Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocional per a prevenir situacions de risc personal i social i vincular-les amb altres persones, serveis o altres i d’aquesta manera  enfortir les seves xarxes relacionals i de suport entre la ciutadania.

 1. Títol de la pràctica :  Projecte Antenes

Projectes de lluita contra les solituds no desitjades : detecció, acompanyament i enfortiment de vincles interpersonals.

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació:

L’Àrea d’Acció Social i Comunitària impulsa el projecte però la pràctica està coliderada per entitats, ciutadania no organitzada i per a tècniques també d’altres seccions i àrees diferents: Salut, Joventut, Educació, Esports i Cultura.

 1. Resum de la pràctica:

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocional per a prevenir situacions de risc personal i social i vincular-les amb altres persones, serveis o altres i d’aquesta manera  enfortir les seves xarxes relacionals i de suport entre la ciutadania.

Des de l’Antenes Adults les accions realitzades i els resultats i impactes assolits han estat:

 • Detectar persones que se senten soles i no tenen xarxes de suport (la detecció la pot fer la ciutadania, veïnatge, les professionals d’acció social i sanitària ...etc)
 • Conèixer els entorns així com els desitjos i interessos i motivacions d’aquestes persones a partir d’entrevistes garantides per professionals vinculades a l’entitat GATS i a l’entitat CREU ROJA
 • Vincular aquestes persones amb voluntaris que les dues entitats han cuidat i format per a atendre persones amb fragilitat
 • Vincular aquestes persones a diferents actes, serveis i accions comunitàries
 • Coordinar situacions de risc amb altres professionals especialitzats de l’àmbit social i sanitari.
 • Cuidar les relacions de les voluntàries entre elles així com les relacions de les persones acompanyades

Des del projecte Antenes Joves  les accions realitzades i els resultats i impactes assolits han estat:

 • Detectar joves amb compromís per a donar suport a altres joves que tenen fragilitats diverses i es senten sols i o soles.
 • Enfortir  el coneixements de recursos i programes de suport per a joves i alhora promoure l’aprenentatge de  competències de gestió emocional d’aquests joves per tal que puguin donar suport a altres joves i persones que convisquin amb elles.
 • Promoure que els joves siguin proactius i promoguin accions comunitàries de suport a altres joves i que de forma conjunta tinguin cura del seu benestar emocional i relacional (programes de ràdio, participació en esdeveniments  de la ciutat com l’Altraveu, el Festival Esperanzah...
 • Procurar que en tots aquests processos, s’hi vagin incorporant “joves experts en haver recuperat la seva salut mental.
 • Acompanyar també a les famílies d’aquests joves per a que també assoleixin més recursos de suport per als seus fills i filles.
 • Antenes Joves vol contribuir també a la millora de la convivència en els centres educatius de secundària, a través del serveis comunitari Antenes Joves.
 1. Elements d’innovació
 • Treballar contra la solitud no desitjada en tot el cicle de vida
 • Compromís de moltes professionals  de diferents àrees i seccions de l’Ajuntament així com de professionals d’entitats col·laboradores directa o indirectament amb l’Ajuntament, organitzant trucades a totes les llars del Prat on hi vivien persones soles i o parelles de més de 65 anys i que durant la pandèmia podien trobar-se aïllades i necessitades de diferents suports.
 • Codissenyar amb els joves accions comunitàries en benefici del benestar emocional d’ells i d’altres joves. Relació entre iguals.
 • Implementar referents territorials del projecte. 2 àrees d’influència. Una per cada entitat.
 • La participació de persones que han recuperat la seva salut mental en el disseny d’accions comunitàries de benestar emocional per a joves i adults.
 • Coproducció de polítiques públiques: ciutadania no organitzada; ciutadania organitzada i vinculada a entitats; serveis municipals i tècniques de diferents seccions i àrees.

 

 1. Durada de la pràctica

Data inici:

l’Antenes adults neix  l’any 2014 i adreçat a persones de més de 80 anys, no obstant l’any 2017 es reorienta i s’adreça a totes les persones que sentin solitud amb independència de l’edat i de la xarxa que els envolta.

El 2022 ampliem les entitats que implementen i treballem en dos zones territorials.

L’Antenes joves neix l’any 2020-2021 després d’una pandèmia i d’un augment elevat de conductes d’autòlisi i suïcidis detectades pels serveis hospitalaris i d’atenció a la salut mental del Prat.

Data finalització:  Indefinida. Programes en ple funcionament.

 

 1. Persona o persones de contacte (nom i cognoms, mail, telèfon o extensió)

Nati Mora Codony,  morac@elprat.cat, extensió 3591, cap de secció d’acció comunitària, benestar i convivència

 1. Context i motivacions 

Des de la taula de salut mental comunitària del Prat  i des dels Serveis Socials del Prat es va detectar que les situacions de risc personal i social s’agreujaven quan la persona es trobava sola o bé sentia solitud i no tenia xarxa de suport.

En base a les evidències anteriors i per tal de promoure més benestar emocional i relacional, es va dissenyar l’Antenes Adults

Més tard, la visió d’una estratègia de salut mental comunitària, entesa com aquella salut mental que es cuida quan tenim persones de suport i o espais de relació i convivència entre la ciutadania,  que ens ajuden a descarregar malestars i millorar la nostra salut mental ens va portar a pensar en un projecte tractor per als joves i amb els joves.

I després d’una pandèmia que ens va aïllar a totes i els serveis de salut mental i hospitals de referència ens van alertar que s’havien duplicat les conductes suïcides, varem valorar amb diferents seccions: educació, joventut, salut pública i acció social, i esports, el codisseny de diferents accions comunitàries amb joves, naixent l’Antenes joves

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:  Detectar solituds, conèixer les febleses i fortaleses de les persones (voluntàries i persones acompanyades) enfortir vincles entre persones, promoure més salut mental comunitària i reduir simptomatologies i conductes de risc.

Secundaris:  Enfortir la xarxa de relacions entre persones, amb les entitats, amb les persones en primera persona (recuperades de processos de salut mental), i que tant adults com els joves coneguin serveis i recursos i aprenguin també habilitats per a cuidar millor la seva salut mental, el seu benestar emocional i relacional i el de les persones que les envolten.

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Sí.

Diagnosi i pilotatge de l’antenes joves i en adults.

Diagnosi des de les bases de dades i evidències recollides per professionals vinculats als serveis socials.

 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar, i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

Equip de treball municipal i taules i xarxes de salut mental comunitària.

 

 1. Indiqueu la població objectiu

Ciutadania en situació de solitud no desitjada,  i amb xarxes de suport febles.

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

Sí, la pràctica està vinculada a l’estratègia de salut mental comunitària, i a actuacions d’acció comunitària interdepartamentals i amb visió interseccional (persones víctimes de diferents eixos  de desigualtat i o d’opressió (classe social, gènere, orígen ...). També a les polítiques d’envelliment actiu

 1. Fases i principals línies d'actuació 

Ja s’ha descrit anteriorment que l’origen d’aquests dos projectes Antenes Adults i Antenes joves ha estat divers.

El primer per a combatre solituds no desitjades de persones detectades pels serveis socials o veïnatge; i l’antenes joves, neix desprès d’un context socio sanitari molt enfeblit.

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut? 

-En quina fase del procés han intervingut? 

-Quin tipus d'intervenció han tingut? 

 

Nom

Tipus 

Fase de la intervenció 

Tipus d’intervenció

Servei d’Acció social i Salut Pública

Administració local, serveis especialitzats de salut mental TAULAde SMC

Diagnosi, disseny, implementació i avaluació

Impulsor

Altres Àrees de l’Ajuntamenti entitats socialsdel territori

​Esports

Joventut

Educació

GATS

Creu Roja

 

2ª fase d’implementació i redisseny

Finançament de l’administració local

 

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Pot explicar les característiques generals del finançament: subvencions directes a les entitats mitjançant convenis i capítol 1 del pressupost de l’Ajuntament del Prat.

