Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

ServeiTerapiaOcupacional

Què és el servei?

Es tracta d’un conjunt d’accions que tenen com a objectiu facilitar una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que les persones usuàries puguin assolir, dins les possibilitats de cadascuna, la seva màxima integració social.

Què ofereix?

  • Ajustament personal i social a través d'activitats que tenen com a objectiu la rehabilitació estructural de la persona i la millora de la seva relació amb l'entorn comunitari.
  • Ocupació terapèutica mitjançant el desenvolupament de tasques amb les quals s'eviten ocupacions rutinàries i estèrils i s'intenta que la persona pugui adonar-se de l'assoliment d'un resultat material i satisfactori.

A qui s’adreça?

  • A persones amb discapacitat, en edat laboral, que han acabat el període de formació corresponent i que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65%, segons la valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació d'Adults (EVO) de la Generalitat de Catalunya.
  • A persones que,  temporalment o definitivament, no tenen prou capacitat de treball per cobrir el cost de manteniment d’una plaça de centre especial de treball. En altres paraules, la seva capacitat productiva és inferior al 37,5% del que es considera normal en el sistema ordinari de treball.

Com s’hi pot accedir?

Actualment, el servei té capacitat per a 56 places. Per sol·licitar-ne una cal disposar de:

  • Certificat de Discapacitat emès per l'ICASS.
  • Certificat d'Orientació Laboral emès per l’EVO, on ha de constar com a orientació el Servei de Centre Ocupacional.
  • Avaluació prèvia de l'adequació del servei a les necessitats i característiques de la persona, efectuada i aprovada per l'equip tècnic del Patronat de La Fundació Rubricatus.
  • Vistiplau dels Serveis de Gestió Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Temes relacionats

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al...