Imatge gràfica Memòria 2022

A continuació, us presentem la memòria de 2022. Una eina per facilitar informació a la ciutadania sobre el què hem fet, com a Ajuntament, durant l'any 2022. Un document que es suma al conjunt d'eines que l'Ajuntament ha posat en marxa per a retre comptes a la ciutadania. Un dels objectius de la memòria era facilitar l'accés a la informació de forma breu i concisa, per aquest motiu, molts dels continguts de la memòria estan linkats a pàgines web que ofereixen més informació sobre cadascun dels apartats. 

La memòria de 2022, és la primera memòria conjunta de l'Ajuntament, on trobareu la informació i avaluació de cadascun dels departaments municipals organitzats per les Àrees de Govern. A cadascuna de les Àrees es presenta la valoració de la direcció de l'Àrea, seguida per l'avaluació de cadascuna de les seccions que en formen part.

Cada secció explica quina és la seva missió i els seus objectius per al 2022, presenta els seus recursos (de personal i econòmics) fonamentals per avaluar la seva execució. A continuació es presenta la seva activitat, organitzada en àmbits i en accions clau. Així com l'avaluació dels seus serveis orientats a la ciutadania, l'estat de les accions del PAM 2019 - 2023 i els reptes de futur a curt termini. Cada sessió finalitza amb un seguit d'annexos (equipaments, serveis, activitats, webs i xarxes socials...).

Finalitza la memòria amb el tancament de la gerència "Retre comptes com a servei a la ciutadania" i un quadre d'indicadors organitzat segons els ODS  que permet veure la incidència de les polítiques municipals en la vida de la ciutadania.

Per últim, en finalitzar aquesta pàgina web trobareu un resum gràfic de 2022.

En aquest enllaç, trobareu la memòria complerta, si voleu analitzar la informació per Àrees la podeu veure en els següents enllaços: