Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament del Prat de Llobregat, en compliment de la normativa sobre transparència, posa a disposició de la ciutadania el portal de transparència,  al qual es pot accedir i consultar informació de naturalesa diversa: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.

Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada en el Portal de transparència o altres webs municipals, podeu sol·licitar-la i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

L’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència de cap interès personal, no resta subjecte a motivació, no requereix la invocació de cap norma, i pot ésser exercit per les ciutadanes i ciutadans més grans de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

El dret és denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:  ​

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries. ​
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d’edat.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  • Altres informacions que tenen la condició de protegida, establerta expressament per una norma amb rang de llei.

Queden excloses de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la. Així mateix, les sol·licituds d’accés a la informació publica per part de persones, la matèria de les quals tingui establert un règim d’accés especial, han de ser tramitades i resoltes d’acord amb els termes i el procediment previstos en aquest règim d’accés especial.

 

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir:

Per Internet, a través del tràmit en línia:

https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=195&idnct=1670&x=lgy6xliZxITVQzQSysFFmg

Si teniu dubtes per fer el tràmit telemàticament, us podem donar suport:

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/lajuntament/oac-360

Presencialment a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) sol·licitant cita prèvia:

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/atencio-ciutadana/oficina-dinformacio-i-atencio-ciutadana-oiac

L'Ajuntament haurà de resoldre la petició en un termini d'un mes. En el cas que la sol·licitud d’accés a la informació es denegui total o parcialment es podrà presentar una reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

http://www.gaip.cat/ca/inici

 

Legislació vigent

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893113

Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=680124

Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf

 

Dades sobre l'ús del Dret d'Accés a la Informació Pública 

Dades anuals relatives al nombre d'expedients oberts amb sol·licituds d'accés a la informació rebudes, resoltes dins o fora de termini, i estimades, total o parcialment, en format reutilitzable,

https://www.elprat.cat/sites/default/files/resolucions_daip_0.xls