Indicadors Infoparticipa

Indicadors Infoparticipa 2023 (52)

a. Informació, temàtica i contingut

Han de constar les tres informacions requerides: nom i cognoms, fotografia i partit polític de l’alcalde o de l’alcaldessa, president o presidenta. Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2019-2023.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Les informacions han d’estar juntes en l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, en la fitxa de cada membre de la Institució. Considerem valida la localització en el Portal de Transparència o Seu Electrònica, sempre i quan estigui ben vinculada des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern.

També és vàlid si la informació es troba en l’apartat de l’espai propi de l’alcalde/ alcaldessa o en el titulat "Alcaldia", o president/a.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

Es compleix

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-de-govern

 

a. Informació, temàtica i contingut

Ha de constar un breu resum de la biografia de l’alcalde o de l’alcaldessa, president/a i/o el seu currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política, a més de les responsabilitats polítiques que ostenta en l’actualitat i l’històric, si és el cas.

b. Ubicació o espai de web on ha d’aparèixer

La informació es localitza en l’apartat particular de l’alcalde o de l’alcaldessa o bé a la fitxa corresponent dins l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític...

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un bloc o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència.

Es compleix

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-d...

a. Informació, temàtica i contingut

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cada un dels membres del govern, especificant si són tinents d’alcaldia, vicepresidents... Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2019-2023.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Les informacions han d’estar juntes i individualitzades en l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, en la fitxa de cada membre de la Institució, especificant que formen part de l’equip de govern. Considerem valida la localització en el Portal de Transparència o Seu Electrònica, sempre i quan estigui ben vinculada des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

Es valida l’indicador si la informació apareix a l’apartat "Grups Polítics" i s’accedeix a ella també a través d’un enllaç des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres del govern, a més de la responsabilitat política que ostenta en l’actualitat i l’històric, si és el cas.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

La informació es localitza a la fitxa corresponent a cada regidor/a, conseller/a o diputat/a, membre del govern dins l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític...

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un blog o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cadascun dels representants que no formen part del govern.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició i s’expliciti clarament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

La informació es localitza a la fitxa individualitzada corresponent a cada regidor/a, conseller/a, diputat/a, de l’oposició dins l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític...

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un blog o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/carrecs-electes

a. Informació, temàtica i contingut

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres de l’oposició, especificant si exerceixen la funció de portaveus.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició i s’expliciti clarament.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

La informació es localitza a la fitxa individualitzada corresponent a cada regidor/a, conseller/a, diputat/a, de l’oposició dins l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern, junt amb les altres dades referides al càrrec electe: nom, cognoms, fotografia i partit polític...

També es valida si es permet accedir al currículum a la xarxa social Linkedin, en un blog o similars.

Si la informació es troba a la Seu electrònica o al Portal de Transparència, s’ha de vincular des de l’espai Ajuntament, Consistori o Govern del Menú.

Només si no existeix l’espai Ajuntament, Consistori o Govern, es validarà la informació si es troba en el Portal de Transparència o Seu Electrònica.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/carrecs-electes

a. Informació, temàtica i contingut

Retribucions dels càrrecs electes amb el més detall possible i actualitzada ja sigui per mes o per any.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la fitxa individualitzada de cada càrrec electe, a Ajuntament, Consistori, Govern... junt amb les altres dades com nom, cognom, fotografia, partit polític... Si es troba en altres espais com el Portal de Transparència o la Seu Electrònica, la informació ha d'estar vinculada des de l'espai Ajuntament, Govern o des de la fitxa de cada càrrec electe.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/carrecs-electes

a. Informació, temàtica i contingut

Document oficial, a ser possible signat pel càrrec electe, amb la relació de les activitats i ocupacions, càrrecs institucionals, òrgans col•legiats, consells d’administració, activitats públiques i/o privades així com les causes de possible incompatibilitat, si és el cas. Relació dels béns patrimonials (vehicles, béns immobles, mobles, participacions en societats, títols, fons de pensions, comptes i dipòsits bancaris, saldos mitjans anuals, préstecs personals, drets reals, drets de propietat industrial i intel•lectual i altres béns. En el cas dels béns mobles només s’han de declarar els que tinguin un volum considerable econòmic, històric o artístic.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la fitxa individualitzada de cada càrrec electe, a Ajuntament, Consistori o Govern junt amb les altres dades com nom, cognom, fotografia, partit polític, retribucions... Si es troba en altres espais com el Portal de Transparència o la Seu Electrònica, la informació ha d'estar vinculada des de l'espai Ajuntament o Govern des de la fitxa de cada càrrec electe.

Es compleix.

Publicat el llista de bens i activitats al web de càrrecs electes:

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/carrecs-electes

El document formal signat es troba al portal de transparència.

https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=52#p100

a. Informació, temàtica i contingut

Relació, diària, setmanal i/o mensual, de les activitats públiques a realitzar i presència de l’alcalde/ssa, president/a en el desenvolupament d’actes i funcions corresponents al seu càrrec. Es valorarà també la possibilitat de publicar reunions segons temàtica i l’interès general.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la fitxa individualitzada de l’alcalde/ssa o president/a de l’apartat Ajuntament, Consistori o Govern. Si es troba al Portal de la Transparència ha d’estar vinculada des de la fitxa de l’alcalde o president i visible.

També es pot ubicar en un apartat específic per a l’activitat de l’alcalde/ssa, president/a o al web propi si en disposa.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/lalcalde/transparencia

a. Informació, temàtica i contingut

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres del govern, bé a través del correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada càrrec electe, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Aquestes diferents eines per comunicar-se amb els càrrecs electes membres del govern han de constar junt amb la fitxa individualitzada de cada càrrec electe on consti el nom, cognoms, foto, partit polític, retribucions, declaracions de béns i activitats.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/carrecs-electes

a. Informació, temàtica i contingut

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres de l’oposició, bé a través del correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada càrrec electe, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició i s’expliciti.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Aquestes diferents eines per comunicar-se amb els càrrecs electes de l’oposició han de constar junt amb la fitxa individualitzada on consti el nom, cognoms, foto, partit polític, retribucions, declaracions de béns i activitats.

Observació important: les informacions dels càrrecs electes que es distribueixen en els diferents 11 indicadors esmentats s’han de poder consultar totes juntes en la mateixa fitxa de cada membre a l’espai Ajuntament, Consistori o Govern i si no és el cas cal enllaçar des d’aquest espai al Portal de Transparència o la Seu Electrònica.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/carrecs-electes

a. Informació, temàtica i contingut

Han de constar la composició del Ple. I en els casos en què hi hagi Junta de Govern, cal especificar també els noms i cognoms de les persones que en formen part i el partit polític i/o coalició electoral.

També és molt recomanable especificar la composició de les comissions informatives.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori o Portal de la Transparència. Si es troba en l’espai Ajuntament, Govern, es recomana vincular-la al Portal, però sense duplicar.

Es compleix

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/organs-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

Ha de constar les atribucions, funcions i competències del Ple i Junta de Govern. També ha de constar la previsió de reunions tant del Ple com de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives. És a dir les dates en què està previst que tinguin lloc les sessions ordinàries del Ple, les reunions de la Junta de Govern, de les Comissions Informatives i d’altres òrgans si és el cas.

És altament recomanable que també s’especifiquin les funcions de l’alcaldia i/o de la presidència de la Institució.

 

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència, Ple / Junta de Govern.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/organs-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

Ha de constar el conegut com cartipàs municipal, el document d'organització de la Institució i distribució dels càrrecs electes i les àrees de govern per a la legislatura 2019-2023. La presentació serà gràficament en forma d'arbre i també es publicarà el document sencer amb cadascuna de les tinences d’alcaldia, vicepresidències i les diferents responsabilitats polítiques, amb les funcions i els noms de les persones responsables.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència.

Es compleix.

Organigrama publicat al web de l'equip de govern.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

S’ha de publicar un document que sota el nom de codi de conducta reculli els principis ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels alts càrrecs –representants polítics i personal directiu- de la institució, estableixi les normes de conducta i defineixi el mecanisme de control intern i el règim sancionador. Es recomana que el document s’acompanyi d’una guia d’ajuda per a la seva aplicació.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, informació institucional, amb la informació referida als càrrecs electes.

També es pot ubicar a normativa. Si s’opta per aquesta opció, recomanem vincular amb l’espai dels càrrecs electes.

