Dret d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament del Prat de Llobregat posa a disposició de la ciutadania un seguit d'informació que es troba accesible al portal de transparència. Tot i això, amparats per la legislació vigent en matèria de transparència, qualsevol ciutadana o ciutadà major de 16 anys té dret a demanar altre informació referent a la gestió pública que no estigui publicada al portal, i l'ajuntament només pot denegar o restingir l'accés en els següents casos:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Si la informació te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
 • La informació relativa als menors d’edat , el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.

Com es pot accedir a la informació pública?

Mitjançant el portal de transparéncia es pot accedir a un conjunt d'informació classificada per temes: Informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, acció de govern i normativa, contractes, convenis, subvencions i catàleg de serveis i tràmits.

Es pot accedir al portal de transparència aqui:
https://seu-e.cat/ca/web/elpratdellobregat/govern-obert-i-transparencia

Quan la informació a la que es vol accedir no està publicada en el portal esmentat, es pot sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Què es pot sol·licitar?

Es pot demanar tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament així com la que es produeix per la seva activitat o en l'exercici de les seves funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la sol·licitud. 

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació serà lliurada en la manera i el format que se sol·liciti.

Com es fa?

Es pot fer:

 • Per Internet a través del tràmit en línia:

https://seu.elprat.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=195&idnc...

 • Presencialment a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).

https://www.elprat.cat/administracio-govern-i-ciutat/atencio-ciutadana/o...

 • Es pot fer també per correu postal enviant a l'OIAC la instància de sol·licitud específica. Aquesta instància s'haurà de fer servir també en el cas de presentar-la a través d'una altra administració.

L'Ajuntament haurà de resoldre la petició en un termini de 30 dies. En el cas que es denegui total o parcialment la sol·licitud d'informació es podrà presentar una reclamació, presencialment o electrònicament, davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

http://www.gaip.cat/ca/inici

Sentit del silenci administratiu

Segons la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, si l’Ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, en relació amb una determinada informació. En tot cas, no es podrà adquirir per silenci administratiu el dret d’accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.

Legislació vigent

Decret 8/2021 de 9 de febrer sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública

http://cido.diba.cat/legislacio/11280838/decret-82021-de-9-de-febrer-sob...

Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern

http://cido.diba.cat/legislacio/6009837/llei-192014-del-29-de-desembre-d...

Dades sobre l'ús del Dret d'Accés a la Informació Pública 

Dades anuals relatives al nombre d'expedients oberts amb sol·licituds d'accés a la informació rebudes, resoltes dins o fora de termini, i estimades, total o parcialment: