Logo Next Generation

Els fons europeus Next Generation EU són uns recursos pactats pels països membres de la Unió Europea com a mesures de recuperació de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19. Es tradueixen en subvencions i préstecs aprovats pel Consell Europeu de 21 de juliol de 2020 i dotats de 750.000 milions d’euros. Aquests fons estan destinats a persones, autònoms empreses i també l’administració pública i els seus eixos vertebradors passen per impulsar la transició ecològica i la transformació digital en tots els actors que poden optar-hi.

L’Ajuntament del Prat, per tant, ja treballa per poder optar a totes les subvencions possibles dins d’aquest marc d’ajudes europeu. En aquesta pàgina, detallem els projectes que han rebut finançament d’aquest paquet europeu:

Implantació de la Zona de Baixes Emissions i la creació d'eixos verds

La nova avinguda del Canal serà un espai on el vianant serà el protagonista: s’eliminaran els aparcaments i la circulació de cotxes s’hi restringirà notablement. L’objectiu final és crear un gran eix cívic que travessi de nord a sud la ciutat i que inclourà en un futur la Carretera de l’Aviació. Aquestes obres es coordinen amb les ja començades per renovar un col·lector a l’av. del Canal, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El finançament de la Unió Europea – Next Generation EU és de 2.025.000 €.

la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a establir una Zona de Baixes Emissions abans de 2023. Per això, el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (2019-2024) proposa desenvolupar-ne als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, igual que d’altres municipis com ara Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels o Sant Feliu de Llobregat.

La Unió Europea promou igualment aquestes mesures contra la contaminació a les ciutats, i de fet la nostra ciutat rebrà 661.500 € dels fons Next Generation EU per desplegar aquesta mesura en concret.

Finançament fons NG EU 840.000 €

Els carrers de Viladencas i Sant Boi s'han pacificat, a través d'una plataforma única. La circulació de persones i vehicles, per tant, adquireix una jerarquia en que els vianants són el punt de partida i prioritat a l’espai públic.

Finançament fons NG EU 840.000 €

Finançament fons NG EU 1.000.000 €

Finançament fons NG EU de 30.245,97 €

Finançament fons NG EU de 62.680,99 €

Finançament fons NG EU de 378.000 €

Finançament fons NG EU de 216.000 €

Transformació digital i modernització de l’administració

Amb la implementació del projecte es pretén el desenvolupament real d'una administració del segle XXI, dotada de les infraestructures necessàries per adaptar-se a la nova realitat de mobilitat a la feina: disponible en qualsevol lloc i circumstància, connectada i col·laborativa, per a una major eficàcia i eficiència.

La inversió del projecte se centra en la implantació de llocs de treball intel·ligents; la provisió de llocs de treball de nova generació amb mobilitat i eines col·laboratives que maximitzin la productivitat dels empleats públics i habilitin la seva feina no presencial. S'inverteix en infraestructures TIC (estacions de treball) amb eines col·laboratives de treball, la capacitació dels empleats públics per a l'ús i el desenvolupament d'aquestes infraestructures que suposen una inversió de reforç, implantació, posada en marxa i desplegament de capacitats.

Aquests objectius, necessitats i reptes que motiven el projecte, s'alineen amb allò que la inversió per a la línia 4 persegueix “dotar a las Administraciones Públicas españolas de infraestructuras tecnológicas que actúen como palanca para su modernización, permitiendo la disponibilidad en cualquier circunstancia y adaptando la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar tanto la conectividad digital como la economía del dato y la Inteligencia Artificial en las Administraciones.” Així doncs, l’Ajuntament aposta per augmentar l'accessibilitat i l'eficiència els empleats públics mitjançant una digitalització més gran dels llocs de treball.

Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU amb 243.239 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria 2021 del Ministeri de Política Territorial de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Treball i Formació

Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC - TRFO EELL REACT)

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea – Fons REACT-EU – NextGenerationEU, mitjançant el Fons Social Europeu, amb una dotació econòmica de 494.202,24 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria 2021 del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya de subvencions destinades al Foment de l’Ocupació, especialment adreçades a aquelles persones amb més risc d'exclusió laboral o social.

El programa té com a objectiu que les persones en situació d'atur i allunyades del mercat del treball, o bé amb moltes dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los les competències professionals mitjançant un contracte laboral i el desenvolupament de tasques.

 

Durant tot el programa, les persones participants reben un acompanyament individualitzat adaptat a les seves característiques i necessitats pròpies, que té com a objectiu el benestar personal i emocional de la persona però que alhora, a de garantir la seva plena inclusió social.

 

Contempla tres línies d’actuació:

 • Línia Treball i Formació adreçada a persones més grans de 52 anys (Línia MG52)
 • Línia Treball i Formació adreçada a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC)
 • Línia Treball i Formació adreçada a persones aturades no perceptores de prestacions per desocupació (Línia PANP)

Adquisició de llibres per a la biblioteca Antonio Martín Sánchez

L'Oficina de Suport a la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ens ha fet una aportació de 2.700 euros per a la Biblioteca Antonio Martín Sánchez finançats per la Unió Europea - Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Drets socials

Rehabilitació d’un edifici per acollir un equipament social pel servei d’allotjament d’urgència social.

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea -Next Generation EU- amb 217.347,09 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

El Pla d’accessibilitat municipal inclou una planificació valorada de les actuacions de millora de l’accessibilitat al llarg d’un període de 6 anys. Des de 2020 fina a 2026.

El document del Pla es pot consultar a aquí.

Algunes actuacions dels anys 2021, 2022 i 2023 del Pla estan finançades per la Unió Europea-NextGenerationEU amb un total de 71.751,08 € i fons propis, en el marc de la convocatòria de subvencions del Departament de Drets Socials per a l'impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

Es vol aconseguir una millora en l’accessibilitat dels espais d’atenció al públic en els edificis de titularitat municipal, afavorint la reducció de la desigualtat social al facilitar l’accés als serveis públics municipals a tota la població, i així avançar cap a un sistema més proper i universal centrat en l’atenció a la diversitat de la nostra ciutadania.

Les actuacions incloses són de millora de l’accessibilitat en taulells d’atenció al públic (3 equipaments el 2021), millora de l’accessibilitat als sanitaris d’ús públic (2 equipaments el 2020 i 4 el 2022), Millora de l’accessibilitat vertical (ascensors el 2021 i dotar de passamans rampes i escales rampes el 2022) i dotació de bucle magnètic a taulells d’atenció i serveis culturals i de formació (previst per al 2023).

 

suports tecnològics complementaris dins o fora del domicili, o ambos, així com la interconnexió amb els servies d’informació i professionals de referencia dels sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat d’atenció detectada.

 

La teleassistència avançada que posem a disposició de la persona usuària, contes dispositius tecnològics adients i necessaris per a la seva efectivitat. Aquets dispositius son:

 • Detectors de fuites de gas
 • Detectors de fum
 • Detectors de mobilitat
 • Detectors de caigudes
 • i detectors de concentracions de CO2. 

 

El servei de teleassistència al ajuntament del prat, des de l’any 2021 es presta a la nostra ciutat en la modalitat de teleassistència avançada.

Cada usuari té un pla individual que ajusta la intensitat del servei a nivell de seguiment i de complements de seguretat.

Els plans es revisen periòdicament i valoren a la persona des d’un punt de vista integrat sanitari, d’autonomia, emocional, social i relacional.

Durant aquest trimestre han estat valorades segons el model de teleassistència avançada la totalitat de persones usuàries

Finançament 34.973,58 €

L'objectiu del programa és generar més oportunitats per a tota la població, cuidant i evitant les discriminacions i exclusions per motius culturals, econòmics, de gènere i altres. Una atenció sota el paradigma de la intervenció sistèmica: la persona i els seus contextos; i constructivista: amb la persona i d’acord amb a la seva situació, demanda i participació en el codisseny d’accions i de serveis.

