Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Per la elaboració de tres projectes de reurbanització de l’espai públic, es realitzen prèviament processos participatius amb el veïnat de l’entorn, per rebre les seves aportacions al disseny i detectar possibles necessitats i usos dels nous espais

 1. Títol de la pràctica

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic. 

Reurbanització pl. de 17 de Setembre, pl. de l'Estany de Sant Maurici i passeig de Ramon Codina

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació:  àrea d'urbanisme
 1. Resum de la pràctica 

Per la elaboració de tres projectes de reurbanització de l’espai públic, es realitzen prèviament processos participatius amb el veïnat de l’entorn, per rebre les seves aportacions al disseny i detectar possibles necessitats i usos dels nous espais

 1. Elements d’innovació

Treball conjunt entre l’equip tècnic municipal d’Urbanisme,  l'equip tècnic de Premsa i Comunicació, l’equip de Participació ciutadana i la ciutadania, de forma directe.

 1. Durada de la pràctica

Data inici: octubre 2020

Data finalització: juny 2022

 1. Persona o persones de contacte

Dani Medina medinam@elprat.cat 

Anna Comella comella@elprat.cat 

 1. Context i motivacions

Amb l’experiència prèvia d’un parell de projectes d’èxit a l’hora d’incloure la participació ciutadana en el desenvolupament urbanístic del municipi, aquesta legislatura es va optar, al PAM, per poder fer més processos on vincular la ciutadana en el disseny de l’espai públic, amb l’objectiu d’integrar les idees, suggeriments, inquietuds i necessitats vinculades al territori, del veïnat i altres col·lectius propers.

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica?

Principals:

- Millorar el disseny que fa el departament d’urbanisme incloent la visió del veïnat, i recollint les seves demandes i idees, usos i millores

- Incorporar la ciutadania en la presa de decisions 

Secundaris:

- Explicar la política d’urbanisme de l’Ajuntament del Prat

- Potenciar la responsabilitat col·lectiva envers  l'ús i cura de l’espai públic

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Quin tipus de diagnosi es va realitzar  i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic: 

 • Treball previ d’anàlisis de l’entorn a nivell urbanístic
 • Diagnosi sociodemogràfic de l’entorn per tal d’establir el tipus de procés participatiu i la comunicació del procés

Tots dos diagnòstics han estat fets per l’equip propi de l’Ajuntament del Prat, dels departaments d’urbanisme i de participació ciutadana

 1. Indiqueu la població objectiu: General (entorn immediat i col·lectius concrets que en fan ús dels espais a reurbanitzar)
 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? Al PAM
 1. Fases i principals línies d'actuació

Amb la col·laboració del departament de participació i una empresa consulta experta en processos de participació, es realitzen diverses sessions (on-line en aquest cas degut a la pandèmia del Covid-19). Es realitzen sessions de presentació, taller participatius, i recull de propostes, i sessió de retorn.

A més es realitzen enquestes (a traves del Decidim i en paper), i participació d’alguna escola de l’entorn.

En els tres casos es va determinar que el tipus de participació que es volia era propositu ide caràcter deliberatiu, es buscava la qualitat de la proposta i el màxim consens possible en relació al model urbanístic de l’Ajuntament.

Donat el moment en el que ens trobàvem tota la participació va tenir, però, un caràcter digital a través de la plataforma Decidim El Prat (ara Participacio311 El Prat) i de sessions deliberatives a Zoom. Físicament es van recollir propostes diagnòstiques a peu de carrer per els únics serveis que es donaven físicament en aquells moments: Medi Obert (sobre tot amb joves); Agents per la convivència (sobre tot de gent gran i que en feien ús de l’espai concret); i plans d’ocupació vinculats al Pla d’Actuació de Sant Cosme.

També es va potenciar la participació de col·lectius concrets com van ser els vinculats a temes d’accessibilitat urbanística a través de la Taula d’accessibilitat, de gènere a través del Consell de la Dona o infantil a través de la participació dins de l’aula d’aquelles escoles properes.

 1. Llistat d'actors que han intervingut

 

Nom

Tipus (Administració Estatal, Autonómica o Local, Empres o Associació)

Fase de la intervenció (Diagnosi, Disseny, Implementació, Avaluació...)

