...