L'any 2015, l'Organització de Nacions Unides (ONU) estableix els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eixos fonamentals per a preservar el planeta i fer possible una vida digna per a totes les persones que hi viuen. L'any, següent, el 2016, l'ONU aprovà a Quito (Equador) el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament sostenible (Hàbitat III), que inclou la Nova Agenda Urbana.  

L’Agenda Urbana Local del Prat de Llobregat, ha se ser un document estratègic,  per reforçar la ciutat com a espai de convivència amable, saludable, segur i resilient, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i fomentant un creixement sostenible i inclusiu del municipi. 

En línia amb la visió de l’Ajuntament es busca seguir construint una ciutat que cuida i garanteix els drets de les persones que hi habiten. L’Agenda Urbana del Prat del Llobregat ha de vetllar per una ciutat sostenible, dinàmica, verda, participativa, feminista, inclusiva i transparent.

L'Agenda Urbana és un pla estratègic de tota la ciutat, i tots els agents, públics i privats han de participar en la seva construcció. Per això a partir del mes d'octubre es realitzarà un procés de participació ciutadana on tots i totes estem convocats a participar en la construcció del Prat del Futur.

L'Agenda Urbana defineix 10 eixos estratègics i els seus objectius que s'alinien amb els ODS de l'Agenda 2030. A continuació podeu consultar quins són els eixos estratègics sobre els que es vertebrarà l'Agenda Urbana del Prat.

 • Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu entorn (alineat amb els ODS. 2 i 11)
 • Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i protegir el paisatge (alineat amb els ODS. 6, 11, 14 i 15)
 • Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural (alineat amb els ODS. 15)
 •  Definir un model urbà que fomenti la compacitat, l’equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics (alineat amb els ODS. 1, 4, 11 i 15)
 • Garantir la complexitat funcional i la diversitat d’usos (alineat amb l'ODS. 11)
 • Garantir la qualitat i l’accessibilitat universal dels espais públics (alineat amb els ODS. 11 i 15
 • Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació (alineat amb els ODS. 11 i 15)
 • Impulsar la regeneració urbana (alineat amb l'ODS. 11)
 • Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis (alineat amb els ODS. 11 i 15
 • Adaptar el model territorial i urbà als efectes del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció (alineat amb els ODS. 11, 13 i 15)
 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (alineat amb els ODS. 3, 7 i 11)
 • Millorar la resiliència enfront al canvi climàtic (alineat amb els ODS. 1, 6, 11, 13 i 15)
 • Ser més eficients energèticament i estalviar energia (alineat amb els ODS. 7, 11 i 12)
 • Optimitzar i reduir el consum d’aigua (alineat amb els ODS. 6, 12 i 15)
 • Fomentar el cicle dels materials (alineat amb els ODS. 11, 12 i 13)
 • Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge (alineat amb els ODS 11, 12 i 13)
 • Afavorir la ciutat de proximitat (alineat amb els ODS. 3 , 7 i 11)
 • Potenciar maneres de transport sostenibles (alineat amb els ODS. 3, 911)
 • Reduir el risc de p obresa i exclusió social en entorns desfavorits (alineat amb els ODS. 1, 2, 7, 10 i 11)
 • Cercar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere, edat i discapacitat (alineat amb els ODS. 1, 2, 4, 5, 7, 10 i 15)
 • Productivitat local, generació d’ocupació i dinamització i diversificació de l’activitat econòmica (alineat amb els ODS. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 i 12)
 • Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de l’economia local (alineat amb els ODS. 8, 1112 i 14)
 • Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge adequat a preu assequible (alineat amb els ODS. 10 i 11)
 • Garantir l’accés a l’habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables (alineat amb els ODS. 10 i 11)
 • Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities) (alineat amb els ODS. 4 i 9)
 • Fomentar l’administració electrònica i reduir la bretxa digital (alineat amb els ODS. 5 i 9)

 

 • Assolir un marc normatiu i de planejament actualitzat flexible (alineat amb l'ODS. 16)
 • Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell (alineat amb els ODS. 16 i 17)

Participa en la construcció de les Agendes

Tothom té moltes coses a dir sobre El Prat del futur. Tota la informació i espais de participació a través d'aquest enllaç