Tipus d’intervenció

(Gestor, Impulsor, Financer...)

Elida Roca

AJ PRAT Participació

Disseny i gestió procés participatiu

Impulsor, gestor

Montse Lopez

AJ PRAT Participació

Disseny i gestió procés participatiu

Impulsor, gestor

Borja Pérez

AJ PRAT Comunicació Disseny i gestió comunicació  Impulsor, gestor

Nuria de Torres

AJ PRAT Espai Públic

Disseny, desenvolupament

Gestor, projecció

Dani Medina

AJ PRAT Projectes Urbans

Disseny, desenvolupament

Gestor, projecció

Voltes Coop

Equal Saree Coop

Consultora participació

Gestió procés, mediació

Gestió procés

Veïnat

Ciutadania

Diagnosi, disseny

Participació

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: 38.665,85€

-Pot explicar les característiques generals del finançament: Contractació de les empreses encarregades de la dinamització del procés participatiu, del disseny comunicatiu i la producció dels elements de comunicació

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats Personal municipal (tècnics d’urbanisme i tècniques de participació i comunicació), empresa consulta externa pel disseny i dinamització del procés participatiu, empreses de comunicació
 2. ​S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases? Sí. En els tres casos es va determinar que el tipus de participació que es volia era propositu ide caràcter deliberatiu, es buscava la qualitat de la proposta i el màxim consens possible en relació al model urbanístic de l’Ajuntament. Per aconseguir-ho s’han portat a terme espais de debat a través de Zoom, dinàmiques participades amb els infants, enquestes i propostes on line a través del portal Participa311 El Prat, i recollida de propostes a peu de carrer.
 3. Comunicació realitzada (interna i externa) La comunicació que es va portar a terme tenia un caràcter molt vinculat al entorn més proper a les places i entorns a remodelar. A nivell general es va fer comunicació a:

- Revista del Prat

- Ràdio i tele del Prat

- Xarxes socials de El Prat Participa, i compartit pels perfils de l’Ajuntament

I la més específica a la zona:

- Carta a tots els veïns i veïnes

- Mail a través dels referents de l’Ajuntament als equipaments de tipus cultural i/o educatiu de l’entorn

- Cartells als comerços de l’entorn acordat. Penjada personalitzada explicant el procés.

- Cartells a totes les porteries de l’entorn

- Grans formats als espais d’intervenció explicant el procés

Tots tres processos tenen una línia de disseny unificada, però alhora personalitzada segons la zona

A través del porta de Participació Ciutadana

https://www.elprat.cat/obert-i-innovador/participacio-ciutadana/processos-participatius

 

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  Com a resultat de l’experiència, es recullen les idees del veïnat en la millora l’espai públic. Aquestes son en gran mesura coincidents amb la política municipal, posant en primer pla la millora de l’accessibilitat, la preservació i augment del verd, la priorització dels vianants vers del vehicle de motor, i la millora de l’enllumenat i la seguretat.

 

 1. Quina documentació ha produït la pràctica?  Informe de resultats de procés participatiu, i la seva aplicació en el projecte executiu de reurbanització.

 

 1. Quins impactes ha tingut la experiència? Major implicació de la ciutadania en la presa de decisions en relació a la millora del territori
 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència? Sí, enquestes de satisfacció de cada sessió i del procés en general
 2. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? i qui ha realitzat l'avaluació? Avaluació amb les persones participants en el procés, a través d’enquestes de satisfacció de tipus qualitatives, realitzades per les empreses de dinamització del procés
 3. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials Corresponsabilització de la ciutadania en el seu entorn.
 4. Quins són els punts forts de la pràctica? Recull d’idees del global de veïnat de l’entorn a reurbanitzar, en totes les franges d’edat.
 5. Quins són els punts febles de la pràctica? Participació més baixa de la desitjada. El context de pandèmia, distancia social, i reunions online, no facilita la participació.
 6. Quines són propostes de millora de la pràctica? Reforçar la difusió per augmentar la participació del veïnat.  Recuperar les trobades presencials.
 7. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits La participació ciutadana, com a metodologia, es pot introduir en un bon número de projectes aportant major valor al disseny, execució o implementació del mateix, apropa l’administració i potencia la implicació de la ciutadania.

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Media Root

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha d

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents imp

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocion

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels trebal