Es compleix. Publicat al web de l'equip de govern.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/equip-de-govern

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/codi-etic

 

 

a. Informació, temàtica i contingut

S’ha de publicar l’ordre del dia previ a la celebració del Ple amb l’antelació legal d'almenys 2 dies. Aquestes convocatòries han d’estar actualitzades.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència.

És freqüent que s’elabori una notícia amb l’ordre del dia del Ple en l’espai Notícies, però degut a que les notícies poden anar desapareixent de la vista del públic, es recomana que l’ordre del dia de tots els plens s’ubiqui en un espai específic al web junt amb les Actes.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/organs-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

Actes dels plens aprovades i en format pdf o similar. També es validaran les vídeo actes.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència. També poden estar a l’espai específic de Ple.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/videoactes

a. Informació, temàtica i contingut

Els acords del Govern o de la Junta de Govern, en format acta o un extracte, eliminant dades referides a persones o empreses si així es considera. En els casos en què no existeixi Junta de Govern aquest indicador no es tindrà en compte en la puntuació global però ha de constar específicament aquesta circumstància. I si és el cas que actua només en delegació, es farà constar i es publicaran aquests acords.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, Govern o Portal de la Transparència. També poden estar a l’espai específic de Junta de Govern.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/organs-de-govern

a. Informació, temàtica i contingut

Ha de constar el document del Pla d'Actuació Municipal (PAM), del Pacte de Govern o objectius del mandat 2019-2023. Aquesta informació es recomana que vagi acompanyada de l’estat d’execució de les accions compromeses.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Pàgina d’inici, Ajuntament, Consistori, Govern. Si està en el Portal de la Transparència, cal que estigui vinculada des d’aquests espais de referència.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/pla-dactuacio-municipal-2020-2023

a. Informació, temàtica i contingut

Tota la normativa de la institució (Ordenances fiscals, generals, reglaments, preus públics...). Es recomana especificar la normativa aprovada i la que està en tràmit.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Normativa o Portal de la Transparència.

Es compleix.

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa

a. Informació, temàtica i contingut

Tota la normativa urbanística (POUM, PGO i/o altres normes de planificació urbanística). Es recomana especificar la normativa aprovada i la que està en tràmit.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Normativa, espai propi a Urbanisme o planificació, o Portal de la Transparència

Es compleix.

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa

a. Informació, temàtica i contingut

Totes les sentències, resolucions administratives i judicials, dictades pels organismes competents, en què la institució n’és part o si alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en la institució (com l'alcalde/alcaldessa, els regidors/es, president/a, consellers/es, diputats/es). També les resolucions judicials definitives sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anonimitzades.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament/acció de govern/normativa, o Portal de Transparència.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=171#p171

a. Informació, temàtica i contingut

Pressupost de l’any en curs i si s’ha prorrogat, ha de constar amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Dues opcions:

Primera: espai propi, visible i fàcil de localitzar, amb el títol Pressupost o Informació econòmica. També pot enllaçar amb el Portal de la Transparència però ha de constar amb claredat.

Segona: enllaç a la web de la Diputació provincial i/o altres organismes on està allotjada la informació.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p155

a. Informació, temàtica i contingut

Informes sobre l’estat d’execució, trimestralment a ser possible, del pressupost de l’any en curs, amb les dades d’ingressos i despeses.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

És recomanable que estigui en el mateix espai on hi ha el Pressupost i/o tota la Informació Econòmica.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p155

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació dels expedients de modificacions de crèdit aprovades pels òrgans corresponents, en què consti, si és el cas, els augments i el corresponent pressupost d’ingressos.

En el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

És recomanable que estigui en el mateix espai on hi ha el Pressupost i/o tota la Informació Econòmica.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p155

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació de l’informe d’intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, -en termes de capacitat o necessitat de finançament-, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques) . Es tracta d’un informe econòmic financer adjunt a l’expedient d’aprovació del pressupost anual.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Al mateix espai on consta la informació del pressupost i/o tota la Informació Econòmica.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p155

a. Informació, temàtica i contingut

Informes dels comptes anuals anteriors a l’any en curs, ja tancats, que incloguin la liquidació del pressupost, el balanç, la memòria i els informes de l’auditoria de comptes -si escau- entre d’altres documents comptables i pressupostaris.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Pressupost o Informació Econòmica.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p155

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació del document amb la relació de llocs de treball de la Institució i les retribucions brutes anuals. Ha de constar de manera clara la plantilla orgànica municipal amb les categories, les places cobertes i les vacants. També el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’any en curs amb les corresponents retribucions brutes anuals. No es valida si només consta el Complement específic.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, la Institució, Organització interna. També pot trobar-se en altres espais com per exemple en economia o pressupostos o Recursos Humans.