 

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats 

1/3 de jornada d’una tècnica superior, més 1/3 de jornada d’un professional de l’Ajuntament, coordinació de l’Ajuntament.

1 jornada i mitja de professionals vinculats a Gats per l’Antenes Adults

1 jornada de professionals vinculats a Creu Roja

Més de 30 hores de professionals de salut pública i de joventut vinculats a la taula de salut mental comunitària.

 

 1. Altres recursos utilitzats 

Espais municipals

 

 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?

Sí, a partir d’espais grupals i de dinàmiques participatives diverses amb adults i joves (voluntàries, joves del cau, joves de centres educatius, programa de ràdio ...)

 1. Comunicació realitzada (interna i externa)

S’ha generat un vídeo de l’antenes adults i també tríptics informatius.

S’ha generat un perfil a instagram dissenyat pels propis joves.

S’han dut a terme diferents programes de ràdio amb els joves.

Durant el curs 21-22, s'ha realitzat un servei comunitari amb 15 alumnes. Per al curs 22-23, es preveu ampliar fins a quatre grups de joves a altres quatre instituts.

S'han dut a terme sessions per a famílies.

També s'han realitzat sessions grupals de millora i avaluació continuada amb les voluntàries i activistes.

 

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  

S’han generat vincles entre més de 170 persones (voluntàries i persones que es sentien soles) a partir del programa antenes adults.

S’han generat en antenes joves: un servei comunitari, un perfil d’instagram, una intervenció amb més de 120 joves del cau, programes de ràdio, sessions per a pares, sessions grupals de millora i avaluació continuada amb les voluntàries i activistes.

Aquests acompanyaments han anat creixent i cada vegada més persones del Prat estan formades i sensibilitzades per combatre l’aïllment.

 

 1. Quina documentació ha produït la pràctica? 

Convenis, diagnosis i memòries amb informes tècnics d’avaluació i pla.

 

 1. Quins impactes ha tingut la experiència? 
 • Hem promogut mirades de detecció en moltes professionals i veïnatge
 • Hem promogut aprenentatges contrastats de competències de gestió emocional
 • Hem promogut en general accions de salut mental comunitària gràcies al suport de ciutadania organitzada, no organitzada i professionals de l’Ajuntament del Prat de moltes i derivats àmbits (cultura, esports, serveis socials, salut pública, joventut, educació ...)
 • Hem promogut el coneixement i l’apropament de recursos de la ciutat a ciutadanes que no els coneixien ni usaven.
 • Hem promogut l’activisme de la ciutadania i el codisseny d’accions comunitàries

 

 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

Sí, aquest any 2022 s’ha encomanat una avaluació de l’Antenes Adults i també de l’antenes joves. I es preveu pel 2023 un conveni amb la UB i el grup de recerca d’en Bisquerra, expert en intel.ligència emocional.

 1. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat?  i qui ha realitzat l'avaluació?

Avaluació interna-externa, qualitativa i quantitativa

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials
 • Augment de la detecció de solituds no desitjades
 • Suport i vincles entre persones
 • Activisme de la pròpia ciutadania
 • Enfortiment de relacions per a garantir salut mental comunitària al Prat, ens cuidem més i millor.
 • Ens manca repte de reduir amb dades les conductes de risc

 

 1. Quins són els punts forts de la pràctica?
 • La  interdepartamentalitat i interseccionalitat en ambdós projectes
 • La participació de la ciutadania en primera persona i entitats

 

 1. Quins són els punts febles de la pràctica?
 • Requerim de més voluntariat i també de quantificar el benestar i l’impacte d’ús de serveis socials i sanitaris

 

 1. Quines són propostes de millora de la pràctica?

Enfortir les febleses i assolir que l’impacte sigui quantificable (en diferents àmbits: en reduir les necessitats d’atenció sociosaitària, en reduir conductes de risc social i personal ...etc)

 

 1. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits 

 

La pràctica cal garantir-la i anar optimitzant la participació de les persones en primera persona i de voluntàries i joves per a augmentar el benestar de totes

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

Media Root

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha d

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents imp

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels trebal