Els projectes d'Arts Visuals conceben l'art com a eina transformadora i com un espai de possibilitats interdisciplinar. Potenciant la creació i l'experimentació artística de l'alumnat s'impulsa la reflexió crítica sobre qüestions individuals i col·lectives.

Els projectes d’Arts Visuals en el marc d’Interseccions s’inicien en el curs 2017-2018 i es desenvolupen a partir d’una col·laboració entre l’Escola d’Arts Visuals del Prat i els centres educatius que hi participen. Les propostes de cada centre educatiu es dissenyen conjuntament entre docents i L'Escola d'Arts Visuals del Prat, i es connecten al teixit social de la ciutat per tal de diluir les fronteres dels aprenentatges de l’alumnat dins i fora de l'escola i fomentar el desenvolupament comunitari.

En aquest procés col·laboratiu inicial es decideix l'eix temàtic de cada projecte, com participarà l'equip docent, i l'alumnat i també quines interrelacions es desenvoluparan amb entitats del territori i ciutadania. 

El projecte s'adreça a l'alumnat de primària de l’escola Ramon Llull i l’Institut Escola i a l’alumnat de TVA i F’s de l’escola Can Rigol.  Amb uns objectius comuns però amb un desplegament en fases diferenciades, els projectes es duen a terme durant tot el curs. 

Respecte a la metodologia, intervenen especialistes en clau de codocència en les assignatures de visual i plàstica.

Treball a l'aula

Tot seguit es descriuen les especificitats del desplegament del projecte a cada centre per aquest curs.

Generalment, a les aules es treballa a partir de diverses dinàmiques dissenyades a les sessions de coordinació amb les docents incloent les competències curriculars pertinents i considerant el grau d’aprenentatge/particularitat de l’alumnat envers aquestes competències. Els i les professores experimenten/vivencien les pràctiques que després es desenvoluparan a l’aula. Les dinàmiques plantejades acostumen a ser pràctiques i performatives per arribar als diferents conceptes a abordar.

Així mateix, el treball a l’aula s’aborda des de la interdisciplinarietat. Partint d'una competència curricular es dissenya una pràctica. Es dota a l’alumnat de coneixements sobre Art Contemporani a través de diferents pràctiques artístiques sensorials i vivencials.

Ramon Llull

 Intervé a 5è i 6è de primària. Fase d’observació i codisseny del projecte fins al gener i posterior intervenció a l’aula. Es duen a terme sessions setmanals amb cada grup classe en les assignatures de visual i plàstica.

Can Rigol

 Intervé a a TVA i F’s. Periode d’observació  i posterior pilotatge a l’aula en paral·lel amb el codisseny del projecte. Es duen a terme sessions setmanals en les assignatures de visual i plàstica.

Institut Escola Pepa Colomer

 Intervé a 2n i 3r de primària. Fase d’observació i codisseny del projecte fins al gener i posterior intervenció a l’aula. Es duen a terme sessions setmanals amb cada grup classe en les assignatures de visual i plàstica.

Coordinacions internes amb l'equip 

Espai de formació i acompanyament del professorat en el disseny del projecte, codissenyant-lo amb educadors d’Escola d’Arts Visuals del Prat i els interessos de l’Escola. L’ Escola d’Arts Visuals proporciona material bibliogràfic en forma de fitxes amb autors, projectes i conceptes en relació al tema proposat per l’escola al curs 2022/23 per tal d’aplicar-les a les aules i aplicar-les, si cal, a la resta d’escola.

Treball en xarxa

Tots els professionals implicats en el projecte es troben, en diverses ocasions al llarg del curs, en un espai de treball compartit anomenat entorn d'aprenentatge de teatre. En aquestes trobades comparteixen coneixements al voltant del desenvolupament del projecte, coneixen noves experiències i metodologies de treball, treballen plegats en temàtiques i reptes comuns i organitzen activitats de manera conjunta. 

Compartir amb la ciutat

L'últim trimestre, els grups d'alumnes juntament amb el professorat implicat i els educadors de l’Escola d’Arts Visuals del Prat, organitzen una formalització final del treball realitzat, oberta a la comunitat i a les famílies.

BUSCADOR D'ACCIONS