Finançament 92.400 €

L’Ajuntament del Prat de Llobregat treballa en l’atenció de les persones sense llar i en la prevenció de l’exclusió residencial en línia a les orientacions i directrius aprovades l’any 2022 en el Marc d’Acció per l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya que estableix tres eixos d’intervenció: l’adquisició d’espais residencials dignes; la implementació d’un sistema d’atenció i, finalment; el disseny d’un model d’acompanyament i d’apoderament de les persones en situació de sense llar.

Finançament 1.066.157,72 €

Finançament 93.628,92 €

Finançament 49.068,75 €

Rehabilitació d’edificis públics

Aquest projecte estarà finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU amb 3.000.000 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de subvencions del Programa d’ajuts a municipis per a la Rehabilitació d’Edificis Públics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Aquest projecte estarà finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU amb 3.000.000 euros i fons propis, en el marc de la convocatòria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de subvencions del Programa d’ajuts a municipis per a la Rehabilitació d’Edificis Públics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

L'edifici rehabilitat és el que es troba al carrer de Lo Gaiter del Llobregat i serà la nova seu municipal de l'àmbit de serveis a les persones. 

Es tracta d'un programa específic d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients. El projecte es durà a terme a l'Eixample Sud i ha rebut un finançament de 2.611.700 € i 4.820.381 €. 

Turisme

Convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions, any 2023: Costa Barcelona - Delta del Llobregat. Accions innovadores per a un turisme sostenible de sol i platja. Finançat amb 250.000 €

Els objectius d'aquest programa són:

 • Promoure l’evolució del turisme de sol i platja cap a una dimensió més holística i experiencial, que incorpori atributs generalment associats amb altres productes (cultura, esport, naturalesa) o introdueixi una dimensió de sostenibilitat en el sol i platja clàssic, articulant un producte més híbrid i flexible i millor connectat amb el seu entorn i el ventall de possibilitats que ofereix.
 • La connexió de les destinacions de turisme blau de costa i interior amb el seu territori, permeabilitzant ofertes i espais i incentivant una expansió de la renda generada cap als espais de proximitat de l’interior.
 • La reconversió d’espais degradats, tant naturals com urbans, en destinacions de turisme blau de costa i interior per adaptar-los a les noves exigències de la demanda.
 • Un canvi de model de mobilitat que incentivi l’ús de transports nets, millori i ordeni els accessos als espais naturals, controli aforaments i limiti la congestió de vehicles. També es consideraran elegibles aquelles actuacions que contribueixin a aconseguir els més alts estàndards en matèria d’accessibilitat.
 • Actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic en destinacions de turisme blau de costa i interior.

 

Subvenció per a l’Ajuntament del Prat: 253.825 €

 

 

 

Més informació : Pla Antifrau de l'Ajuntament del Prat

Pla Antifrau (pdf - 774351 bytes)

Notícies

Veure totes

divendres, 17 febrer, 2023 - 13:45

El Prat de Llobregat obté més de 6,5 milions d’euros per a projectes innovadors d’Acció Social

El finançament de part d’aquests projectes, entre el quals destaquen la...
Estació a l'Avda Verge de Montserrat, entre la parada de metro de les Moreres i el CAP Ramona Via

dimarts, 31 gener, 2023 - 09:00

La bici elèctrica compartida metropolitana, AMBici, comença a funcionar al Prat

Entren en funcionament 160 bicicletes repartides en 14 estacions a la nostra...

divendres, 15 juliol, 2022 - 10:00

Arrenca un programa estatal per fomentar solucions digitals per a empreses i persones autònomes

El Programa Kit digital pretén subvencionar la implantació de solucions...