Esteu aquí

Òrgans de Govern

El Ple Municipal és l'òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Són 25 regidors i regidores, entre els quals l'alcalde, que n'és el president. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària el primer dimecres de cada mes i té entre d'altres la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

 

Composició del Ple:

Alcalde-president

Lluís Mijoler Martínez (El Prat en Comú)

Tinents/tes d'alcalde
(per ordre de prelació)

Juan Pedro Pérez Castro (PSC - CP)
Alba Bou Jordà (El Prat en Comú)
Joaquim Bartolomé Capdevila (El Prat en Comú)
Juan Carlos Moreno (PSC - CP)
Pilar Eslava Higueras (El Prat en Comú)
Débora García Barrios (PSC - CP)
Anna Martín Cuello (El Prat en Comú)
David Vicioso Adrià (El Prat en Comú)
Regidors/es
Esther García Fernández (El Prat en Comú)
Antonio García Martínez (El Prat en Comú)
Rafael Duarte Molina (El Prat en Comú)
Maria Dolors Siles García (El Prat en Comú)
Francisco Manuel Lorenzo Gallardo (El Prat en Comú)
Alejandro Herrera Muñoz (PSC - CP)
Marina García Vargas (PSC - CP)
Juan Manuel Fraile Alonso (PSC - CP)
Gabriel Soriano Porcella (PSC - CP)
Jordi Ibern Tortosa (ERC)
Meritxell Charavia Rivas (ERC)
Mica Blázquez Puerto (ERC)
Antonio Miguel Ruiz Redondo (C’s)
Jordi López Gil (C’s)
Montserrat Blázquez Jiménez (C’s)
Carmelo Declara Merino (Podemos El Prat)

 

Actes dels Plens celebrats:

Podeu recuperar els vídeos de cadascuna de les sessions del plenari a www.elprat.cat/videoactes, i podeu consultar les actes a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Competències del Ple:

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut a través del següent document.

 

Competències del Ple (pdf - 109497 bytes)

Consulteu les convocatòries del Ple

L'alcalde és el president de la corporació municipal i representa l'Ajuntament.

La Junta de Govern Local és l'òrgan d'assistència a l'alcalde i adopta acords en aquells assumptes que li delegui l'alcalde o el Ple municipal. La formen l'alcalde, que n'és el president, i un nombre de tinents i tinentes d’alcalde que no pot superar un terç del total.

Els tinents i tinentes d'alcalde són designats pel mateix lliurement i per ordre entre els regidors i regidores. Per aquest ordre substitueixen l'alcalde en cas d'absència, malaltia, etc. També exerceixen aquelles competències que l'alcalde els delega.

La Junta de Govern Local, es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dilluns.

President
Lluís Mijoler Martínez (El Prat en Comú)
Tinents/tes d'alcalde
Juan Pedro Pérez Castro (PSC - CP)
Alba Bou Jordà (El Prat en Comú)
Joaquim Bartolomé Capdevila (El Prat en Comú)
Juan Carlos Moreno Roig (PSC - CP)
Pilar Eslava Higueras (El Prat en Comú)
Débora García Barrios (PSC - CP)
Anna Martín Cuello (El Prat en Comú)
David Vicioso Adrià (El Prat en Comú)

 

La Junta de Govern Local ostenta aquelles competències que li són delegades per l'alcalde i el Ple de l'Ajuntament.

Per part d’alcaldia, la Junta de Govern Local té delegades 14 competències en matèria d’urbanisme, relacionades amb els tràmits inicials, previs i preparatoris (de determinats plans urbanístics, d’estudis de detall, de projectes d'actuació en sòl no urbanitzable, etc); l’atorgament, denegació o pròrroga de llicències urbanístiques; o l’aprovació dels expedients relacionats amb la promoció i el disseny de la ciutat, entre d’altres. També té delegades 4 competències en matèria d’activitats, majoritàriament relacionades amb els informes d’avaluació i impacte ambiental i la concessió de llicències ambientals i d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives; o amb les autoritzacions municipals per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal. Per part del ple municipal, la Junta de Govern Local té delegades 9 competències relacionades amb temes diversos: les sancions greus sobre la tinença de gossos o animals perillosos, l’establiment o modificació de preus públics, la cessió d’ús d’immobles, la resolució dels expedients de compatibilitat professional del personal municipal, els sortejos públics per la formació de les meses electorals, la sol•licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altre ajut econòmic atorgat per d’altres administracions públiques o persones físiques o jurídiques o la fixació de les festes anuals locals, entre d’altres. Es poden consultar la totalitat de funcions delegades a la Junta de Govern Local per part de l’alcaldia i el ple al Cartipàs municipal 2019 - 2023

Consulteu les actes de les diferents Juntes de Govern Local celebrades.

El Ple municipal, en sessió de 2 de març de 2011, va acordar constituir el Registre d'Interessos de l'Ajuntament del Prat, que substituirà el derivat de l'acord de Ple municipal de 14 d'abril de 1999. En ell s'hi inscriuran les declaracions sobre possibles incompatibilitats, activitats i béns patrimonials dels regidors/es electes, el personal directiu i els funcionaris/es d'habilitació estatal proveïts/des mitjançant lliure designació abans de la seva presa de possessió, amb motiu de cessament i al final del mandat.

Aquestes declaracions s'inscriuen en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament, que consta de dues seccions:

1a. Registre d’Activitats
2a. Registre de Béns patrimonials

Els models de declaració aprovats pel Ple municipal en sessió de 2 de març de 2011, són els següents:

  • Model RA-1, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats d’electes (art. 75.7.a. de la Llei 7/1985 i art. 163 del Decret Legislatiu 2/2003).
  • Model RA-2, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats de no electes (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).
  • Model RB-1, de declaració de béns i drets patrimonials (art. 75.7.b. de la Llei 7/1985 i 163 del Decret Legislatiu 2/2003).
  • Model RB-2, de declaració de béns i drets patrimonials (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).

Tot seguit podeu consultar l'acord de govern de 26 de juny de 2019, signat per Lluís Mijoler Martínez, en representació del grup municipal d’El Prat en Comú, i Juan Pedro Pérez Castro, en representació del grup municipal del PSC, per al mandat municipal 2019 - 2023.

Acord de govern (pdf - 4604811 bytes)

La Junta de Portaveus és un òrgan format pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i es reuneix ordinàriament, amb funcions de consulta, abans dels plens.

Alcalde-president: 

Lluís Mijoler Martínez (El Prat en Comú)

Vocals: 

Alba Bou Jordà (El Prat en Comú)
Juan Pedro Pérez Castro (PSC - CP)
Jordi Ibern i Tortosa (ERC)
Antonio Miguel Ruiz Redondo (C's)
Carmelo Declara Merino (Podemos El Prat )