Esteu aquí

Òrgans de Govern

ple_municipal.jpg

El Ple Municipal és l'òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Són 25 regidors i regidores, entre els quals l'alcalde, que n'és el president. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària el primer dijous de cada mes i té entre d'altres la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

 

Composició del Ple:

Alcalde-president

Lluís Mijoler Martínez (El Prat en Comú Podem)

 

Regidores i regidors 

Alba Bou Jordà (El Prat en Comú Podem)

Joaquim Bartolomé Capdevila (El Prat en Comú Podem)

Anna Martín Cuello (El Prat en Comú Podem)

Esther García Fernández (El Prat en Comú Podem)

David Vicioso Adrià (El Prat en Comú Podem)

Carmelo Declara Merino (El Prat en Comú Podem)

María del Valle Alcaide Cárdenas (El Prat en Comú Podem)

Rafael Duarte Molina (El Prat en Comú Podem)

Juan Pedro Pérez Castro (PSC)

María Soledad Rojas Fernández (PSC)

Juan Carlos Moreno Roig (PSC)

Débora García Barrios (PSC)

 Alejandro Herrera Muñoz (PSC)

Marina García Vargas (PSC)

Jordi Ibern Tortosa (ERC)

Ariadna Valezka Castillo Sánchez (ERC)

Mica Blázquez Puerto (ERC)

Miguel Ángel Ochoa Oliva (PP)

 Elisabeth Martínez García (PP)

Agustín Mataró Soto (Jóvenes y Pensionistas Decidimos)

Isabel Fernández García (Jóvenes y Pensionistas Decidimos)

Rafael Millán Carracedo (Vox)

Alejandro Cruz Rodríguez (Vox)

Gerard Valverde i Polo (Junts pel Prat)

 

 

Actes dels Plens celebrats:

Podeu recuperar els vídeos de cadascuna de les sessions del plenari a www.elprat.cat/videoactes, i podeu consultar les actes a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Competències del Ple:

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut a través del següent document.

 

Competències del Ple (pdf - 109497 bytes)

Consulteu les convocatòries del Ple

L'alcalde és el president de la corporació municipal i representa l'Ajuntament.

La Junta de Govern Local és l'òrgan d'assistència a l'alcalde i adopta acords en aquells assumptes que li delegui l'alcalde o el Ple municipal. La formen l'alcalde, que n'és el president, i un nombre de tinents i tinentes d’alcalde que no pot superar un terç del total.

Els tinents i tinentes d'alcalde són designats pel mateix lliurement i per ordre entre els regidors i regidores. Per aquest ordre substitueixen l'alcalde en cas d'absència, malaltia, etc. També exerceixen aquelles competències que l'alcalde els delega.

La Junta de Govern Local, es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dimecres.

President
Lluís Mijoler Martínez (El Prat en Comú)
Tinents/tes d'alcalde
Juan Pedro Pérez Castro (PSC )
Alba Bou Jordà (El Prat en Comú Podem)
Joaquim Bartolomé Capdevila (El Prat en Comú Podem)
Juan Carlos Moreno Roig (PSC )
Marisol Rojas Fernández (PSC)
David Vicioso Adrià (El Prat en Comú Podem)
Anna Martín Cuello (El Prat en Comú Podem)
Débora García Barrios (PSC)

 

Consulteu les actes de les diferents Juntes de Govern Local celebrades.

Junta_govern_local_jgl.jpg

El Ple municipal, en sessió de 2 de març de 2011, va acordar constituir el Registre d'Interessos de l'Ajuntament del Prat, que substituirà el derivat de l'acord de Ple municipal de 14 d'abril de 1999. En ell s'hi inscriuran les declaracions sobre possibles incompatibilitats, activitats i béns patrimonials dels regidors/es electes, el personal directiu i els funcionaris/es d'habilitació estatal proveïts/des mitjançant lliure designació abans de la seva presa de possessió, amb motiu de cessament i al final del mandat.

Aquestes declaracions s'inscriuen en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament, que consta de dues seccions:

1a. Registre d’Activitats
2a. Registre de Béns patrimonials

Els models de declaració aprovats pel Ple municipal en sessió de 2 de març de 2011, són els següents:

  • Model RA-1, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats d’electes (art. 75.7.a. de la Llei 7/1985 i art. 163 del Decret Legislatiu 2/2003).
  • Model RA-2, de causes de possible incompatibilitat i d'activitats de no electes (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).
  • Model RB-1, de declaració de béns i drets patrimonials (art. 75.7.b. de la Llei 7/1985 i 163 del Decret Legislatiu 2/2003).
  • Model RB-2, de declaració de béns i drets patrimonials (disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985).

Tot seguit podeu consultar l'acord de govern de 29 de juny de 2023, signat per Lluís Mijoler Martínez, en representació del grup municipal d’El Prat en Comú Podem, i Juan Pedro Pérez Castro, en representació del grup municipal del PSC, per al mandat municipal 2023 - 2027.

La Junta de Portaveus és un òrgan format pels portaveus dels diferents grups polítics municipals i es reuneix ordinàriament, amb funcions de consulta, abans dels plens.

Alcalde-president: 

Lluís Mijoler Martínez (El Prat en Comú)

Vocals: 

Alba Bou Jordà (El Prat en Comú Podem)
Juan Pedro Pérez Castro (PSC )
Jordi Ibern i Tortosa (ERC)
Miguel Ángel Ochoa (PP)
Rafael Millán Carracedo (Vox)
Agustín Mataró Soto (Jóvenes y Pensionistas Decidimos)
Gerard Valverde i Polo (Junts)