Consell de la gent gran

Què és?

El Consell Municipal de la Gent Gran és l'òrgan consultiu i de participació de la gent gran al Prat de Llobregat que permet establir un marc de treball comú dels ciutadans i ciutadanes implicats en l'àmbit social i en totes aquelles qüestions que els afecten com a col·lectiu.

Com a òrgan consultiu de representació i participació ciutadana, l'objectiu primordial del Consell és assolir aquesta participació a través de la vinculació de totes les entitats de gent gran, col·lectius, serveis, ciutadanes i ciutadans grans, entre d’altres, que tinguin interès a participar en el desenvolupament d’accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans. Concretament, es busca:

 • Una impliació activa en l'estudi, l'avaluació, la informació i la formulació de propostes d'actuació en l’àmbit de la gent gran.
 • La representació d’aquest col·lectiu en debats sobre qüestions d’interès per a la comunitat.
 • La seva participació en les activitats de la ciutat.

Quan es va constituir?

L'abril del 2002.

Qui en forma part?

 • President o presidenta (l’alcalde o alcaldessa).
 • Vicepresident o vicepresidenta (un regidor o regidora designat per alcaldia).
 • Vocals:
  • 1 per cada grup polític.
  • 2 per entitat, sindicat o federació que treballi en l'àmbit.
 • Secretari (corporació o qui delegui).

Calendari de reunions

El plenari es reunirà de manera ordinària, com a mínim, dos cops l'any.

Reglament del Consell

Reglament del Consell Gent Gran (pdf - 106070 bytes)

Contacte

Programa Municipal de la Gent Gran
gentgran@elprat.cat
Tel. 93 379 00 50 (extensió 5607)

Entitats relacionades

Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos (APMIB)

C. de Begues 0029-0031

INTER-SOS Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent

C. de Dolores Ibárruri [Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa] 0045
Web | Mail

Associació Veïns la Granja

Pol. de la Granja 0004, L BX 02
Tel: 933795800 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Associació Veïns Sant Jordi-Ribera Baixa

C. de Dolores Ibárruri [Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa] 0045
Tel: 933741580 | Web | Mail | Facebook