Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents implicats guien les persones a utilitzar recursos comunitaris no sanitaris, tot adquirint hàbits de vida saludables i afavorint el contacte social per assolir un millor grau de benestar físic i emocional

 1. Títol de la pràctica

Prescripció social

 

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea de Benestar i Salut

 

 1. Resum de la pràctica

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents implicats guien les persones a utilitzar recursos comunitaris no sanitaris, tot adquirint hàbits de vida saludables i afavorint el contacte social per assolir un millor grau de benestar físic i emocional

 • Establiment del sistema amb la resta d’agents de territori
 • Establiment de la xarxa de persones facilitadores i trobades periòdiques
 • Presentació del sistema a altres organismes: entitats, ajuntaments, Consell Comarcal, DiBa, CatSalut, ASPCat...
 • Presentació de la xarxa de persones facilitadores als equips d’atenció primària i atenció especialitzada

 

 1. Elements d’innovació
 • Aplicació local del model definit per a tota Catalunya per part del CatSalut, mapatge d'actius mitjançant àmbits
 • Ampliació als prescriptors no sanitaris
 • Projecció a través del web municipal, i no només a través del cercador web de l'ASPCat Aquí sí. Actius i salut
 • Estandardització, seguiment i avaluació de la feina realitzada per part de totes les àrees municipals que atenen a persones mitjançant el registre de les atencions fetes

 

 1. Durada de la pràctica

Data inici: novembre 2021 (inicialment abril 2020)

Data finalització: indefinida

 

 1. Persona o persones de contacte 

Hèctor Gómez Rodríguez, gomezr@elprat.cat, ext. 5371

Teresa Serarols Roca, serarols@elprat.cat, ext. 5410

 1. Context i motivacions 
 • Disminució de la medicalització en trastorns mentals lleus (ansietat, depressió, etc.)
 • Necessitat de no medicalitzar els problemes quotidians
 • Correcta derivació dels casos (no CSMA)
 • Reducció de la despesa farmacològica
 • Hiperfreqüentadors de l’atenció primària i dels serveis municipals d’atenció a les persones
 • Canvi de paradigma malaltia/salutogènesi
 • Manca integració entre sistemes informàtics i obligació de seguir mantenint-los
 • Estandardització del procés d’alternatives al malestar emocional

 

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals: Donar una alternativa adequada als processos de malestar emocional de tota la població

Secundaris: Reduir la medicalització i la despesa farmacològica i disminuir la hiperfreqüentació als serveis

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Sí.  El Pla Local de Salut

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar  i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

Mixta, aportacions de l’ICS amb l’elaboració del seu Projecte de salut comunitària, Consell Municipal de Salut

 

 1. Indiqueu la població objectiu

Població general major de 16 anys

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

La Prescripció Social és un dels projectes tractors del Pla Local de Salut 2018-2023

 1. Fases i principals línies d'actuació
 • Elaboració del Pla Local de Salut (any 2018)
 • Implementació del model del CatSalut a les possibilitats i realitat del Prat de Llobregat (agost 2019)
 • Contacte amb altres serveis municipals i entitats per conformar la xarxa de persones facilitadores (setembre 2019-febrer 2020)
 • Aturada forçosa. Recuperació a dues velocitats molt diferents Ajuntament/Entitats – ICS
 • Recuperació de la xarxa de persones facilitadores i inici d’activitats obertes (a partir de setembre 2021)
 • Posada en marxa (novembre 2021)
 • Difusió (Festa de la Salut i de l’Activitat Física 2 d’abril de 2022)

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut

Nom

Tipus 

Fase de la intervenció 

Tipus d’intervenció

PLS

Diversos

Diagnosi

Participant

ICS

Adm. Autonòmica

Diagnosi

Participant

CatSalut

Adm. Autonòmica

Disseny

Impulsor

ASPCat

Adm. Autonòmica

Implementació

Plataforma web

Ajuntament

Adm. Local

Disseny

Gestor

Facilitadors

Entitats/Local

Implementació

Participants

Aj/ICS

Adm Local/Aut

Avaluació

Gestor

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

- Total euros de tot el projecte: 3.351,60 € (2019), 387,60 (2021) i 1.700 € (2022) = 5.439,20 €

- Total euros darrer any: 1.700 € (Disseny, impressió de 3 lones de grans dimensions i lloguer d’estructura, Festa de la Salut i de l’Activitat Física)

- Pot explicar les característiques generals del finançament: La pràctica no té despesa directa associada per al seu desenvolupament, la despesa ha estat sempre per a imatge i difusió

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics Recursos propis

 

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats  Una tècnica de salut a temps parcial. El temps de coordinació de les persones facilitadores

 

 1. Altres recursos utilitzats Cap

 

 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases? En la fase de diagnosi del Pla Local de Salut

 

 1. Comunicació realitzada (interna i externa)
 • Web municipal amb apartat específic: www.elprat.cat/prescripciosocial
 • Article a la revista municipal (abril 2020)
 • Festa de la Salut i de l’Activitat Física (abril 2022)
 • Presentació a altres organismes (DiBa, Consell Comarcal, altres ajuntaments, etc)

a. Ha rebut algun reconeixement Selecció de la pràctica en els panels de l’XPatient 2021, Jornades Internacionals sobre la soledat a Barcelona 2022

b. Quins impactes ha tingut la experiència? Un model d'implementació propi de la Prescripció Social mitjançant els àmbits i la xarxa de persones facilitadores com prescripctores especialitzades. La creació d'un registre d'atencions. 

 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

 

 1. Quin tipus d'avaluació s'ha realitzat? I qui ha realitzat l'avaluació?  Fins ara, l'avaluació que s'ha fet ha estat a través de la participació en el projecte d’investigació estatal EvalGuia i també quan  es passen les dues bateries de preguntes validades (benestar emocional i xarxa relacional) als participants prescrits per atenció primària i es fa un pre-post al cap de 6 mesos (encara no es disposa de suficients dades)

 

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials. Encara no es disposa de prou informació

 

 1. Quins són els punts forts de la pràctica? 
 • Destinatari 100% de la població a partir de 16 anys
 • Creació i enfortiment dels nodes de la xarxa d’atenció a les persones (Ajuntament, altres administracions, entitats)
 • Cost específic zero respecte al manteniment de la pràctica
 • La seva continuïtat no depèn d’un finançament
 • Posada en valor de les activitats ja existents
 • Coparticipació de persones prescrites i inscrites de mutu propi
 • Detecció de noves necessitats per a la població general

 

 1. Quins són els punts febles de la pràctica?
 • Manca d’homogeneïtat en la participació dels prescriptors sanitaris
 • Possible concentració de prescripcions a un mateix àmbit
 • Integració de sistemes informàtics
 • Manca de marc legal de compartició de dades per poder fer seguiment actiu si calgués
 1. Quines són propostes de millora de la pràctica? Més coneixement per part de tots els agents  implicats tant sanitaris com no per enfortir els nodes i augmentar la confiança per tal que les prescripcions siguin més fluïdes i nombroses. Ampliació de l'oferta d'actius amb la creació de nous àmbits (per ex., l'àmbit Natura)
 2. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits Sí, ja que es pretèn una estandarització d'hàbits i costums ja existents en l'organització i fora d'ella i crear-ne de nous optimitzant els recursos, per tant, es pot replicar en altres contextos

Prescripcio

Media Root

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha d

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocion

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels trebal