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació del document amb la relació de directius i càrrecs de confiança (noms i cognoms) on s’especifiquen quines són les seves funcions, àrea de la qual depenen, currículum i retribucions brutes anuals segons la categoria que ocupen.

Es recomana també publicar la mateixa informació referida al personal que exerceix funcions d’assessor de grups polítics.

En els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, La Institució, Organització o Portal de Transparència. També pot trobar-se en altres espais com per exemple en economia, pressupostos, personal directiu o a recursos humans.

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació de les convocatòries en curs de places de treball. Inclouen les bases generals dels processos selectius i els resultats finals del procés.

En els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Es publica generalment a la seu electrònica sota el nom d’oferta pública d’ocupació, però també es pot publicar a altres apartats com recursos humans, avisos o convocatòries, en lloc visible.

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació de les informacions rellevants de l’inventari general del patrimoni referent a béns immobles de domini públic i patrimonials. Relació de béns de domini públic (parcs i jardins, vials...) i béns de caràcter patrimonial (immobles, drets reals, lloguers, vehicles, propietat industrial, comercial, intel•lectual...), préstecs, etc.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori o Portal de Transparència. També pot trobar-se en altres espais com per exemple en economia i/o informació econòmica.

Es compleix.

https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Relació de tots els contractes ja siguin d’import superior als 50.000 euros o 18.000 euros així com els menors. Aquesta informació ha d’incloure les licitacions en curs, les actes i la composició de les meses de contractació. I és del tot recomanable que anualment es faci una relació de tota la contractació especificant conceptes, imports i empreses adjudicatàries.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Contractació. Perfil del contractant, Seu electrònica, Portal de Transparència.

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Especificació dels dies de mitjana de pagament de la institució als seus proveïdors.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Hisenda o informació econòmica, proveïdors, Portal de Transparència.

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Publicar les darreres subvencions atorgades amb l’import i l’objecte així com també la puntuació atorgada.

En els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai propi apartat de subvencions i/o participació ciutadana. Portal de Transparència. També es valida amb l’enllaç nominal, és a dir, amb el nom del municipi o la institució, a la base de datos nacional de subvenciones (BDNS).

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Relació de convenis signats per l’Ajuntament especificant la data, l’entitat i/o organització amb qui se signa, el contingut econòmic, l’objectiu i la durada/pròrrogues.

En els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai propi sobre convenis a La Institució. També al Portal de Transparència.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=143#p143

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació de les campanyes concretes de publicitat de caire institucional que s’hagin dut a terme al llarg de l’any així com la publicació d’anuncis i/o altres elements de publicitat de la institució que s’hagin publicat en qualsevol mitjà de comunicació d’àmbit, local, comarcal o generalista, en qualsevol format. Si la informació es presenta en forma de partida pressupostària i l’import de la mateixa, és convenient que es detallin les campanyes institucionals realitzades i el seu cost individualitzat. És altament recomanable que la informació s’actualitzi al final de l’exercici amb les dades de la liquidació efectiva del pressupost i que es presenti per a la seva comprensió amb un gràfic.

En els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai propi sobre publicitat institucional o Portal de Transparència. També es pot trobar en altres espais com Hisenda o informació econòmica.

Es compleix.

 https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=TR&id_grupo=155#p155

a. Informació, temàtica i contingut

Notícies sobre la gestió del govern municipal, l’acció política del consistori o de la institució, i la vida ciutadana. També les mocions presentades per l’equip de govern i aprovades.

Es valida aquest indicador només si es publiquen notícies la periodicitat de les quals sigui com a màxim de dos mesos. No es valida si només s’ofereixen informacions de serveis, agenda, convocatòries.., sense que en l'històric consti cap notícia sobre la gestió o la vida ciutadana.

S’han de presentar amb un titular intel•ligible, amb la data de la notícia i un text - d’extensió indeterminada - que conforma el cos de la mateixa.

Es recomana que siguin notícies curtes, concretes, amb uns continguts periodístics, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si s’escau; i que el seu contingut vagi acompanyat de declaracions o paràgrafs literals dels protagonistes de la informació, que se centrin, de preferent, en l’activitat municipal i local i se citi la font.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Han d’estar ubicades a la pàgina d’inici, a l’espai Notícies o Actualitat. Si es troben en un altre espai del web cal que l’accés sigui fàcil.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/actualitat/noticias

a. Informació, temàtica i contingut

Notes de premsa, rodes de premsa, actuacions dels grups de l’oposició o declaracions de membres de l’oposició sobre fets concrets de la gestió, de tramitacions en el Ple o esdeveniments destacables de caràcter ciutadà.

Notícies sobre les mocions que l’oposició presenta en els plens i el seu seguiment.

També es valida si el web conté un espai actiu i actualitzat amb opinió de tots els grups polítics i càrrecs electes no adscrits sobre temes d’interès local.

La periodicitat estarà en funció de l’actualitat política i social.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició.

S’han de presentar amb un titular intel•ligible, amb la data de la notícia i un text - d’extensió indeterminada - que conforma el cos de la mateixa.

Es recomana que siguin notícies curtes, concretes, amb uns continguts periodístics, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si escau; i que el seu contingut vagi acompanyat de declaracions o paràgrafs literals dels protagonistes de la informació, que se centrin, de preferent, en l’activitat municipal i local i se citi la font.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la pàgina d’inici, a l’espai Notícies, Actualitat o denominació similar. Si es troben en un altre espai del web, com per exemple el dels grups polítics, cal que l’accés sigui fàcil.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/opinions-partits-politics

a. Informació, temàtica i contingut

La crònica periodística del Ple amb declaracions dels grups amb representació i càrrecs electes no adscrits

Informacions sobre acords, discrepàncies o desacords entre els grups polítics, entre govern i oposició per un tema concret a dilucidar en el Ple o en altres àmbits.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la pàgina d’inici, a l’espai Notícies, Actualitat o denominació similar. Si es troben en un altre espai del web, com per exemple, el del Ple, cal que l’accés sigui fàcil.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/all/all/ple

a. Informació, temàtica i contingut

Informació històrica sobre el municipi o territori. No es valida si només hi ha un esquema cronològic o un apartat de "Llocs d’interès" amb fotos i textos molt concisos sobre l’origen d’alguns edificis nobles. Recomanem una elaboració completa que permeti que la ciutadania pugui reconèixer les seves pròpies trajectòries vitals en el context de la història col•lectiva. També recomanem que es tingui en compte la utilitat que pot tenir pels diferents col•lectius socials, entre d’altres, els de l’escoles.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Municipi i/o ciutat, comarca o territori.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/cultura/patrimoni-cultural/historia-del-prat

a. Informació, temàtica i contingut

Informació sobre la realitat actual del municipi o del territori: demografia, activitat econòmica, social, cultural .... dades bàsiques: nombre d’habitants, extensió, densitat de població, ubicació geogràfica... Recomanem que la informació sobre la societat estigui relacionada amb la informació històrica i sigui actual.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Municipi i/o ciutat, comarca o territori.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/la-ciutat/informaci...

a. Informació, temàtica i contingut

Agenda d’activitats municipals i ciutadanes.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A la pàgina d’inici, a l’espai propi d’Agenda

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-agenda?filtre=Cultura

a. Informació, temàtica i contingut

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació, ja sigui un càrrec polític o tècnic: nom, cognoms, correu electrònic o telèfon. En els webs de les institucions que no disposen de gabinet de premsa, es valida si figura el nom i cognoms del càrrec electe, alcalde o alcaldessa, president o presidenta que té la responsabilitat de premsa o comunicació i una manera fàcil de contactar.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Comunicació, Premsa o Ajuntament, Consistori, la Institució.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/sala-de-premsa

a. Informació, temàtica i contingut

Reglament de participació ciutadana vigent o bé normativa o eines de les possibilitats de participar de la ciutadania.

Els documents sempre han de portar la data i la seva vigència.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Participació Ciutadana i/o Normativa /Reglaments /la Institució.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/participacio-ciutadana/reglament-de-participacio-ciutadana

a. Informació, temàtica i contingut

La relació d’entitats del municipi, amb almenys, els noms, adreces i altres dades de contacte de les entitats constituïdes i en actiu, amb la data d’actualització.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Espai específic de les entitats i /o Participació Ciutadana, associacionisme.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/la-ciutat/guia-entitats

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació dels diferents elements de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques... que permetin que la ciutadania manifesti les seves preferències sobre una actuació municipal o un tema d’actualitat d’interès local, comarcal, provincial. Ha de constar el calendari amb els períodes d’obertura i de tancament dels processos participatius.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Participació Ciutadana prioritàriament i també a la pàgina d’inici amb un banner.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/participacio-ciutadana

a. Informació, temàtica i contingut

Publicació dels informes dels resultats obtinguts dels processos de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques... i el compromís de l’equip de govern de dur-los a terme.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Participació Ciutadana prioritàriament i també a la pàgina d’inici amb un banner.

Es compleix.

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/participacio-ciutadana

a. Informació, temàtica i contingut

Aquesta informació recull la Carta de Serveis aprovada pel Ple amb els compromisos adquirits en cada servei i el grau de compliment per part de la Institució. És important que constin els indicadors i instruments d’avaluació del compliment de compromisos, i els resultats de la seva avaluació amb la periodicitat que determini la pròpia Carta de Serveis. De manera preferent, convindria reflectir de quina manera els ciutadans i les ciutadanes han pogut participar en dita avaluació, i els resultats que se’n derivin.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Ajuntament, Consistori, La Institució o Portal de Transparència. També pot trobar-se en altres espais com per exemple la pàgina d’inici, o al mateix espai on s’exposi el Catàleg de tots els Serveis.

Es compleix.

 https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia/...

a. Informació, temàtica i contingut

Eines per comunicar incidències a la via pública, queixes o suggeriments, amb la informació clara sobre el termini que té l’administració per resoldre. També felicitacions per la feina feta.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Dues opcions:

Primera: formulari accessible a través d’un banner a la pàgina d’inici.

Segona: formulari en l’apartat Tràmits, que pot estar a la seu electrònica.

Ha de constar clarament que es pot fer un suggeriment o una queixa; no es valida si només es publica un contacte o una instància genèrica.

Es compleix.

https://seu.elprat.cat

https://elprat.cat  (el més consultat)

a. Informació, temàtica i contingut

Resultats com a mínim anuals sobre la gestió realitzada de les queixes que han arribat a la Institució.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

Dues opcions:

Primera. Espai retiment de Comptes

Segona. Al mateix espai dels serveis.

Es compleix.

El detall de la valoració dels serveis, avaluació, i resum de queixes i suggeriments al apartat de retiment de comptes

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/retiment-de-comptes

a. Informació, temàtica i contingut

La Llei de transparència converteix el dret d’accés a la informació pública en un veritable dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a aquesta informació, entesa en sentit ampli com tota aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions. El dret d’accés és un dret que complementa la informació que la ciutadania pot obtenir per via de la transparència en obert.

Es pot demanar a través d’un formulari de dret d’accés que ha d’estar visible. Només cal identificar-te vàlidament i no s’ha de justificar ni motivar perquè es demana aquesta informació.

Es pot sol•licitar per Internet emplenant el formulari de sol•licitud o presencialment a les oficines municipals.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Transparència/Serveis i tràmits/sol•licitud d’accés a la informació pública.

Es recomana que s’indiqui amb claredat des de la portada a l’espai Ajuntament.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica

a. Informació, temàtica i contingut

Publicar l’informe anual o semestral amb el següent contingut:

El nombre de sol•licituds rebudes i la seva tipologia (Càrrecs electes, personal, estructura administrativa, contractes, subvencions, pla de govern, informació econòmica, gestió dels serveis, participació ciutadana... )

El nombre total de les resoltes i de les desestimades, amb la motivació, si és el cas. I el nombre de les pendents de resoldre.

b. Ubicació o espai del web on ha d’aparèixer

A Transparència/Serveis i tràmits/sol•licitud d’accés a la informació pública.

Es recomana que s’indiqui amb claredat des de la portada a des de l’espai Ajuntament.

Es compleix.

 https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/dret-dacces-la-informacio-publica